This page contains a Flash digital edition of a book.
SLECHTS OP DETAILS KRITIEK OP VETERANENNOTA 2015


‘Afwikkeling claims duurt te lang’


De complimenten voor minister Jeanine Hennis-Plasschaert van Defensie overheersten bij de jaarlijkse bespreking van de Veteranen- nota door de vaste Kamercommissie van Defensie. Toch raakte de bewindsvrouw aan het eind van het debat nog licht geïrriteerd door een motie van CDA en PvdA om de claims van veteranen wegens het tekortschieten van de nazorg sneller af te wikkelen.


Door: Fred Lardenoye Foto: CDA


“U


Afghanistanveteraan en CDA-Kamerlid Hanke Bruins Slot.


moet niet van alles door elkaar gaan halen”, roept de minister met een


verwijtende stem. Aan de orde is de Veteranennota 2015, een inmiddels politieke traditie, nu op 26 juni voor het eerst letterlijk aan de vooravond van de viering van Veteranendag in Den Haag. Het gaat over de afhande- ling van door veteranen aangespan- nen (juridische) procedures, waarvan ook de Veteranenombudsman vindt dat het allemaal te lang duurt. De lichte irritatie van de minister is begrijpelijk. Enerzijds gaat het om de behandeling van honderden bezwaarschriften van veteranen tegen de verlaging van hun Militair Invaliditeitspensioen (MIP) na een (her)keuring. Anderzijds zijn er de claims van veteranen die vinden dat de nazorg tekort is geschoten en die na de gunstige uitspraak voor Dutch- batter Dave Maat door de Centrale Raad van Beroep hopen op een spoe- dige afwikkeling (zie Checkpoint 3-2013). Niet alle commissieleden lijken het onderscheid tussen deze twee procedures te kunnen maken.


PTSS Wat beide wel gemeen hebben, is


dat de afwikkeling veel tijd in beslag neemt en dat ze bij elke gelegenheid in de Kamer worden aangehaald


om kritische vragen te stellen. Dat gebeurt ook weer tijdens de behan- deling van de Veteranennota in de vaste Kamercommissie van Defensie. De minister wijst er nog eens op dat ten aanzien van de bezwaarschrif- ten tegen de verlaging van het MIP de eerder toegezegde steun aan de Bond van Nederlandse Militaire Oor- logs- en dienstslachtoffers (BNMO) om deze sneller te verwerken, is geëffectueerd. Dat heeft weliswaar gezorgd voor een afname van het aantal bezwaarschriften, maar de achterstand is nog wel aanzienlijk, benadrukken Kamerleden. Voor wat betreft de trage afwikkeling van de claims stelt VVD-Kamerlid Fred Teeven voor om vaker te kijken naar jurisprudentie op dit gebied. Zijn opmerking leidt uiteindelijk tot een door CDA-Kamerlid Hanke Bruins Slot ingediende motie (gesteund door de PvdA) waarin de minister verzocht wordt juris- prudentie toe te passen om zaken sneller af te wikkelen. De minister ziet de motie als ondersteuning van haar beleid, maar geeft met zichtbare tegenzin toe aan de eis om voor het einde van het jaar, behalve een over- zicht van de MIP-bezwaarschriften, ook nog de stand van zaken met betrekking tot de schadeclaims te leveren aan de Kamer.


Veel lof Voor de rest is er eigenlijk niets dan


lof voor de Veteranennota en de invulling van het veteranenbeleid. Met name de uitvoering van de Vete- ranenwet, met als markante mijlpaal de opening van het Veteranenloket nu bijna een jaar geleden, kan op instemming van alle partijen reke- nen. Wel wordt er gewezen op het belang van de door de minister aan- gekondigde evaluatie van het loket of zoals PvdA-Kamerlid en ‘moeder van de Veteranenwet’ Angelien Eijsink het formuleert: “Het huis is gebouwd, maar het moet nu opge- tuigd worden.” Veel Kamerleden laten zich in de commissievergadering ook positief uit over het initiatief van de stichting Onbekende Helden om veteranen op de arbeidsmarkt meer zichtbaar te maken (zie pag. 7). “Dat geeft een warm gevoel, een beetje zoals bedrij- ven in de VS veteranen welkom heten”, aldus Bruins Slot. De com- missievergadering eindigt dan ook in jolige stemming als Bruins Slot belooft om het kersverse commissie- lid Teeven op sleeptouw te nemen op Veteranendag.


JULI-AUGUSTUS 2015


23


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65