This page contains a Flash digital edition of a book.
NIEUWE NATIONALE OMBUDSMAN REINIER VAN ZUTPHEN IS VOL AMBITIE


‘We kunnen nog meer voor veteranen betekenen’


Op 1 april werd de bij het grote publiek wat minder bekende Reinier van Zutphen benoemd tot nieuwe Nationale ombudsman. Hij neemt daarmee de plaats in van waarnemend Nationale ombudman Frank van Dooren en is daarmee eigenlijk ook de eerste Veteranenombudsman. De hoogste tijd voor een kennismaking met deze voormalige rechter. “Mooi om op een andere manier terug te zijn in het militaire veld.”


Door: Fred Lardenoye Foto: Bureau Nationale ombudsman “8


Mei 1985 kwam ik op in Appingedam als ROAG, zo heette dat toen nog. Reserve


Officier Academisch Gevormd.” De nieuwe Nationale ombudsman Rei- nier van Zutphen (55) weet het nog precies. “Het barstte er van de Cana- dese veteranen, want op 8 mei wordt daar elk jaar de bevrijding gevierd en dat was toen precies veertig jaar geleden.” Dat hij enige ervaring heeft met de krijgsmacht is wel zo handig nu de Nationale ombudman tevens gekoppeld is aan de functie van Vete- ranenombudsman, zoals is vastge- legd in de Veteranenwet die in 2014 in werking trad.


De vervulling van zijn dienstplicht paste prima in zijn carrière. “Ik ben als jurist ruim anderhalf jaar in Den Haag werkzaam geweest bij de stuur- groep militair straf- en tuchtrecht.” Daarna volgde hij met succes een opleiding voor de rechterlijke macht en is vervolgens als rechter op vele plaatsen actief geweest. “Op Curaçao ben ik ook militair rechter geweest. Ik kende daar de marinewereld goed, ook op Aruba. Toen ik in Almelo rechter was, maakte ik in Arnhem ook deel uit van de militaire kamer. Als reserveofficier ben ik bovendien een tijd bij de Militair Juridische Dienst actief geweest. Het is voor mij dus geen onbekend terrein en ik vind


34 JULI-AUGUSTUS 2015


het ontzettend mooi om op een heel andere manier terug te zijn in het militaire veld.”


Bijzondere rol


Als we hem spreken, is Van Zutphen zeven weken eerder aangetreden als Nationale ombudsman. “Ik ben vooral bezig geweest om me in te lezen en heb me voorbereid op het gesprek met de Tweede Kamer naar aanleiding van het jaarverslag dat mijn voorganger nog heeft geschre- ven. Voorts heb ik kennisgemaakt met Bart Hoitink, de IGK en tevens


Inspecteur der Veteranen.” Van Zutphen heeft zich door zijn staf inmiddels laten bijpraten over het specifieke van de functie van Vetera- nenombudsman. “Want het mandaat gaat verder dan alleen klachten over overheden. Het interessante is dat het ook gaat over het welzijn van de veteraan. Ik vind het mooi dat met het instellen van zo’n functie ook duidelijk wordt gemaakt wat voor een bijzondere rol veteranen spelen in Nederland.” Van Zutphen beschouwt de functie van Veteranenombudsman dan ook als een speciaal aspect van zijn werk. “Het is niet wezenlijk anders dan het gewone ombudswerk, maar het geeft wel iets extra’s door de bijzondere achtergrond van een veteraan en wat dat met iemands leven kan doen. We zien dat ook in de klachten die ons bereiken.”


Aard van klachten Momenteel ontvangt de Veteranen-


ombudsman zo’n honderd klachten per jaar (zie kader). “Daar kun je nog niet echt een beeld uithalen, daar-


Veteranenombudsman De Veteranenombudsman behandelt klachten van veteranen over over-


heidsinstanties en over niet-overheidsinstanties die een taak uitoefenen ten aanzien van veteranen, zoals zorginstellingen. Hij kan ook uit eigen beweging een onderzoek instellen. Verder adviseert de Veteranenom- budsman regering en parlement en tot slot monitort hij de klachtbehan- deling bij de instanties die zorg verlenen aan veteranen. Het eerste anderhalf jaar ontving de Veteranenombudsman 170 klach- ten. Bijna 60 procent van de klachten gaat over het ministerie van Defensie. Er zijn 3 openbare rapporten uitgebracht en een derde van de klachten is doorverwezen naar andere instanties. Veel van de klachten gingen over inkomensvoorzieningen. Het grootste deel van de klachten is afkomstig van veteranen tussen de 40 en 60 jaar oud (43 procent) van wie de meesten hebben gediend in voormalig Joegoslavië en Libanon.


Veteranen kunnen een klacht indienen via 0800 33 55555 (gratis) of veteranen@nationaleombudsman.nl.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65