This page contains a Flash digital edition of a book.
De ontwikkeling gaat erg snel, maar volledig zelfrijdende auto’s, met name in de stad, zijn vooralsnog niet mogelijk?


“Met name in de stad is de situatie erg complex. Niet alleen om voetgangers te onderscheiden van fietsers en daar adequaat op kunnen reageren, maar ook het effect van de zelfrijdende auto. Om een voorbeeld te geven: als voet- gangers weten dat er zelfrijdende au- to’s rijden die toch wel stoppen als je lukraak oversteekt, dan staan die au- to’s voortdurend stil. Al dat soort effec- ten zijn niet alleen moeilijk in te schat- ten, het vraagt ook om oplossingen die we nog niet hebben. Daarnaast is het ook nog de vraag of zelfrijdende voer- tuigen helemaal zelfstandig gaan rijden en of zij ook onderling zullen communi- ceren, zodat coöperatief rijden, soms in een colonne, dan de meest waarschijn- lijke vorm is waarin gereden wordt. Er is, kortom, nog veel onzekerheid. Voor de overheid is het van belang de ont- wikkelingen in de markt nauwgezet te volgen om daar zo goed mogelijk op in


te kunnen spelen. Tegelijkertijd kan de overheid ook actief meedoen door ex- perimenten mogelijk te maken, iets wat ook al gebeurt. En het aanpassen van regels zal nodig zijn. Nu is het verplicht om de handen aan het stuur te houden, met een zelfrijdende auto is dat juist niet meer nodig.”


Is het wel mogelijk in te spelen op ontwikkelingen die zo snel gaan? “Er is vaak meer tijd dan gedacht wordt. Hoe fundamenteler een verandering is, des te meer tijd er veelal is om aanpas- singen te doen. Dat betekent wel dat we nu al moeten gaan nadenken over de vraag hoe onze wegen en steden er uit komen te zien en over wat nodig is om op die ontwikkelingen te reageren.”


Waarom is de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s eigenlijk van belang?


“Aan de ontwikkeling van de zelfrijden- de auto zitten verschillende interessante aspecten. Als het lukt om die breed in te voeren op de snelweg, dan kunnen we


ons netwerk effi ciënter gebruiken. Daar- naast biedt het een kans voor mensen die nu niet zelf kunnen rijden. Denk aan ouderen, mensen met een beperking en zelfs kinderen. Meer in het algemeen kan de zelfrijdende auto een andere beleving van tijd geven. Nu is reistijd voor veel mensen, zeker voor forenzen die iedere dag hetzelfde stuk heen en weer rijden, toch vaak verloren tijd. Als het mogelijk wordt te werken, een fi lm te kijken of met anderen te praten dan komt dat zowel het welzijn van de rei- zigers als de economie ten goede. Het grote verschil met het openbaar vervoer is dat een zelfrijdende auto meer com- fort zal bieden en mensen van deur tot deur vervoert.”


InspectDirect


InspectDirect maakt inspecteren makkelijk ✓ Voor vastgoed, infra en installaties ✓ Inspecteer en rapporteer direct ✓ Start meteen, InspectDirect wijst zich vanzelf


Ga naar de website, maak een account aan en inspecteer!


www.inspectdirect.nl info@inspectdirect.nl 085-4019766


probeer nu gratis  bekijk video


Nr.1 - 2017 OTAR O Nr.1 - 2017TAR 9


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54