This page contains a Flash digital edition of a book.
Technisch rekenwerk en millimeterwerk Op dat moment kan de inschuifopera- tie beginnen. Het naast de oude aanlan- ding gebouwde 180 meter lange brug- dek wordt dan, inclusief pijlers, in zijn geheel met behulp van teflon over een stalen schuifbaan naar de eerder aan- gebrachte funderingspalen geschoven. Een precisie operatie die tot op de mil- limeter nauwkeurig dient te worden uit- gevoerd en waaraan heel veel technisch rekenwerk is voorafgegaan, inclusief ‘proefschuiven’.


Reurings: “Hoewel onze dochter Struk- ton Infratechnieken al veel ervaring heeft met het inschuiven van spoorvia- ducten, het leggen van brugdekken en het verplaatsen van complete kunstwer- ken, betekent deze aanpak, zeker ge- zien de enorme omvang van het brug- deel, een uitdaging die in Nederland bij mijn weten nog niet is vertoond. Maar wij vertrouwen er helemaal op dat deze klus met succes wordt voltooid.”


Alles volgens planning Na de plaatsing wordt het brugdeel ge- asfalteerd en afgewerkt om vervolgens weer voor het doorgaande verkeer te worden geopend. Dan is ook de nieuwe


verbindingsweg richting België gereed, want op dit moment vinden overal bin- nen het projectgebied werkzaamheden plaats, zoals de herinrichting van kruis- punten en wegen, die het verkeer op de westoever dan in goede banen moet lei- den. Zaken die minder urgent zijn ko- men daarna aan de beurt. Alles loopt


volgens Reurings nog steeds volgens planning en naar verwachting zal het hele project van 168 miljoen, gefinan- cierd door het Rijk, de provincie Lim- burg en de gemeente Maastricht, eind 2018 zijn afgerond.


Jarenlange samenwerking Het werk binnen het project Noorder- brugtracé ligt geheel op schema, zowel technisch als financieel. Daar zijn Kue- pers van de gemeente Maastricht en Reurings van Strukton, het over eens. Zij verklaren de succesvolle gang van zaken mede uit het feit dat zij elkaar goed hebben leren kennen tijdens de ja- renlange samenwerking binnen het pro- ject A2 Maastricht. Strukton voert dit project uit in combinatie met Ballast Ne- dam.


Kuepers: “Ik ben als contractmanager van opdrachtgeverszijde betrokken bij het project A2 Maastricht en heb daar kennis en ervaring kunnen delen met Strukton en dus ook met John Reurings en zijn medewerkers. Die ervaringen vertalen zich positief binnen het pro- ject Noorderbrugtracé. Het is een groot voordeel dat je elkaar en elkaars werk- wijze al kent.”


34


Nr.1 - 2017 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54