This page contains a Flash digital edition of a book.
Praten in plaats van procederen


Het zou de minister van I&M sieren om in de besluitvorming over verbreding van de A27 éérst de discussie af te ronden met de stad Utrecht alvorens het besluit te publiceren, schrijft registermediator Juliet de Barbanson in reactie op de rubriek Pro/Contra uit OTAR nummer 8. Deze ging over een eventuele verbreding van de A27.


A


lle direct betrokkenen zijn tegen en toch zet de mi- nister van I&M de handtekening onder het Tracébe- sluit tot verbreding van de A27/A12 Ring Utrecht.


Door deze handelswijze wordt de inspraak verwezen naar een juridische procedure. De polarisatie neemt door dit juri- disch besluit alleen maar toe door de dialoog af te kappen. De code Maatschappelijke participatie geeft duidelijk aan dat het doel is om gezamenlijk een kwalitatief beter besluit met meer draagvlak te realiseren. Dat betekent dus niet een besluit van bovenaf opleggen.


Omgevingswet Bestuurders krijgen meer afwegingsruimte om hun verant- woordelijkheid te nemen voor de leefomgeving volgens de nieuwe Omgevingswet. Geef in deze situatie de bestuurders van Utrecht alle ruimte om lokaal maatwerk te realiseren. Het feit dat een groot deel van de Utrechtse gemeenteraad tegen dit besluit is, betekent dat het gezamenlijk gedragen besluit nog niet aan de orde is en de discussie nog niet is afgerond.


Voorbeeldfunctie Mijn oproep aan de minister is om een voorbeeldfunctie te vervullen hoe je gezamenlijk een maatschappelijk probleem integraal kunt oplossen om de meest optimale oplossing te bereiken. Zeker met een ministerie waarin zowel Infrastructuur als Milieu verenigd zijn liggen hier kansen. De Code Maat- schappelijke Participatie en de nieuwe omgevingswet geven hiervoor alle benodigde stappen.


INGEZONDEN


Vijf generaties na ons Gezien het maatschappelijk effect van dit besluit en de huidi- ge weerstand van direct betrokkenen is het noodzakelijk dat de minister transparant en uitgebreid uiteenzet wat haar inte- grale afweging is. Hoe dit besluit voldoet aan de klimaat- en milieudoelstellingen en bestand is tot vijf generaties na ons. Ga specifi ek in op de aangedragen bezwaren en doe deze niet op hoofdlijnen af. Bedenk dat ieder bezwaar bijdraagt aan een beter besluit.


Eerst discussie afronden Het zou de minister sieren om in zo’n situatie het besluit nog niet te publiceren en éérst de discussie af te ronden met de stad Utrecht en omstreken. Door te luisteren en een publie- ke dialoog te voeren. Openstaan voor andere oplossingen is daarbij een randvoorwaarde. De gezamenlijke oplossing moet duurzaam vervoer opleveren, gebruik makend van voortschrij- dend inzicht. Met respect voor de omgeving die behoefte heeft aan frisse lucht, rust, cultuurlandschap, bereikbaarheid en woongenot.


Rubriek Pro/Contra OTAR uitgave 8-2016


Perspectief van samen besluiten De bewoners in de directe omgeving hebben dag in, dag uit te maken met besluiten die genomen zijn of worden. Als zij de lusten en meestal de lasten dragen, dan is aandacht voor hun stem van groot belang. Vandaar mijn pleidooi om gesprek- ken te blijven voeren totdat de meest optimale oplossing is bedacht. Het komt tegemoet aan de wens om bestaande im- passes in projecten te doorbreken. Het vergroot de veerkracht van onze samenleving om samen te blijven praten tot de bes- te oplossing voorligt.


Nr.1 - 2017 OTAR O Nr.1 - 2017TAR 29


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54