This page contains a Flash digital edition of a book.
Horizons software voor meerjarenbegrotingen


Asset management helpt met strategische keuzes asfalt


Talloze product- en procesinnovaties in de asfaltindustrie zorgen ervoor dat de levensduur van wegverhardingen verandert. Daarnaast dwingen prestatiecontracten opdrachtgevers en opdrachtnemers ertoe om te sturen op informa- tie over de conditie van het areaal. Succes wordt niet langer afgemeten aan hoeveel tonnen asfalt die zijn gedraaid, maar aan de meest optimale onderhoudsstrategie. Geld verdie- nen of besparen op basis van informatie wordt daarmee ‘het nieuwe asfalt’.


D


oor goed zicht te hebben op de conditie van de ver- harding kan worden bepaald hoe een contract wordt beheerd en opgeleverd. Opleveren van een werk op


het vereiste minimumniveau of met extra restlevensduur kan vroeg worden ingeregeld in de onderhoud strategieën. Hier- mee kan meer restlevensduur worden geleverd dan wellicht in het contract gevraagd wordt. Belangrijk is te weten hoe de conditie en kwaliteit van de weg zich ontwikkelt en of dit past in originele begroting en of de eisen uit het contract worden gehaald. Het beperken van desinvesteringen zijn voor een wegbeheerder ook belangrijk.


Softwarepakket Horizons Tot voor kort was dat een hele puzzel. In de praktijk blijkt het toch lastig om inzicht te krijgen uit de vele Excel-sheets met wegmetingen. Met het softwarepakket Horizons is dat ver-


leden tijd. De software is gemaakt om op basis van wegmeet- gegevens meerjarenbegrotingen te maken, gebaseerd op het werkelijke verouderingsgedrag van de weg. Daarnaast kan de software heel snel verschillende scenario’s doorrekenen op basis van vragen als: “Wat is het effect op levensduur en kosten als ik een verjongingsmiddel gebruik?” of “Wat kan ik uitvoeren met het beschikbare budget?” en “Wat is het meest optimale moment om deze onderhoudsmaatregel uit te voeren, gegeven mijn contracteisen?” De software is ook in staat om verouderingsmodellen op te bouwen uit historische metingen die uitgevoerd zijn op een areaal.


Voordelen Doordat de software de resultaten in grafieken, tabellen, kaarten en beelden presenteert, worden verschillen tussen scenario’s inzichtelijk ook voor niet wegbouwkundigen en wordt besluitvorming ondersteund. Diverse scenario’s kunnen snel doorgerekend worden, zodat bestuurders keuzes kunnen maken op basis van tijdsperiode, veiligheid, bereikbaarheid en fi nanciën.


Onderscheidend vermogen


Een belangrijk verschil met beheerpakketten is dat Horizons een organisatie helpt bij het maken van strategische keuzes ten aanzien van assetmanagement van onder andere de verharding. De software kan conditiegestuurd begroten, in plaats van het gangbare cyclische begroten. Daarmee worden desinvesteringen voorkomen. Daarnaast biedt de functio- naliteit van Horizons mogelijkheden om “wat als scenario’s” te draaien, als mogelijkheden om besluitvorming te onder- bouwen. In een sector waarin bedrijfseconomische keuzes en strategie belangrijker worden, is dit een unieke functionaliteit. Daar waar een beheerpakket assets registreert en uitwis- selbaar maakt, is Horizons de ‘business intelligence’ van het wegbeheer en kunnen stamgegevens vanuit het beheerpakket gebruikt worden. In de Benelux levert en begeleidt Infra Asset Management B.V. implementaties.


Meer informatie: www.infraassetmanagement.nl Nr.1 - 2017 OTAR


O Nr.1 - 2017TAR 23


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54