This page contains a Flash digital edition of a book.
Stelling: Er is meer asfalt nodig om


BELEIDSADVISEUR INFRASTRUCTUUR EN MILIEU BIJ ONDERNEMERSVERENIGING EVO


ANNE GRIFFIOEN


“Vaak vergeet men dat, wanneer je het hoofdweggennet ontlast, je ook het on- derliggend wegennet ontlast. Zeker in de drukste regio’s. Door extra investe- ringen die knelpunten wegnemen, krijg je een robuuster netwerk én meer be- trouwbaarheid omdat er meer alterna- tieven zijn. Het argument dat meer asfalt niet helpt, is dus pertinent niet waar.”


PRO Tekst: Edith Andriesse


“Er moet geïnvesteerd worden in meer en slimmere infrastructuur, ab- soluut. Dat betekent niet overal meer asfalt, maar wel gericht extra asfalt om de grootste knelpunten weg te nemen. Tegelijkertijd kunnen investe- ringen in digitale infrastructuur goe- derenstromen optimaliseren.”


“EVO maakt samen met Fenedex een jaarlijks overzicht van de top-20 duur- ste files in Nederland voor bedrijven, uitgevoerd door TNO. Daaruit blijkt dat de schade door fi les voor de economie in 2015 steeg naar maar liefst 1,1 mil- jard euro. In 2014 bedroeg de schade nog 875 miljoen euro. Dat is een enorme stijging. Dat vraagt om investeringen in meer en slimmere infrastructuur. Zeker omdat de fi ledruk de komende tien jaar naar verwachting met meer dan dertig procent zal stijgen.”


26 Nr.1 - 2017 OTAR


“Dat je het fileprobleem er niet hele- maal oplost, klopt wel. Daarom moet het kabinet blijven investeren in ver- keersmanagement en in het spreiden van verkeer. Het is zonde dat wegen op sommige momenten onderbenut zijn, omdat we er met zijn allen immers veel middelen voor vrijmaken. Het vracht- verkeer is feitelijk al over 16 uur per dag verspreid. Ondernemers hebben dus niet zo veel ruimte om te versnipperen.”


“Wij zijn geen tegenstander van be- prijzen, maar wij willen wel dat het lastenneutraal gebeurt. Dit betekent dat herziening van het belastingstel- sel noodzakelijk is, waardoor kilome- terheffi ng geen oplossing voor de kor- te termijn is. Alleen een heffi ng voor het vrachtverkeer is voor ons echter onac- ceptabel. Dat draagt namelijk niets bij aan de bereikbaarheid.”


“Uiteindelijk gaat het EVO om een to- taalaanpak. Daarom voert EVO samen met Fenedex in aanloop naar de Twee- de Kamerverkiezingen campagne. Wij


willen geen zetels, maar een tienpun- tenplan voor meer export en een slim- mere logistiek. Zo zorgen ook Europese grenscontroles voor vertragingen. Al- leen slimme veiligheidsmaatregelen ga- randeren een veilige én effi ciënte goe- derenstroom binnen de Europese Unie. Maar denk ook aan effi ciëntere inspec- ties. Er zijn nu allerlei verschillende in- spectiediensten. De samenwerking tus- sen inspectiediensten onderling en met bedrijven, moet veel beter. Dan komen goederen sneller van A naar B.”


“Als we naar de regio Rotterdam kijken, zien we dat daar de meeste fi les staan. Die knelpunten kan de overheid wegne- men door gericht extra rijstroken aan te leggen waar nodig, maar ook hier gaat het opnieuw over investeren én opti- maliseren. Zo is de Rotterdamse haven een onmisbare schakel voor de handel en productie – tarieven moeten daarom concurrerend blijven en inspecties nóg slimmer. Daarom zeggen EVO en Fe- nedex als het over infrastructuur gaat: investeren en optimaliseren. Produc- ten over het water, het spoor en de weg vervoeren, zorgt immers nog regelmatig voor vertraging. Alleen een goede infra- structuur, fysiek en digitaal, maakt goe- derenstromen slimmer – en dus sneller.”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54