This page contains a Flash digital edition of a book.
en het biedt ook mogelijkheden om servicekosten te beheer- sen en te plannen.” Op dit moment verkoopt het bedrijf Off- grid Solar Powerplants aan klanten in Afrika. Dit zijn autono- me stroomnetwerken waarbij de stroom vanuit forse velden met zonnepanelen wordt opgewekt en met behulp van aggre- gaten en eventueel buffering tot een betrouwbare powerplant wordt gemaakt. Deze plants worden gemonitoord vanuit Apel- doorn.


Inzicht via portal Storm van Leeuwen: “Wat klanten in Nederland steeds meer gebruiken is de online portal waartoe men toegang heeft als men de ESaver huurt. Bijvoorbeeld voor onze klanten in de bouw is bij de inzet van deze hybride mobiele stroomopstel- ling via de portal direct inzichtelijk hoeveel CO2


er wordt be- spaard door inzet van buffering.


Nieuwe circulaire brandstoffen In deze fase van de energietransitie ziet het bedrijf interessan- te nieuwe circulaire brandstoffen op de markt komen. Som- mige brandstoffen vragen om een andere omzettingstech- nologie, zoals brandstofcellen bij waterstof, andere zijn in te zetten in de huidige aggregaten. Storm van Leeuwen: “We kij- ken naar beide, maar voor de eerste stappen merken wij dat de markt graag met bestaande technologie nieuwe brandstof- fen wil gebruiken. Op langere termijn zien we dat bepaalde steden en provincies grotere stappen willen zetten en water- stof willen gaan gebruiken, zowel als brandstof of energiedra- ger. Dit vraagt nog veel infrastructurele investeringen omdat er een manier gevonden moet worden overal H2 beschikbaar te maken.”


Bestaande technologie en nieuwe brandstoffen Binnen Bredenoord wordt aan beide oplossingen gewerkt: bij- voorbeeld aan waterstofbrandstofcel-aggregaten maar ook worden jaarlijks nieuwe brandstoffen getest. Op grote schaal is het nu mogelijk een bijna energieneutrale oplossing aan te bieden: bestaande aggregaten in combinatie met een syn- thetische diesel gemaakt van biologische reststromen. Hier- bij wordt de CO2


compenseerd door de CO2 atmosfeer heeft opgenomen.


die bij verbranding wordt uitgescheiden, ge- die de plant in zijn leven uit de


“Het lijkt eenvoudiger dan het is; veel biologisch gebaseerde diesels wil je en kun je niet gebruiken in bestaande aggrega- ten”, aldus Storm van Leeuwen. “Op de eerste plaats zijn een aantal biodiesels rechtstreeks gemaakt van geteelde gewas- sen. Deze wijzen wij als bedrijf af. Wij hebben gekozen voor renewable diesels, namelijk HVO (Hydrogentated Vegetable Oil) van GoodFuels omdat zij een gecertifi ceerd proces heb- ben waarin zeker is dat er alleen afvalstromen, meestal frituur- vet, wordt gebruikt als grondstof. Op de tweede plaats zijn er biodiesels die niet in een motor van een aggregaat gebruikt mogen worden omdat de motor daarop kan vastlopen. Een voorbeeld hiervan is FAME (Fatty Acid Methyl Ester).”


Sinds vorig jaar biedt Bredenoord het Groene Stroomplan aan haar klanten aan. Eerst wordt de stroomvraag onderzocht en


Nr.1 - 2017 OTAR O Nr.1 - 2017TAR 19


wordt een opstelling ontworpen waarmee zo min mogelijk brandstof wordt gebruikt. Dit gebeurt door inzet van bijvoor- beeld batterijen. Daarbij worden tanks met HVO geleverd. Dit kan samen 85 tot 95% van de CO2


daarbij circulair.


Buffering Tenslotte neemt buffering een hoge vlucht met de inzet van batterijsystemen in combinatie met aggregaten en solar plants. De belangrijkste voordelen hiervan zijn dat hiermee het rendement van de systemen wordt verhoogd en het overschot van opgewekte energie van zonnesystemen opgeslagen kan worden. Maar ook doordat aggregaten enkel nog in hun opti- male werkgebied werken. Storm van Leeuwen: “Op de Infra- tech hebben we ons nieuwste batterijsysteem gepresenteerd; de Smart Powerbank. Deze kan zowel stroom opgewekt uit zonnepanelen opslaan en ook ingezet worden in combinatie met bestaande aggregaten. Hierdoor zullen de aggregaten veel minder vaak draaien en enkel in hun optimale werkge- bied. Dit levert dus een grote besparing in brandstofverbruik op van gemiddeld 70% en ook een verlaging van de onder- houdskosten. De vraag is dus niet meer of je CO2


kunt bespa-


ren en of je met aggregaten bij kunt dragen aan een circulaire economie, maar de vraag aan de gebruiker is: hoeveel wil je besparen?”


Meer informatie: www.bredenoord.com


-emissie reduceren en is


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54