This page contains a Flash digital edition of a book.
Toepassing binnen RWS Midden-Nederland


RWS Prestatiesturing met Netwerkschakelplannen


M


Rijkswaterstaat wil de kwaliteit van de netwerken in stand hou- den en verbeteren. Om te sturen op de prestaties van de netwer- ken, werkt Rijkswaterstaat (RWS) met Netwerkschakelplannen en de Omgevingskoers. De Netwerkschakelplannen zijn bedoeld om de juiste onderhouds- en vervangingsbehoefte te formule- ren en om issues en kansen voor de komende 10 jaar in beeld te brengen. De Omgevingskoers beschrijft hoe RWS de ambities in verbinding met de ambities van partners in de regio wil vervul- len. Samen vormen ze de basis voor prestatiesturing bij de in- standhouding van het weg- en waternetwerk. Tekst: Rindert van Dalen


20 Nr.1 - 2017 OTAR


et prestatiesturing richt Rijks- waterstaat (RWS) zich op de huidige functies van de net-


werken; het gaat met andere woorden om het in stand houden en optimaal be- nutten van wat er al is. De Omgevings- koers geeft richting hoe zij dit samen met anderen partijen, zoals gemeenten, provincies en waterschappen, wil doen.


Ketensamenwerking door Prestatiesturing Het sturen op prestaties gebeurt door richting te geven aan een keten van sa- menhangende activiteiten waaraan alle RWS-processen en alle uitvoerende organisatie¬onderdelen een bijdrage le- veren. Prestatieafspraken zijn afgeleid van de beleidsdoelen van het ministerie van I&M. Prestatieafspraken zijn vertaal- baar naar activiteiten van RWS. Presta- tiesturing wordt ingezet om zowel kor- te- als lange-termijndoelen te realiseren. De Netwerkbeheervisie van RWS vormt samen met de onderliggende netwerk- schakelplannen het uitgangspunt voor de door RWS gewenste prestaties. Ype Heijsman, directeur Netwerkmanage- ment RWS Midden-Nederland: “Met netwerkschakelplannen verhogen we


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54