This page contains a Flash digital edition of a book.
ten mogelijk kunnen oplossen. Die ma- nier van werken versterkt het onderlinge vertrouwen en bevordert de continuïteit van de werkzaamheden.”


Echt samenwerken Kuepers vertelt dat bij de afsluiting van het contract Noorderbrugtracé nadruk- kelijk is afgesproken dit project, net als bij A2 Maastricht, in samenwerking te gaan uitvoeren. “Echt samenwerken, dus er een eerlijk en oprecht werk van maken zonder allerlei gedoe met onte- rechte wijzigingen en allerlei juridische discussies en met wederzijds begrip voor elkaars standpunten en posities. We zijn nu anderhalf jaar onderweg sinds de ondertekening van het con- tract. Tot op heden blijkt dit de juiste in- steek te zijn geweest.”


Dat vindt ook Reurings: ”Samenwerken is ook het uitgangspunt van Strukton en ook wij zijn tegen verregaande juri- disering in de bouw. Het gaat er in eer- ste instantie om dat beide partijen den- ken en handelen in het belang van het project. Een project is voor ons alleen een succes als het voor beide partijen een succes is. Natuurlijk blijven rol en verantwoordelijkheden zoals die in het contract zijn vastgelegd altijd overeind. Maar als we bijvoorbeeld over en weer tijdens de uitvoering met (grote) tegen- vallers te maken krijgen die we niet had- den verwacht, gaan we niet naar elkaar wijzen, maar gaan we samen aan tafel en bespreken we hoe we het probleem samen zo goed en tegen minimale kos-


Nr.1 - 2017 OTAR O Nr.1 - 2017TAR 35


Volledig transparant Kuepers: “Dat kan alleen als je volledig transparant bent naar elkaar. Bij een te- genvaller kun je, zoals dat vroeger vaak ging, de discussie aangaan en probe- ren alle verantwoordelijkheid bij de op- drachtgever of opdrachtnemer te leg- gen, veel brieven schrijven, juristen inzetten en het dan eindeloos uitvech- ten, maar hier doen we dat niet. Onze gemeenschappelijke doelstelling is een eerlijk werk te maken met een aanne- mer die aan de slag is gegaan met een geprognosticeerde businesscase. Die moet na afronding ook kunnen zeg- gen: ik heb een mooi project gemaakt, geen verlies geleden, en de geprognos- ticeerde winst gemaakt, zonder dat de opdrachtgever er geld op heeft moeten bijleggen en uiteindelijk met een groot probleem blijft zitten. Daarom hebben wij ervoor gekozen samen eerlijk naar het project te kijken en aan de voorkant eerlijke inschattingen van risico’s te be- spreken en daar een budget voor op te nemen.”


Op de stoel van de ander Reurings:”Het is vooral mensenwerk en


dat begint ermee dat je respect hebt voor elkaar, maar ook begrip voor el- kaars positie en belangen. We zeggen ook wel eens tegen elkaar van ga eens echt gemeend op de stoel van de an- der zitten; hoe zou jij dat dan aanpak- ken. Daarnaast beseffen wij ook dat ge- meentelijke budgetten relatief beperkt zijn, dat als er een tegenvaller ontstaat een gemeente andere kleinere projecten soms stil moet leggen om te kunnen be- talen. Bij een gemeentelijk project is zo- iets heel snel voelbaar. Zorgvuldigheid moet dus altijd voorop staan en daar werken wij gezamenlijk aan.”


Ook de communicatie naar pers en be- volking hebben beide partijen samen opgepakt. “We zien het als een nood- zaak en vanzelfsprekend dat de omge- ving goed wordt ingelicht over wat er gaande is en wat zij kunnen verwach- ten. Onze ervaring met het project A2 Maastricht heeft geleerd dat hoe beter je de bevolking informeert, hoe minder klachten er binnenkomen en hoe min- der kans op vertraging. Een groot pro- ject als de A2 en Noorderbrugtracé kan niet worden gerealiseerd zonder optre- den van verkeers- en omgevingshinder. De acceptatiegraad is altijd groter als je er tijdig en eerlijk over communiceert en ook aangeeft wat je doet om die hinder zoveel mogelijk te beperken.”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54