This page contains a Flash digital edition of a book.
MET DE JUISTE KADERS EN AFWEGINGEN KAN DE


VERVANGINGS- EN ONDERHOUDSBEHOEFTE VAN HET NETWERK WORDEN GEFORMULEERD


ÔÛÜ󪻮´·½¸¬·²¹ ¬«­­»² ر´»²¼®»½¸¬ »² Ó¿¿®­­»²


ððîóððîðóÔ øÞ®»«µ»´»² ó ر´»²¼®»½¸¬÷ µ³ íéôì ó µ³ ìçôï »² ððîóððîðóÎ øر´»²¼®»½¸¬ ó Þ®»«µ»ó ´»²÷ µ³ íéôì ó µ³ ìçôé


man: “De centrale ligging van RWS Mid- den-Nederland maakt dat wij het hart van deze netwerken beheren. We ken- nen de toestand van onze netwerken en zorgen voor adequate prestaties van deze netwerken.”


Vijf criteria


Een netwerkschakelplan kijkt 10 jaar vooruit (bijvoorbeeld 2016 tot 2026) en stuurt op vijf criteria, te weten: om- gevingsaspecten, verkeersprogno- se, fysieke aanpassingen aan de weg, veiligheidsmaatregelen en geluidsmaat- regelen. De netwerkverantwoordelij- ke, in dit geval de beheerder van RWS, verzamelt data over deze vijf criteria. Zo wordt duidelijk hoe de betreffende schakels momenteel functioneren en presteren. Tevens geeft de netwerkver- antwoordelijke een inschatting voor de komende 10 jaar. Dit gebeurt op basis van informatie vanuit de omgevingspar- tijen, vanuit verkeersprognoses (door- stroming netwerkschakels) en techni- sche beschikbaarheid van de assets, het benodigd onderhoud aan wegen en kunstwerken, veiligheidsmaatregelen en geplande toekomstige geluidsmaatre- gelen. Deze data komt tot stand vanuit


22 Nr.1 - 2017 OTAR


de eigen organisaties alsmede van onze omgevingspartijen. Door alle vijf crite- ria inzichtelijk te maken ontstaat zicht op de netwerkvraagformulering (de be- hoefte) voor de komende 10 jaar.


Optimaliseren Na het inventariseren wordt onder re- gie van de beheerder als netwerkverant- woordelijke samen met de verschillende RWS-onderdelen geoptimaliseerd. Op- timaliseren betekent veelal het schui- ven van maatregelen, gezien de logi- sche behoefte en het slim clusteren van maatregelen per netwerkschakel reke- ning houdend met de wensen en belan- gen van de omgeving. Heijsman: “Een goed voorbeeld is de A2 tussen Amster- dam en Utrecht. Door de netwerkscha- kelplannen zagen we een mogelijkheid om de bestaande lampen die vervan- gen moesten worden te vervangen door duurzame ledverlichting. Dit leverde voor het gehele traject een duurzaam- heidsprestatie op van 30 tot 35 procent minder verbruik aan energiekosten en verhoogde de verkeersveiligheidpresta- tie. Het zicht op de rijksweg A2 is mid- dels ledverlichting aantoonbaar verbe- terd.”


Toekomst


Door meer te werken met prestatiestu- ring gericht op de functies waar de be- staande netwerken aan moeten vol- doen, kan de netwerkverantwoordelijke (beheerder) per schakel scherpere af- wegingen maken en regie voeren over waar slim maatregelen te clusteren zijn. Dit vormt een stabiele basis voor de toekomstige netwerkvraagformulering van RWS over de drie netwerken: het hoofdwatersysteem, het hoofdvaarwe- gennet en het hoofdwegennet.


1931 congrescentrum Brabanthallen 11e


Conferentie > woensdag 8 maart 2017 Masterclass > Donderdag 9 maart 2017


> Optimaliseer samen assetmanagement


Congres & Masterclass Congres


Masterclass naar keuze Overheden*


Tot 18 januari 2017 €1199 €799 €599 €399


Vanaf 18 januari 2017 €1399 €899 €599 €499


[Beheer & Onderhoud|


van infrastructuur >


Optimaliseer samen assetmanagement


Dé jaarlijkse


ontmoetingsplaats voor opdrachtgevers, opdrachtnemers en ingenieurs


• Big Data • ISO 55000 • Kennisdeling


• Projecten Platform • Prorail • Schiphol • Provincies • Gemeente • Waterschappen


• Volvo Ocean Race


Vorig jaar met ruim 190 deelnemers


Volg het NIB op : www.bouw-instituut.nl/infra


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54