This page contains a Flash digital edition of a book.
van de verkeersveiligheid en doorstro- ming is binnen Rijkswaterstaat omge- doopt tot WKS Light. WKS staat voor WegKantSystemen, de systemen langs de kant van de weg die zorgen voor de signaleringen aan de weggebruikers. Programmamanager Gerard Avontuur van Rijkswaterstaat, die nauw betrok- ken is bij het WKS Light-project, zegt dat het einddoel van WKS Light zo on- geveer wel bekend is, maar de weg er naar toe niet, die is nog volledig open. “Het perspectief is een wegennet met zelfrijdende auto’s die onderling com- municeren”, zegt hij. “Als we alle techni- sche ontwikkelingen die op dit moment gaande zijn doorredeneren, verwacht ik persoonlijk dat dit pas rond het jaar 2050 realiteit is geworden. Files en on- gelukken in het verkeer behoren dan grotendeels tot het verleden. Maar zo- ver is het nu niet en hoe het pad naar de toekomst eruit ziet, is nog onzeker. Nu hebben we te maken met de huidi- ge realiteit en die willen we waar moge- lijk verbeteren. Het is wel mogelijk om een eerste stap te zetten. We weten niet precies waartoe dat leidt, want de tech- nologische ontwikkelingen volgen elkaar op dit vlak heel snel op. Het is daarom belangrijk fl exibel en wendbaar te zijn.”


Samen met het bedrijfsleven Rijkswaterstaat is bij de ontwikkeling van nieuwe, technologische mobiliteits- oplossingen afgestapt van het aloude opdrachtgever-opdrachtnemer-principe. “Samen met de markt, dat is nu ons adagium”, vertelt Avontuur. “We wer- ken samen met marktpartijen op basis


uit mobiele telefonie. Omdat veruit de meeste mensen die zich met een voer- tuig verplaatsen een mobiele telefoon bij zich hebben, zijn die telefoons bruikbaar voor het genereren van gegevens over de posities van weggebruikers op het wegennet en hun snelheid. Dit noemt men fl oating car data. Een samenwer-


“HET PERSPECTIEF IS EEN WEGENNET MET ZELFRIJDENDE AUTO’S DIE ONDERLING COMMUNICEREN”


van gelijkwaardigheid. We gaan samen op weg, zonder dat we exact weten waar we eindigen.” Voor het onderzoe- ken van de mogelijkheden op het ge- bied van smart mobility participeert Rijkswaterstaat in verschillende samen- werkingsverbanden, die zich met name toespitsen op fi lestaartbeveiliging: het voorkomen van kopstaartbotsingen aan de achterkant van een fi le (zie ook het kader ‘Samenwerkingspartners van Rijkswaterstaat’).


Floating Car Data Twee samenwerkingsverbanden die be- trekking hebben op fi lestaartbeveiliging gebruiken technologie die voorkomt


king van Rijkswaterstaat met het Belgi- sche bedrijf Be-Mobile richt zich op het verzamelen van GPS-posities van au- tomobilisten. Dit werkt als volgt. Weg- gebruikers die de app van Flitsmeister hebben geïnstalleerd op hun mobie- le telefoon geven om de seconde hun GPS-positie af. Van alle weggebrui- kers gebruikt ongeveer 7 procent deze app. “Een proefopstelling die met deze techniek signaalmetingen heeft gedaan, hebben wij als zeer betrouwbaar erva- ren”, vertelt Avontuur. “Normaal gespro- ken kenmerken wij lusdata als de meest betrouwbare meettechniek, maar de re- sultaten van deze proefopstelling waren minimaal gelijkwaardig.”


Nr.1 - 2017 OTAR O Nr.1 - 2017TAR 39


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54