This page contains a Flash digital edition of a book.
Meer inzicht door digitale kaarten


Waar ligt het? Dat is wellicht één van de eerste vragen die collega’s aan elkaar stellen als zij assets bespreken. Waar een asset zich bevindt en hoe het ligt ten opzichte van andere assets bepaalt veel. “Een digitale kaart maakt dit duide- lijk en helpt bij het sturen op kosten, risico’s en prestaties in beheerprocessen. Werken met digitale kaarten past bovendien in de ISO 55000-systematiek van assetmanagement.” Business developer Frank de Zoeten van Esri, marktleider in kaartanalyse-software, vertelt wat de rol van locatie is in assetmanagement- processen en hoe dit tot meer inzicht leidt.


A


ssetmanagement verandert, legt De Zoeten uit: “Voorheen hadden assets hun eigen beheereisen en daar werd keurig aan voldaan door de uitvoerenden.


Nu gaat het om de waarde en de functie van de asset in het grote geheel. Assets hebben kritische of niet-kritische functies en dat vertaalt zich in gerichte beheermaatregelen.” In veel assetmanagementsystemen laat een geïntegreerde kaart te- genwoordig zien waar de asset ligt en welke factoren in de omgeving daar invloed op hebben.


Opbouwen en beheren als basis Voor meer inzicht in de locatie van assets is een Geografi sch Informatie Systeem (GIS) nodig. De Zoeten: “Een GIS helpt de assetmanager om een consistente assetregistratie op te bouwen en daarna te beheren.” Vervolgens is met kaartana- lyses de status en conditie van assets in het areaal te visuali- seren. GIS helpt assetmanagement verder om te controleren of de assets die in het Enterprise Asset Management-systeem (EAM) geregistreerd staan. Om vast te stellen of de assets ook daadwerkelijk buiten aanwezig zijn kan de digitale kaart in het veld worden meegenomen.


Op kantoor en in het veld De Zoeten: “Assetmanagement is een krachtig instrument om tijd, geld en hoofdbrekens over wat eerst te onderhouden te voorkomen.” Voor medewerkers op kantoor het middel om te bepalen waar welke beheermaatregelen uitgevoerd moeten worden en wanneer. Door met een kaart te werken kan ook in- zichtelijk worden gemaakt of er combinaties mogelijk zijn met andere inspecties en/of openstaande werkzaamheden. Zo is


24 Nr.1 - 2017 OTAR


een werkgebied te selecteren om alle onderhoudsactiviteiten integraal aan te pakken. Met een GIS is informatie over het werk in het areaal via een kaart te delen met medewerkers in het veld. Voor hen spelen andere vraagstukken, bijvoorbeeld: ‘Moet ik dit stuk maaien of valt dit stukje van het areaal net niet onder het contract?’ Eén blik op de kaart geeft gelijk ant- woord op deze vraag.”


Met een app op pad Veldmedewerkers kunnen met een koppeling tussen een GIS en EAM-systeem via een app online gebruik maken van de gegevens. Offline werken is ook mogelijk als er geen dek- king is van een mobiel netwerk. De Zoeten: “De voortgang van inspectie- of onderhoudswerkzaamheden is realtime op de kaart of een dashboard te bekijken. En de locatie van de inspecteur is realtime op kantoor zichtbaar, zodat bij inciden- ten de dichtstbijzijnde medewerker snel naar de locatie ge- stuurd kan worden.”


Pro-actief en effi ciënt werken De Zoeten merkt dat assetmanagers door digitale kaarten veel pro-actiever en effi ciënter assetmanagement kunnen uit- voeren. “De kaart zorgt ervoor dat iedereen relevante informa- tie te zien krijgt en dat iedereen beschikt over dezelfde actu- ele informatie, op elk device: waar de medewerker ook is. Een kaart functioneert op deze manier als een effi ciënt communi- catiemiddel in het uitvoeren van beheer en onderhoud.”


Meer informatie: esri.nl/assetmanagement


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54