This page contains a Flash digital edition of a book.
opdrachtnemer is een nieuwe Marktvisie ontwikkeld tussen Rijkswaterstaat en de bouwsector, waarbij het accent is ver- schoven van ‘markt, tenzij` naar ‘samen met de markt’. Het doel is meer oog te hebben voor het feit dat opdrachtge- ver en opdrachtnemer samen aan de lat staan om de landelijke netwerken op een veilige, duurzame en slimme wijze te managen, te beheren en uit te bou- wen.


Rijkswaterstaat als opdrachtgever en de Combinatie Hyacint, bestaande uit Dura Vermeer, BESIX en Installatiebe- drijf SPIE Nederland, als opdrachtne- mer, hebben gezamenlijk de renovatie van de Velsertunnel volgens de leiden- de principes van de Marktvisie als volgt vorm gegeven: 1. Rijkswaterstaat en Hyacint werken met trots en plezier aan de renovatie en dragen dit ook zo uit;


2. De aanbestedingsvorm DCM (Design Construct en Maintain) blijkt, gezien de resultaten, goed te passen bij het doel van de opgave;


3. De concurrentie is gebaseerd op de juiste variabelen, waarbij de EMVI- criteria (Economisch Meest Voorde- lige Inschrijving) doorslaggevend wa- ren voor de gunning;


4. Rijkswaterstaat en Hyacint houden rekening met elkaars belangen en


DE WIJKERTUNNEL OP KORTE AFSTAND GAF DE MOGELIJKHEID OM EEN ACCEPTABELE OMRIJROUTE TE CREËREN


ook bij lastige vraagstukken staat het ‘best-for-project’ principe steeds hoog in het vaandel van beide partij- en;


5. De fi nanciële totstandkoming en af- wikkeling van de renovatie, inclusief tussentijdse wijzigingen zijn doelma- tig, rendabel en financierbaar voor Rijkswaterstaat en Combinatie Hya- cint.


Scrum sessies


De basis voor de razendsnelle moder- nisering van Nederlands oudste Rijks- tunnel legden Rijkswaterstaat en Com- binatie Hyacint in de maanden voor de definitieve gunning van de opdracht. In de convergentiefase akkerden Rijks- waterstaat en de aannemerscombina- tie alle eisen uit het voorlopige contract door, benoemden risico’s en bespraken elk punt waar ruimte was voor verschil- lende interpretaties. Dit gebeurde geza- menlijk, met behulp van de scrum-me- thodiek, een werkvorm waarbij partijen samen brainstormen over oplossingen. In meer dan tien sessies hebben Rijks-


Ilkel Taner


waterstaat en Combinatie Hyacint de belangrijke deelproducten uit het con- tract doorgesproken, zoals de ventilatie, de veilige vluchtwegen en het testen. De afspraken werden direct vertaald naar het voorlopig ontwerp. Door samen op te trekken, is afgestapt van de traditio- nele werkwijze van de opdrachtnemer ontwerpt en de opdrachtgever reageert. Nu is in elke stap in het ontwerpproces samen opgetrokken, waardoor er een gevoel van teamwork is ontstaan met een gezamenlijk gevoel voor succes.


Voortgang waarborgen Daarnaast is bij de start van het project een afspraak op papier gezet dat er bij problemen gestuurd wordt op comfort. Dat houdt in dat bij een onvoorziene omstandigheid in het project een oplos- sing wordt bedacht door de opdracht- nemer met een inschatting van de fi nan- ciële consequenties. Vooruitlopend op de fi nanciële afhandeling kan de oplos- sing dan alvast worden uitgevoerd. De voortgang is daardoor gewaarborgd, zonder een te grote druk te leggen op het contractuele besluitvormingspro- ces. En als er desondanks toch een fi - nancieel meningsverschil over een tech- Nr.1 - 2017 OTAR


O Nr.1 - 2017TAR 13


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54