This page contains a Flash digital edition of a book.
de economie draaiend te houden


VERKEERSECONOOM, HOOGLERAAR AAN DE VRIJE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM


ERIK VERHOEF


“Files zijn lastig en economisch scha- delijk. Zowel TNO als het Kennisin- stituut voor Mobiliteit (KIM) hebben schattingen gemaakt. De bedragen waar men op uitkomt zijn redelijk het- zelfde binnen die twee studies. Op dit moment komt de schade uit op zo’n anderhalf-miljard euro per jaar. Dit wordt in de vervoerseconomie uit- gerekend doormiddel van het begrip ‘de waarde van tijd’, eigenlijk een in geld uitgedrukte waarde van een ver- loren uur. Dit verschilt per type ver- voer. Voor recreatief verkeer heeft het een andere waarde dan voor woon- werkverkeer en voor zakelijk verkeer. Bij vrachtverkeer hangt het uiteraard af van het soort en de grootte van de lading. Het zijn dus geen constan- ten, maar we hebben wel gemiddel- den, die redelijk accuraat zijn. In het personenvervoer moet je denken aan zo’n 10 euro per uur.”


“De afgelopen decennia hebben we, wanneer de fi les te lang werden, de op- lossing gevonden in het bijbouwen van capaciteit. Wegen werden verbreed of er werden er bijgemaakt. Verkeerseco- nomen zoals ik geven hier altijd een be- langrijke bijsluiter bij: op lange termijn geeft meer asfalt geen oplossing voor fi les, want het lokt ook weer vraag uit. In 2007/2008 is er veel wegcapaciteit bijgekomen, en het heeft even geduurd tot het ging vollopen. Dit heeft natuur-


lijk alles te maken met de recessie. Nu zie je met het aantrekken van de eco- nomie een inhaalslag en dus weer meer fi levorming.”


“We zullen, als de voorspellingen van het KIM kloppen, binnen een of twee jaar weer terug zijn op het oude hoogte- punt, er nog overheen gaan zelfs. Op de plekken waar het vooral nijpend is, met name in de stedelijke gebieden, is het heel duur om extra asfalt aan te leggen. Niet voor niets wordt er voor Nederland ook al gesproken over dubbeldekswe- gen. Bij het vervaardigen daarvan zullen de kosten helemaal explosief stijgen. Alle verkeerspleinen worden steeds in- gewikkelder, en de grond, met name in de Randstad, is simpelweg duur, als de ruimte er al is.”


“Ik zeg niet dat meer asfalt zinloos is, maar ik vind het niet de slimste manier om het fi leprobleem op te lossen. Het is een onderdeel van een pakket maatre- gelen, maar niet het enige. Wat je daar- bij zou kunnen gebruiken, is een slim gebruik van prijzen. Dan gaat het om een vorm van rekeningrijden. De laatste jaren is ook geëxperimenteerd met bij- voorbeeld beloningsproeven, voor wie de spits mijdt. Momenteel wordt er on- derzoek gedaan naar mengvormen van betalen en belonen, wat als voordeel heeft, dat de geringe maatschappelijke acceptatie, wat een groot probleem is van prijsbeleid, misschien wat beter is.”


CONTRA


“Als er een vorm van prijsbeleid wordt ingevoerd om wat te doen aan de fi le- druk, zal dat voor alle verkeer positieve gevolgen hebben. Immers vrachtvervoer deelt nou eenmaal de infrastructuur met personenvervoer. Juist voor het vracht- vervoer is het aantrekkelijk om geld te betalen voor tijdswinst. Per saldo zal het een positief effect op bedrijfsresultaten hebben.”


“Los van het feit dat meer asfalt de fi le- druk maar voor korte tijd zal ontlasten, gaat het ook in tegen andere beleids- doelen, zoals duurzaamheid en lucht- kwaliteit, zeker wanneer er nog geen 100 procent elektrische voertuigen zijn. Dit moet je ook in de afweging betrek- ken.”


REAGEREN?


Mail naar info@otar.nl Nr.1 - 2017 OTAR


O Nr.1 - 2017TAR 27


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54