This page contains a Flash digital edition of a book.
keerspleinen zoals het Prins Clausplein bij Den Haag en het Kleinpolderplein in Rotterdam. Om even verderop, op de rechte stukken bijvoorbeeld fl oating car data toe te passen. “Voor elk type weg is er straks een techniek die daar het beste bij past”, aldus Avontuur. Een mix van sensoren zorgt ook voor een gezon- de marktwerking en concurrente tussen marktpartijen, beaamt Avontuur. “Als overheidsinstantie willen we voorkomen dat we voor een optimale verkeersvei- ligheid en doorstroming afhankelijk zijn van een beperkt aantal marktpartijen.”


Voordelige technieken


Ondanks de vele onzekerheden over de loop van de verschillende ontwikkeltra- jecten is het wel duidelijk dat het net- werk dat verkeersdata levert, compacter zal zijn. Ook is duidelijk dat er minder wegwerkzaamheden zullen zijn omdat er minder lussen in de weg liggen. En bovenal is duidelijk dat de kosten van wegkantsystemen met smart mobility zullen dalen, stelt Avontuur. “Een lus in het wegdek leggen is een kostbare on- derneming”, vertelt hij. “Aan het inkopen van mobiele data zijn natuurlijk ook kos- ten verbonden, maar die zijn een stuk lager dan het wegennetwerk uitbreiden en onderhouden met lussen. De tech- niek met optische glasvezeltechnologie brengt bovendien geen terugkerende kosten met zich mee. Deze techniek lijkt bij voorbaat voordeliger dan een sys- teem met lussen.”


Succesvolle implementatie Hoe de technieken zich verder ont- wikkelen, is nu nog de vraag. Voor een succesvolle implementatie zijn de flexibiliteit, de schaalbaarheid en uit- breidbaarheid van een techniek belang- rijke aspecten. “De fl exibiliteit geeft aan hoe makkelijk een techniek is aan te passen op veranderende omstandighe- den”, zo licht Avontuur toe. “Een goede opschaalbaarheid is van belang om de techniek op meerdere plekken effi ciënt en effectief toe te passen. De uitbreid- baarheid is tot slot weer van belang om een nieuwe sensor of antenne aan een techniek toe te kunnen voegen. Als aan al deze randvoorwaarden is voldaan, heeft een techniek een grote kans van slagen om onderdeel uit te maken van de toekomstige wegkantsystemen.”


42 Nr.1 - 2017 OTAR


Partnership Talking Traffi c


Wat is het Partnership Talking Traffi c? Het Ministerie van I&M, alle regio’s vanuit het programma Beter Benutten en tal van marktpartijen ontwikkelen samen nieuwe verkeerstoepassingen. Weggebruikers worden straks voortdurend geïnformeerd en ondersteund op hun route en alleen al in het komende jaar is er de introductie van zo’n 1200 intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s), verspreid over Nederland. Die iVRI’s kunnen straks voortdurend communiceren met aankomende voertuigen en fietsers, door niet alleen data uit te zenden, maar van hen ook data te ontvangen en daarop regelingen aan te pas- sen. Met de verkeerslichten kan het verkeer over kruispunten en in het hele stedelijke netwerk optimaal doorstromen. Zo zorgt die nieuwe techniek er bijvoorbeeld voor dat een automobilist niet meer ’s avonds laat op een leeg kruispunt voor rood hoeft te wachten en ook voor langere groentijden als er grote groepen fietsers zijn. Zware vrachtwagens hoeven in de stad minder te stoppen en op te trekken, omdat de verkeerslichten het zware transport herkennen en tijdig op groen springen. Dat geeft een besparing in tijd, brandstof en CO². Data vormen de belangrijkste pijlers. Dankzij deze ontwikkeling worden voertuigen en weggebruikers straks stukken slimmer. En dat is goed voor de bereikbaarheid van steden.


Wat merken verkeersdeelnemers hiervan? De eerste resultaten worden komende zomer zichtbaar op straat. Een mobiele telefoon, een navi- gatiesysteem of een on-board unit is dan voldoende. Door zoveel mogelijk informatie aan elkaar te knopen en bijna realtime door te geven aan weggebruikers, worden ze straks voortdurend ondersteund – via een app, navigatiesysteem en zelfs op de fiets. Daarbij vormen weggebruikers door hun rijgedrag zelf ook een waardevolle bron van informatie en waarschuwen ze elkaar op tijd voor mogelijke vertraging. Met actuele informatie en advies over route, rijstrook of maximum- snelheid.


Wat is de doelstelling van Talking Traffi c? Kortweg: het verbeteren van de doorstroming, bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid in de drukste steden en regio’s van ons land. Uiteindelijk biedt RWS weggebruikers met die nieuwe diensten de mogelijkheid om verder te kijken dan de voorruit. Talking Traffic gaat om alles wat verder voor je ligt, zoals files, ijzel op de weg of een ongeval over een kilometer. Weggebruikers ontvangen straks voortdurend actuele informatie, realtime en op maat, zodat ze tijdig kunnen reageren op omstandigheden onderweg. De nieuwe iVRI’s geven straks mogelijkhe- den om bepaalde verkeersstromen prioriteit te geven boven andere. Hoe slimmer die onderlinge communicatie te regelen is, hoe efficiënter verkeersstromen op elkaar kunnen worden afge- stemd. De maatschappelijke schade bedraagt jaarlijks 90 miljoen euro, omdat niet alle verkeers- lichten vaak genoeg worden afgesteld. Met nieuwe iVRI’s gebeurt dat continue en volautoma- tisch.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54