This page contains a Flash digital edition of a book.
lijk weer vrij gemaakt kon worden. Een sms-service moest er voor zorgen dat weggebruikers tijdig een andere route konden kiezen.


Platform IJmond Bereikbaar Op het gebied van spitsmijding lag de belangrijkste taak bij het regionale be- drijfsleven om medewerkers uit de och- tend- en avondspits te houden. Het platform IJmond Bereikbaar, een sa- menwerkingsverband tussen overheid en bedrijfsleven, dat zich richt op het bereikbaar en gezond houden van de regio, heeft speciaal voor het project Velsertunnel meegedacht en meege- werkt met Rijkswaterstaat en Combina- tie Hyacint. Het platform IJmond Be- reikbaar heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het beperken van de over- last als gevolg van de afsluiting.


Openstelling De voorbereiding van de openstelling van de Velsertunnel op 16 januari was een op zichzelf staande militaire ope- ratie. Voorafgaand aan het aanvragen van de openstellingsvergunning bij de


16 Nr.1 - 2017 OTAR


gemeente Velsen is er een nieuw vei- ligheidsbeheerplan opgesteld door de tunnelbeheerder, zijn er ruim 50 conti- nuïteitstesten uitgevoerd op de instal- laties en zijn de hulpdiensten en perso- neel van Rijkswaterstaat, waaronder de wegverkeersleiders getraind en opge- leid. Vervolgens is de openstellingsver- gunning aangevraagd bij de gemeen- te. Deze procedure duurde acht weken. Daarna konden de feitelijke werkzaam- heden gaan beginnen voor de openstel- ling, waarbij paraatheid nodig was van Combinatie Hyacint, van onderaanne- mers, van asfaltcentrales, van de ver-


keerscentrale Rijkswaterstaat en de provincie, van wegverkeersleiders, van Traffic Service NL voor het aanpassen van de bebording en van de gemeen- ten voor het aanpassen van verkeers- lichten. Essentieel voor de opening was het verwijderen van de keerlussen aan de zuidkant van het tracé, die immers de bestaande verharding kruisten. Com- binatie Hyacint zal nog tot en met mei 2017 bezig zijn om de resterende tijde- lijke voorzieningen te verwijderen.


Renovatieopgave De Velsertunnel is aangelegd in 1957 en


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54