This page contains a Flash digital edition of a book.
nische oplossingsrichting was, dan kon het project advies vragen van de ‘olie- mannen’: twee oudgedienden met heel wat jaren ervaring op tunnelgebied. Door deze werkwijze was vanaf het eer- ste moment ook voor iedereen duide- lijk wat er gemaakt ging worden, waar de risico’s zaten en hoe de renovatie aangepakt zou worden en hoe met te- genslagen en fi nanciële discussies om- gegaan zou worden. Dit lukt alleen als de organisaties van Rijkswaterstaat en Combinatie Hyacint goed zijn aangelijnd bij dit proces.


Tegenslag


Hoe goed de samenwerking is, blijkt echter vaak op de momenten dat er sprake is van tegenslag in het proces. En die is er ook geweest. Er werd meer asbest aangetroffen achter de lichtroos- ters en het verwijderen van deuvels uit het asfalt bleek lastiger te zijn dan uit een eerdere proef was gebleken. Dit be- tekende meer werk voor Combinatie Hy- acint dan in de planning was ingeschat. Door een gezamenlijke creatieve aanpak zijn deze problemen opgelost zonder dat er een langere afsluiting van de Velser- tunnel nodig was. Dat was namelijk weer essentieel voor het behoud van het ver- trouwen tussen het project en haar om- geving dat met veel pijn en moeite was opgebouwd. Taner: “Hyacint heeft hier een topprestatie geleverd.” De samen- werking tussen Rijkswaterstaat en Com- binatie Hyacint heeft geleid tot een no- minatie voor de Marktvisie 2016.


Regio IJmond De verhouding project en omgeving is een andere kritische succesfactor. Van- uit de weerstand is een constructieve samenwerking ontstaan door open en eerlijk met elkaar om te gaan. “Daar- bij verdient de regio IJmond een com- pliment, enerzijds vanwege haar kriti- sche grondhouding, anderzijds voor de samenwerkingsbereidheid om de ge- volgen van de afsluiting van de tunnel zoveel mogelijk te beperken”, aldus Ta- ner. Om een verkeersinfarct te voorko- men en de regio bereikbaar te houden zijn zowel op het gebied van de fysie- ke infrastructuur als op het gebied van spitsmijding alle mogelijkheden beke- ken. Voor Taner was dat een program- ma op zich om te managen.


14 Nr.1 - 2017 OTAR


Verkeersafwikkeling beter dan gedacht De aanwezigheid van de Wijkertun- nel op korte afstand van de Velsertun- nel gaf de mogelijkheid om een accep- tabele omrijroute te creëren. Door de aanleg van vier tijdelijke verbindings- wegen zou de bereikbaarheid van de regio redelijk gewaarborgd blijven. Dat was overigens een werk op zich, om- dat naast de aanleg van deze wegen, de verkeerssystemen moesten worden aangepast en er een derde rijstrook in de Wijkertunnel moest komen. Door het gewijzigde gebruik moest onder andere voor de Wijkertunnel het veiligheidsbe- heerplan worden aangepast. Voor alle werkzaamheden van de renovatie heeft de gemeente Velsen een omgevings-


vergunning afgegeven. Achteraf bleek de verkeersafwikkeling beter dan voor- af bedacht, omdat de capaciteit van de verbindingswegen hoger bleek te lig- gen. Desalniettemin waren dagelijkse fi - les op de A9 onvermijdelijk en bleek er een toename van incidenten op de A9. Door extra inzet op het gebied van In- cident Management, zoals de wegin- specteur en bergingsbedrijven, werd er voor gezorgd dat de weg zo snel moge-


Een paar feiten: • •


170 aangesloten bedrijven in de regio 2600 actieve fietsende werknemers


• 1,5 miljoen fietskilometers •


bijna 1000 spitsmijdingen per dag


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54