This page contains a Flash digital edition of a book.
Wino Aarnink


de klantwaarde van onze producten en diensten. Het voorkomt onnodige hin- der en verspillingen, desinvesteringen en onnodig werk.”


Van Netwerkbeheervisie naar Omgevingskoers


De Omgevingskoers is het kompas voor het omgevingsmanagement en asset- management van RWS. De koers be- schrijft hoe RWS zijn ambities in ver- binding met de ambities van partners in de regio wil invullen. Wino Aarnink, directeur netwerkontwikkeling RWS Midden-Nederland legt uit: “RWS wil maatschappelijke opgaven waar moge-


Ype Heijsman


lijk samen met andere partijen realise- ren. De visie en strategie die we daarbij hanteren is vastgelegd in onze Omge- vingskoers, met als motto: Partner in de regio, onze netwerken centraal. De Om- gevingskoers voedt de netwerkscha- kelplannen, die concreet aangeven wat RWS gaat doen op delen van de net- werken.”


Issues en kansen Netwerkschakelplannen Netwerkschakelplannen en Omgevings- koers bieden de basis voor de beheer- der om prestatiesturing op het RWS- netwerk vorm te geven. Maar wat is een


netwerkschakelplan nu eigenlijk? Een netwerkschakel is een logische een- heid van bijvoorbeeld 15 kilometer. Zo is het hoofdwegennet (de Rijkswegen als A1, A2, A12) verdeeld in logische scha- kels, veelal van knooppunt tot knoop- punt. Het effectieve beheer van deze knooppunten (schakels) vormt een net- werkschakelplan. Heijsman: “Met de juiste kaders en afwegingen kan de ver- vangings- en onderhoudsbehoefte van het netwerk worden geformuleerd. Op deze manier kunnen kansen en issues in beeld worden gebracht voor minimaal de komende 10 jaar. Wanneer dit samen met de omgeving gebeurt, vormt dit een goede basis voor prestatiesturing op snelwegen en vaarwegen.“


Slim clusteren Aarnink vult aan: “Netwerkschakelplan- nen in combinatie met de Omgevings- koers geven richting als beheerder van regio Midden-Nederland om slim te clusteren. Door dit samen met de om- geving te doen kunnen we binnen RWS de juiste netwerkvraagformulering tot stand laten komen.”


Hart van de netwerken RWS beheert drie netwerken: het hoofd- watersysteem, het hoofdvaarwegennet en het hoofdwegennet en heeft taken op het gebied van duurzame leefom- geving en informatievoorziening. Heijs-


Nr.1 - 2017 OTAR O Nr.1 - 2017TAR 21


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54