This page contains a Flash digital edition of a book.
In deze sessies is alle technische inhoud uitgewerkt. Kimstra hield daarnaast contact met de projectleiders van de leveran- ciers. “Vooral om het over planning en voortgang te hebben, en om eventuele knelpunten op te sporen. Rijkswaterstaat moest – uiteraard samen met de gemeente Utrecht als op- drachtgever – letten op het bewaken van geld, tijd, kwaliteit en richting.”


Geen verrassingen


Volgens de projectmanager waren tijdens dit project alle par- tijen volledig betrokken en wist iedereen van elkaar welke op- lossingen gekozen waren. “Geen verrassingen, en iedereen wist elkaar te vinden. Dat bleek vooral tijdens dagen van im- plementatie.” Ook pakte de gemeente Utrecht volgens Kim- stra haar verantwoordelijkheid als opdrachtgever, door helde- re kaders te stellen en goed te faciliteren waar dat nodig was. “De inspanning aan de zijde van RWS was wellicht groter dan wanneer er een Design & Construct-opdracht uit zou zijn ge- schreven: technisch management in dit samenwerkingsver- band was een hele belangrijke factor in dit project, en had vanaf de eerste tot de laatste dag een grote taak. Daar te- genover staat dat er een veel betere - en dus veel goedkope- re - risicobeheersing is: koppelvlak-risico’s zijn door dit pro- ces geheel geëlimineerd, en van veel technische risico’s is in een vroeg stadium al duidelijk hoe ze beheerd kunnen wor- den. Dat laatste is ook voor de leveranciers natuurlijk weer een fi jne bijkomstigheid.”


Drie niveaus van overleg Qua overlegstructuren waren er gedurende de doorlooptijd tussen de gemeente Utrecht en Rijkswaterstaat drie niveaus: Stuurgroep, Regiegroep en Projectgroepniveau. De stuur- groep was het besluitgevend orgaan. Daarin zaten de direc- teur Stadsbedrijven namens de gemeente Utrecht en de di- recteur Netwerkmanagement van Rijkswaterstaat Midden Nederland.


Directeur Stadsbedrijven Goof de Wit: “Mijn uitgangspunt is altijd dat als wij een klus hebben die een andere organisatie beter kan dan wij, wij het beste die ander kunnen vragen dat voor ons te doen. Het resultaat is dan dat we uiteindelijk alle- maal datgene doen waar we echt goed in zijn. Omdat RWS de Leidsche Rijntunnel beheert en bedient - en deze naast onze Stadsbaantunnel ligt) - betekende dit dat we voor het behe- ren en bedienen van de Stadsbaantunnel het beste bij RWS konden aankloppen. Ik ben blij dat RWS ons verzoek meteen heeft opgepakt en dit goed en graag voor ons doet.”


Regiegroep De Regiegroep was het tactisch niveau waarop besluitvorming werd voorbereid en planningsbewaking en risicosturing plaats vond. In de regiegroep zaten de gemandateerde tunnelbeheer- ders van de gemeente Utrecht en Rijkswaterstaat en afdelings- hoofden van de verkeerscentrale en de centrale informatievoor- ziening van Rijkswaterstaat. De projectverantwoordelijken in de samenwerking waren Frans Peter Westers (gemeente Utrecht, afdelingshoofd stedelijk beheer) en Frans Breij (Rijkswaterstaat Midden Nederland, afdelingshoofd district Zuid).


Jasper Kimstra Frans Peter Westers


TECHNICI KUNNEN SAMEN UITSTEKEND OVER TECHNISCHE PROBLEMEN, UITDAGINGEN EN OPLOSSINGEN OVERLEGGEN


De projectgroepen waren operationeel gericht op de tech- nische uitwerking (de koppeling technisch mogelijk maken). Er was ook een projectgroep die zich richtte op de procedu- res als opleidingen, trainingen en oefeningen van het bedie- nend personeel. Een derde projectgroep hield zich bezig met de openstellingsvergunning, veiligheid beheerplannen en het tunnel veiligheidsdossier van de Stadsbaantunnel. De project- groepen waren bezet door diverse collega’s van de gemeente Utrecht, Rijkswaterstaat en diverse marktpartijen.


Geslaagd! Het project is geslaagd: op 15 december 2016 werden de laatste Gebruikers Acceptatie Tests succesvol afgerond. De verkeerscentrale kon de gerealiseerde centrale bediening in gebruik nemen. In het convenant ‘Bediening en Bewaking Stadsbaantunnel’ tussen de gemeente Utrecht en Rijkswater- staat is opgenomen dat Rijkswaterstaat 10 jaar de exploitatie zal verzorgen.


Nr.1 - 2017 OTAR O Nr.1 - 2017TAR 45


Frans Breij


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54