This page contains a Flash digital edition of a book.
Binnenstad vergroot Het Noorderbrugtracé heeft een leng- te van ongeveer vijf kilometer en strekt zich uit van de brandweerkazerne in Limmel in Maastricht-Oost tot aan de Nobellaan in Maastricht-West en de Brusselseweg in Maastricht Noordwest. Het tracé maakt deel uit van het ge- biedsontwikkelingsproject Belvédère op basis van het in 2012 vastgestelde be- stemmingsplan Noorderbrug en omge- ving, vertelt Leo Kuepers, projectmana- ger Noorderbrugtracé van de gemeente Maastricht. “Daarin is de verlegging van het bestaande tracé in noordelijke rich- ting opgenomen waarmee de binnen- stad als het ware wordt vergroot met het nieuwe Sphinxkwartier. Het be- staande industrieterrein krijgt een nieu- we inrichting en er ontstaat ruimte voor de aanleg van een 20 ha groot park: het Frontenpark, als tegenhanger van het Stadspark aan de zuidzijde van de stad. Met de aanleg van het nieuwe tra- cé zal bovendien de leefbaarheid van de aanliggende wijken aanzienlijk verbete- ren omdat een groot deel van het door- gaande verkeer er niet langer doorheen hoeft te gaan. De onderliggende wegen- structuur wordt daarop aangepast. En- kele routes zullen wat meer verkeer af te wikkelen krijgen. Daar worden maatre- gelen getroffen om de hinder te vermin- deren, zoals toepassing van geluidsarm asfalt, plaatsen van geluidsschermen en isolatie van woningen.”


HET IS EEN UITDAGING DIE IN NEDERLAND BIJ MIJN WETEN NOG NIET IS VERTOOND


Nieuwe route


In de huidige situatie buigt het wegtracé na de brug over de Maas in zuidweste- lijke richting met een ruime bocht naar beneden af in de richting van de stad. In de nieuwe situatie komt deze rou- te te vervallen. Het nieuwe tracé gaat na de brug over de Maas rechtdoor in westelijke richting.“De werkzaamheden aan het Noorderbrugtracé vergen een extra inspanning met betrekking tot de bereikbaarheid van het gebied”, ver- telt Kuepers. “Zo’n 50 duizend voertui- gen passeren dagelijks de brug over de Maas. Wegafsluitingen in de directe om- geving moeten daarom zoveel mogelijk worden beperkt. In het contract is dat ten aanzien van de brug ook vastgelegd om ontregeling van het verkeerssys- teem in Maastricht te voorkomen.”


Een interessante uitdaging John Reurings, projectmanager bij Strukton: “Dat stelde ons voor een in- teressante uitdaging. Gezien de totale omvang van het project doen we rela- tief weinig aan de overspanning van het brugdeel boven de Maas zelf. Het brug- dek wordt heringericht, van vijf naar zes rijstroken en voor de rest repareren wij wat scheurvorming die in de loop der ja-


ren is opgetreden. Maar de constructie van een nieuwe aanlanding en verleg- ging van het bestaande tracé was een behoorlijke puzzel om hinder voor het verkeer tot het minimum te beperken.”


Idee ‘bypass’ losgelaten Reurings vertelt dat Strukton daartoe oorspronkelijk het idee opvatte om een tijdelijke ‘bypass’ te construeren: een 180 meter lang, nieuw te bouwen brug- dek bovenop een tijdelijke acht meter hoge stalen constructie. Daarover zou het doorgaande verkeer gedurende vier maanden omgeleid moeten worden. In die periode kon dan het oude deel van de westelijke aanlanding worden ge- sloopt om het nieuwe brugdek vervol- gens op zijn defi nitieve plek te schuiven. Reurings: “Daar hebben wij als Struk- ton nog eens goed over nagedacht. Bovendien zou de bypass, inclusief de bochtige aansluitingen op de brug, zelfs 300 meter lang moeten worden. We zijn gaan onderzoeken of dit niet slim- mer kon. Het D&C-contract bood ons die ruimte en we konden de gemeente Maastricht overtuigen van de door ons uiteindelijk gepresenteerde oplossing.”


Nr.1 - 2017 OTAR 31


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54