This page contains a Flash digital edition of a book.
ICT nog veel winst behalen. Door het beschikbaar stellen en uitwisselen van data en door betere logistieke afstem- ming.”


Foto: Scania Benelux


colonne over de snelweg gereden. Als dat soort ontwikkelingen doorzet, dan kan dat het vervoer veel efficiënter ma- ken.”


Waar liggen nog meer kansen? “Die liggen denk ik vooral in de snel- heid. Door verdergaande digitalisering, zoals met papierloos transport. Als Ne- derland kan laten zien dat het alles net even sneller kan met dezelfde kwaliteit, dan geeft dat ons ook straks een unie- ke positie in concurrentie met ande- re landen. Daarvoor is het bijvoorbeeld van belang dat het bedrijfsleven en de douane goed samen kunnen werken op het gebied van de uitwisseling van data. Vooral als het om bederfelijke goederen als voedsel of bloemen gaat.”


Wat vindt u van de kwaliteit van het Nederlandse wegennet? “Er is jarenlang miljarden op infrastruc- tuur bezuinigd. Het is goed dat dat nu niet meer gebeurt. De kaarten op het ministerie van I&M zijn wel geschud; het aantal projecten dat tot 2028 uitgevoerd zal worden is bekend. Ik maak mij voor- al zorgen om de kwaliteit van het onder- liggende wegennet en het achterstallige onderhoud van verschillende kunstwer- ken waardoor zwaarder verkeer er niet overheen kan. Maar in vergelijking met onze buurlanden vind ik dat de infra- structuur in Nederland goed op orde is. Het is tegelijkertijd zorgelijk dat Duits- land met achterstallig onderhoud kampt en België om die zelfde reden zelfs overweegt tol te gaan heffen. Voor ons transport hebben wij natuurlijk veel met die landen te maken.”


8 Nr.4 - 2015 OTAR


Als Nederland op snelheid wil concurreren, is het wegennet dan voldoende op de toekomst toegerust?


“Wij maken ons zorgen als de groei van de economie doorzet. Als de groei rond de drie procent ligt, dan verwach- ten wij dat dat logistieke problemen op gaat leveren. Het is daarom zaak in in- frastructuur te blijven investeren. Er is een aantal knelpunten in Nederland dat aangepakt moet worden om groei van transport te accommoderen. Dan denk ik vooral aan een grotere capaciteit op onder meer de A1, de A15, de A58 en de A27. Maar vooral ook om slimmer gebruik te maken van de vervoersmo- gelijkheden die we hebben.”


Hoe bedoelt u dat precies? “Vervoer en logistiek gaan natuurlijk niet alleen over de weg. We maken gebruik van lucht, water, spoor en weg. Een naadloze aansluiting van die modalitei- ten wordt soms belemmerd door regel- geving, maar ook hier kunnen we met


Waar speelt dat vooral? “De bereikbaarheid van steden is een aandachtspunt. Vooral voor het trans- port. De personenauto is niet in alle steden meer even welkom, maar voor vrachtverkeer lijkt dat nog meer te gel- den. Gemeenten weren steeds vaker vrachtwagens onder het mom van scho- ne lucht, terwijl personenauto’s verant- woordelijk zijn voor tachtig procent van de uitstoot van stikstofdioxide. Binnen vijf jaar elektrische vrachtwagens reali- seren, is niet reëel, maar ook als alle au- to’s en vrachtwagens emissievrij rijden dan kan al het verkeer vanwege ruimte- gebrek nog steeds de stad niet in. En voor het bevoorraden van winkels en het aanvoeren van bouwmaterialen voor nieuwe woningen is toch transport no- dig. Om dat op een milieubewuste en slimme manier te doen, is samenwer- king nodig. Zero emissie in 2025 in de binnensteden gaat hoe dan ook niet luk- ken als iedereen zijn eigen maatregelen bedenkt.”


Dat gebeurt nu te vaak? “Steden weren vrachtverkeer zonder aan de consequenties te denken. Neem de venstertijden. Die dwingen het be- voorradende vrachtverkeer in de och- tendspits de steden in te gaan. Juist als veel mensen op de fiets op weg zijn naar werk of school. Vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid is dat niet be- paald optimaal. Of neem de milieuzone in Arnhem als maatregel tegen vracht- verkeer over de Centrumring. Daardoor


Foto: Scania Benelux


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54