This page contains a Flash digital edition of a book.
essentieel vertrekpunt. Daarnaast biedt het concept flanke- rende maatregelen om gebieden, die te maken hebben met werk in uitvoering, marketingtechnisch te ondersteunen. Als zodanig is het niet alleen een invulling van BLVC-plannen, maar zelfs ook een aanvulling.”


Relatie met BLVC Veel onderdelen van de BLVC-plannen hebben volgens Hen- driks te maken met verkeer en bereikbaarheid. “Het vertrek- punt is de huidige infrastructuur en men heeft vaak al een beeld hoe de volgende fase zal moeten worden. Het ontbreekt vaak aan specifieke kennis van het vormgeven van de tussen- liggende transitiefase. Welke verkeersmaatregelen zijn nodig om de bouwer zijn werk te laten maken en in welke subfases? Kennis van de bouwvolgorde en verkeersmaatregelen, alsme- de de kwaliteiten om die transitie vormt te geven, zijn onder- deel van City Mobility en geven zo een nog betere invulling aan de BLVC-plannen.”


Zowel in het voortraject - bij het communiceren van de plan- nen en het aanvragen van de juiste vergunningen - als tij- dens de uitvoering, hebben de tijdelijke verkeersmaatregelen volgens Hendriks directe invloed op de aspecten buiten het werkterrein. “Adequaat handelen kan hier veel overlast voor- komen.”


Stakeholders De gevolgen van wegwerkzaamheden in binnenstedelijk ge- bied zijn over het algemeen groot. Dit geldt voor de wegge- bruikers, winkeliers en bedrijven, omwonenden, maar zeker ook voor de aannemer die het werk moet uitvoeren. De ruim- te is beperkt en de verkeerstromen divers en in grote geta- le, waarbij de verkeersmaatregelen een enorm economische impact kunnen hebben op de omgeving. Hendriks vertelt dat City Mobility hier op inspeelt door verschillende diensten en producten te bieden. “Die leiden tot een optimale mix voor weggebruikers, winkeliers & bedrijven en aannemers.”


Weggebruikers


Hendriks zoomt in op de weggebruiker. “Die dient op een vei- lige wijze door de werkzaamheden geleid te worden. Het liefst met een minimale reistijdvertraging en een maximale vrije richtingskeuze. Dit geldt voor de berijders van motorvoer- tuigen, (brom)fietsers en voetgangers. De rijtaak van de ge- middelde weggebruiker wordt sterk verzwaard bij wegwerk- zaamheden. De bouwactiviteiten, verkeersmaatregelen en wegverleggingen zorgen voor een hoeveelheid aan zintuiglijke prikkels die de aandacht afleiden van die belangrijke rijtaak. Het is dus wenselijk om ongewenste prikkels weg te nemen. Bijvoorbeeld de bouwplaatsen af te schermen met Cityfen- ce hekken, waardoor het directe zicht op de bouwactiviteiten wordt weggenomen.”


Wegwerkzaamheden, verkeersaanpassingen en omleidingrou- tes kunnen tot vertraging leiden. Hendriks stelt dat het inmid- dels algemeen bekend is dat weggebruikers graag van te vo- ren geïnformeerd willen worden over negatieve consequenties voor hun reistijd. “Het is echter steeds lastiger om de bood-


schap bij de weggebruiker te krijgen. Waren gele tekstborden in het verleden toereikend, tegenwoordig valt een fullcolor tekstwagen nauwelijks meer op.”


In Utrecht heeft Traffic & More daarom het ‘countdownbord’ geïntroduceerd in samenwerking met de gemeente Utrecht, XTNT en T&M. Dit bord telt af tot het moment dat de door- stroming ter plaatse wordt gereduceerd. De eerste dagen in groene cijfers, van 10 tot 5 dagen zijn de cijfers oranje en de laatste 5 dagen kleuren ze rood.


Winkels en bedrijven


Hendriks stelt duidelijk dat het compleet wegnemen van hin- der vrijwel onmogelijk is. “Iedereen weet dat slechte bereik- baarheid een nadelige invloed heeft op de continuïteit van winkels en bedrijven, maar het helpt wanneer het belang van een winkelier wordt meegenomen in de ontwerpfase van de uitvoering. Dit klinkt op zich logisch, maar in 80 procent van de gevallen wordt in eerste instantie alleen een omleidingroute opgesteld om zoveel mogelijk verkeer bij de wegwerkzaam- heden weg te houden. Naast de directe overlast in de nabij-


Nr.4 - 2015 OTAR O Nr.4 - 2015TAR 19


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54