This page contains a Flash digital edition of a book.
Simon Roozen


het eerst met de werkzaamheden is begonnen – al een stuk van de Catharijnesingel op te leveren tot aan Tivoli Vreden- burg, voor de stad een belangrijke route. “Hoewel de bouw- ruimte daarmee wat wordt beperkt, willen we dit toch aan de stad teruggeven, zodat ook de eerste resultaten voor de bur- gers waarneembaar zijn en daarmee natuurlijk ook het draag- vlak wordt vergroot.”


Zo veel mogelijk fi etscomfort Wat betreft het thema bereikbaarheid is volgens Roozen de grootste uitdaging de enorme fi etsenstroom en openbaar ver- voer goed door het gebied te kunnen laten rijden. “Afgaande op de geluiden van mensen die regelmatig door het gebied fi etsen, lijkt dat over het algemeen goed te lukken. Men heeft toch regelmatig te maken met steeds weer wisselende rou- tes en omleidingen, soms wel twee tot drie keer per zes we- ken op één route. In het begin was er vooral verwondering over al die wijzigingen, maar nu heeft men zoiets van ‘we ko- men er toch wel soepel doorheen elke keer’. Maar dat heeft ook te maken met het feit dat we verleggingen zo beperkt en kort mogelijk proberen te houden, er een goede bewegwijze- ring wordt aangebracht en ons streven om het fi etscomfort zo hoog mogelijk te houden. Als er bijvoorbeeld een tijdelijk fi etspad moet worden aangelegd, doen we dat met het com- fortabele rode asfalt. Op menig andere plaats zou men dit als defi nitief aanleggen, wij leggen het aan voor kortere periodes, weken tot maanden, puur om het fi etscomfort zo groot moge- lijk te houden.”


16 Nr.4 - 2015 OTAR Enquêtes


Om zo goed mogelijk op de hoogte te zijn van hoe fi etsers al- les ervaren, wordt periodiek gemonitoord bijvoorbeeld aan de hand van enquêtes op straat. Roozen: “We lopen en fi etsen zelf veel door het gebied en bij klachten komen wij zo snel mogelijk in actie. Maar om ‘blindheid’ te ondervangen, organi- seren wij ook regelmatig dwarskijksessies waarbij medewer- kers van andere diensten van de gemeente Utrecht of zelfs van andere gemeenten de uitwerking van onze maatregelen op straat bekijken. Of we huren een bureau in waarvan mede- werkers fi etsend door het gebied knelpunten noteren. Zo blij- ven wij continu scherp.”


Samenwerking scholen Ondanks alle inspanningen, kan het ook wel eens mis gaan. Roozen noemt een treurig ongeluk waarbij een fi etsende leer- ling van een basisschool om het leven is gekomen. “Hoewel onderzoek heeft aangetoond dat dit ongeluk niet te wijten was aan tekortkomingen van onze kant, hebben we besloten om alle fi etsroutes in het gebied te beschouwen vanuit het per- spectief van jonge kinderen. Dat bracht ons op het idee om in samenwerking met scholen en onze verkeersadviseur enkele kinderen over verschillende routes te voorzien van een helm- camera. De beelden die wij daar ten aanzien van bepaalde verkeerssituaties uit selecteren worden vervolgens in groep 7 en 8 in aanwezigheid van de docent bekeken en besproken om op die manier maatregelen te kunnen nemen die de be- reikbaarheid en veiligheid nog meer vergroten.”

Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54