This page contains a Flash digital edition of a book.
verkeersstromen samenkomen en dan vooral openbaar ver- voer en belangrijke hoofdfietsroutes, onder meer vanaf Leid- sche Rijn, maar ook van en naar De Uithof. Deze hoofdroutes moeten op een hoogwaardige manier met elkaar verbonden worden. Er moeten fietsparkeervoorzieningen, in de direc- te nabijheid van het station, worden getroffen voor in totaal 30.000 fietsen. Onder de trappen van het nieuwe Stadskan- toor zijn die deels al gerealiseerd, maar er wordt ook nog een uiterst moderne fietsparkeergarage voor 12.5000 fietsen ge- bouwd: de grootste ter wereld.


Verbinding terug Het station wordt uitgebreid en deels ontkoppeld van het win- kelcentrum dat eveneens wordt gemoderniseerd en krijgt een eigen gezichtsbepalende ingang. Het verloren gegane stuk Catharijnesingel wordt in ere hersteld om de verbinding, de band met de oude binnenstad terug te halen. Ook het ‘onder- grondse’ deel van de Leidsche Rijn wordt weer naar de op- pervlakte gehaald.


Voor de Jaarbeurs worden plannen ontwikkeld waarmee par- keren hoofdzakelijk aan de westkant van het Merwedekanaal wordt gerealiseerd. De Jaarbeursgebouwen worden zoveel mogelijk aan de westzijde van het huidige terrein geconcen- treerd, waardoor aan de kant van het station ruimte ontstaat voor de bouw van kantoren, woningen, een megabioscoop en uitbreiding van het centrale plein. In het stationsgebied wor- den voorts twee belangrijke boulevards aangelegd die de be- reikbaarheid van alle onderdelen en functies binnen het stati-


14 Nr.4 - 2015 OTAR


onsgebied en de oude stad sterk verbeteren. Later is aan het Masterplan ook nog een nieuwe tramverbinding naar de Uit- hof toegevoegd.


In fases Voor Fase 1 van het Masterplan, het gebied tussen de Croe- selaan en de binnenstad, zijn alle plannen rond, is de financie- ring geregeld en is men volop bezig met de uitvoering. Eind dit jaar worden definitief knopen doorgehakt voor Fase 2, de ontwikkeling van het Jaarbeursterrein. Binnenkort wordt wel al begonnen met de bouw van een megabioscoop op de kop van het Jaarbeursterrein.


Utrecht heeft er bewust voor gekozen om meerdere ingeni- eursbureaus bij het project te betrekken, juist om hen onder- ling scherp te houden en daarmee ook de risico’s zoveel mo- gelijk te spreiden. Deelnemers zijn, naast het gemeentelijk ingenieursbureau, onder andere Movares, Witteveen en Bos, Royal HaskoningDHV, Grontmij en Tauw.


Projectorganisatie Om te voorkomen dat het Utrechtse stadshart door de bouw- werkzaamheden helemaal stil komt te liggen, wordt de uitvoe- ring strak geregeld. Daartoe is door de gemeente de Project- organisatie Stationsgebied ingesteld, die zorg draagt voor de coördinatie van alle werkzaamheden en de veiligheid en leef- baarheid rondom het bouwgebied garandeert. De organisatie bestaat uit een paar onderdelen, verdeeld over de verschil- lende programma’s. Infra en Ruimte is het onderdeel waar-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54