This page contains a Flash digital edition of a book.
Kenmerken van het transformatieproject - aanleg van 17 km fietspad, 650.000 m2 trottoir - verwijdering van het Perimetral viaduct (4 km) - aanleg van 4 km aan tunnels - reconstructie van 700 km aan andere ondergrondse infrastructuur (water, riolering, drainage, elektriciteit, gas, telecommunicatie, openbare verlichting) - planten van 15.000 bomen - renovatie van circa 1500 cultuurhistorische en architectonische panden - bouw van nieuwe hotels, wooncomplexen en kantoren


trum te revitaliseren. In 1987 werd de ‘Area of Cultural Envi- ronment Protection’ (Apac) opgericht om de cultuurhistorie in de wijken Saude, Gamboa en Monte Christo te beschermen. Het gaat hierbij om pakhuizen, musea, overheidsgebouwen en individuele panden. In 2009 is het private consortium ‘Por- to Novo’ opgericht, bestaande uit de bedrijven Odebrecht, OAS en CE. Deze concessie werd geselecteerd om in 15 jaar de gebiedsontwikkeling vorm te geven onder de naam ‘Por- to Maravilha’ ofwel ‘Wonderhaven’. Het doel is duidelijk: de transformatie van het oude havengebied in het centrum tot een plaats waar het goed wonen, werken en recreëren is; gebruikmakend van de al aanwezige maar vaak verscholen schoonheid. Op de website van het project wordt de ‘Kop van Zuid’ in Rotterdam als een inspirerend voorbeeld genoemd. Vooraf aan de Olympische Zomerspelen in Rio de Janeiro moeten de eerste resultaten van de transformatie zichtbaar zijn.


Twee tunnels Belangrijk in deze ontwikkeling is de aanleg van twee tunnels, de ‘Rio 450’ en ‘Via Expressa’. Deze moeten het verschil ma- ken. De Rio 450 tunnel heeft een lengte van 1,5 km en be- staat uit één tunnelbuis met drie rijstroken verkeer in één rich- ting. De Via Expressa tunnel wordt 2 km lang en bestaat uit twee tunnelbuizen, ieder met drie rijstroken. De tunnels zijn deels naast elkaar en deels onder elkaar gelegen. De Rio 450 heeft zijn naam te danken aan het 450-jarige bestaan van de stad Rio de Janeiro in 2015. De openstelling van de tunnel op


1 maart was onderdeel van de start van de festiviteiten. De tunnel Via Expressa wordt bij de opening in 2016 de langste stedelijke wegtunnel in Brazilië. Beide tunnels zijn voor een groot deel aangelegd in rots. De tunnels vormen een belang- rijke schakel in het stedelijk verkeersnetwerk. Door het amo- veren van de ‘Perimetral’ is ruimte gecreëerd voor de verde- re ontwikkeling, maar het verkeer moet wel ondergronds zijn weg blijven vinden.


Eindbeeld Porto Maravilha


Tunnelveiligheid privaat initiatief Tunnelveiligheid was en is niet echt een groot issue in Brazilië. De Braziliaanse overheid heeft geen specifi eke wet- en regel- geving voor veiligheid in tunnels. De staat Sao Paulo kent als enige een instructie van de brandweer over veiligheid in weg- tunnels. In het geval van de nieuwe tunnels in Rio de Janei- ro is het de private concessiehouder, verantwoordelijk voor het beheer van de tunnel, die het initiatief nam voor twee, naar Braziliaanse maatstaven, zeer veilige tunnels. Dit niet al- leen uit oogpunt van maatschappelijk bewust denken, maar met name in het kader van verzekerbaarheid van de tunnel met het oog op mogelijke calamiteiten. “Het is bijzonder om te zien dat juist het bedrijfsleven hier het initiatief hier neemt om te komen tot een veilige exploitatie van de tunnels”, aldus Han Admiraal, eigenaar en adviseur bij Enprodes Manage- ment Consultancy BV alsmede voorzitter van de commis- sie ITACUS van de International Tunneling and Underground Space Association (ITA). Admiraal heeft namens de conces- siehouder het proces van de tunnelveiligheidsdialoog bege- leid met de gemeente Rio de Janeiro, de brandweer ‘Corpo de Bombeiros’, het bouwconsortium en de concessiehouder. Het doel was om tot een veilige tunnelconstructie te komen, de juiste tunneltechnische installaties te bepalen, het opera- tioneel tunnelbeheer uit te werken en specifi eke afspraken te maken over de inzet en organisatie van de calamiteitenbestrij- ding. Eén complexiteit was dat de Rio450 tunnel maar over één tunnelbuis beschikt en geen ondersteunende tunnelbuis kent. Als uitkomst van de tunnelveiligheidsdialoog is er nu een parallelle vluchttunnel gemaakt die in de eindsituatie verbon- den wordt met de Via Expressa tunnel. Zo kan bij calamiteiten in de Rio 450 tunnel, door middel van de Via Expressa tun- nel veilig gevlucht worden en hulpverleningsdiensten hun in- zet plegen.


Nr.4 - 2015 OTAR O Nr.4 - 2015TAR 35


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54