This page contains a Flash digital edition of a book.
De logistiek- en transportsector heeft het in het laatste decennium moeilijk gehad. Nieuwe concurrentie uit Oost-Europa en de crisis hebben hun sporen nagelaten. Maar Arthur van Dijk, voorzitter van Transport en Logistiek Nederland (TLN) ziet volop kansen om de sector klaar te maken voor de toekomst. Daarvoor blijven investeringen in infrastructuur hard nodig.


Tekst: Joost Zonneveld T


ransport en logistiek. Het is een sector waar Nederland al lange tijd een sterke positie in heeft.


Met mainports Rotterdam en Schip- hol als voornaamste aanjagers daar- van. Maar het landschap in de bedrijfs- tak is in de laatste jaren sterk veranderd. Onder leiding van Arthur van Dijk pro- beert Transport en Logistiek Nederland (TLN) nieuwe kansen voor de sector te vinden door die bijvoorbeeld beter te laten profiteren van de mogelijkheden op ICT-gebied. Daardoor kan efficiën- ter gewerkt worden, wat de concurren- tiepositie versterkt. Het kan ook helpen de bereikbaarheid van steden te verbe- teren, terwijl tegelijkertijd gewerkt kan worden aan de leefbaarheid van urba- ne gebieden door samen met de sec- tor en de overheid in te zetten op slim- me en duurzame maatregelen. Van Dijk: “Steden moeten bevoorraad worden. Het weigeren van vervoerders werkt dan ook niet, maar samen naar oplossingen zoeken wel. Daar ben ik van overtuigd.” Hoewel Van Dijk vindt dat de infrastruc- tuur er in Nederland op enkele knelpun- ten na goed bij ligt, wijst hij er op dat extra investeringen in spoor- en wegin- frastructuur nodig zijn als de groei van de economie doorzet. “Anders kan dat tot problemen leiden in een sector waar Nederland voor een belangrijke mate van afhankelijk is.”


Hoe staat de Nederlandse transport- en logistieksector ervoor?


“Ontwikkelingen in de afgelopen tien jaar hebben de sector enorm veranderd. De toetreding van Oost-Europese lan- den heeft een mokerslag betekend voor transport en logistiek in Nederland. Uit onderzoek dat wij hebben laten uitvoe-


ren blijkt dat onze economie wel heeft geprofi teerd van de uitbreiding van de EU, maar ook dat het grote negatieve gevolgen heeft betekend voor de trans- portsector. Poolse vervoerders met lage lonen zijn dominant geworden op de Europese wegen en ons marktaandeel is in tien jaar tijd gedaald tot net boven de tien procent. Dat was bijna twintig procent. De economische crisis heeft vanzelfsprekend ook niet geholpen.”


Hoe heeft de sector daar op gereageerd?


“Er heeft zich echt een transporttransi- tie voorgedaan. Tachtig procent van de Nederlandse vervoerders is momenteel actief in een cirkel van driehonderd ki- lometer rond Utrecht. De meeste ver- voerders bewegen zich dus in eigen land. Dat heeft ook druk gegeven op de binnenlandse markt, maar die is dank- zij internet ook gegroeid. Consumen- ten bestellen veel meer via internet, wat consequenties heeft voor het aantal ver- voersbewegingen. Want we willen die spullen ook meteen hebben. Het liefste krijgen we de nieuwe computer die we zaterdag bestellen meteen op zondag thuis afgeleverd.”


Helpt het online bestellen van consumentenartikelen de transportsector er bovenop? “We zien in het algemeen dat het con- sumentenvertrouwen toeneemt en dat het sentiment goed is. Het helpt daarom wel en de ontwikkeling dat er meer klei- ne volumes vervoerd worden, is denk ik onomkeerbaar. Onze samenleving wordt denk ik ook steeds afhankelijker van lo- gistiek en transport. Zonder logistiek staat alles stil. Belangrijk voor de sector is dat ook het grotere vervoer nu weer


meer massa krijgt. Hoewel Nederland nog steeds een van de belangrijkste lo- gistiek- en transportlanden in de wereld is, voelen we de gevolgen van de crisis en de nieuwe verhoudingen in Europa nog wel. We hebben de slag nog niet gewonnen.”


Hoe ver is de sector nu? “De sector is nog bezig zich aan te passen aan de nieuwe situatie. Het re- organiseren is nog niet voorbij. Het is ook van belang dat de sector zelf in- noveert. Dat gebeurt ook, maar dat kan nog beter. Vooral op het gebied van ICT is nog een grote slag te maken. Daar- naast hebben we te maken met Eu- ropese regelgeving die achterblijft bij de ontwikkelingen in de sector; tegen- woordig liggen er containerreuzen van liefst negentienduizend TEU in de haven van Rotterdam, worden vliegtuigen en vrachtwagens langer. Maar die grotere vrachtwagens mogen van de Europese commissie de grens niet over. Dat be- lemmert de ontwikkeling van de sector die sterk op prijs concurreert.”


Is er wel voldoende aandacht van het Rijk voor transport en logistiek? “Transport en logistiek behoren tot het topsectorenbeleid. Dat geeft aan dat de sector van groot belang is voor onze economie. En andere topsectoren kun- nen ook niet zonder logistiek, of het nu life sciences of food is. Logistiek is daarbij essentieel. Volgend jaar is Ne- derland voorzitter van de EU en minister Schultz van Haegen wil dan graag het innovatieve karakter van de Nederland- se transport- en logistieksector over het voetlicht brengen. Onlangs zijn de eer- ste drie zelfrijdende vrachtwagens in


Nr.4 - 2015 OTAR O Nr.4 - 2015TAR 7


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54