This page contains a Flash digital edition of a book.
City Mobility Betere bereikbaarheid tijdens werkzaamheden


Traffi c & More heeft het concept City Mobility ontwikkeld om winkelcentra tijdens werk- zaamheden zo goed mogelijk bereikbaar te laten zijn. Volgens directeur Peter-Jan Hendriks wordt tijdens werkzaamheden nog steeds te weinig aandacht besteed aan een optimale bereikbaarheid. “Een gemiste kans, want het is wel ergernis nummer 1 van ondernemers.”


C


ity Mobility is ontstaan naar aanleiding van het ‘Groot Hinderonderzoek 2010’ dat is uitgevoerd in opdracht van NSTT (Ned. vereniging van Sleufl oze Technieken


en Toepassingen). Daaruit blijkt dat door verminderde bereik- baarheid van winkels of winkelcentra tijdens wegwerkzaam- heden, de omzet van ondernemers stevig kan dalen.


In 2012 heeft een aanvullend onderzoek plaatsgevonden on- der wegbeheerders in opdracht van Traffi c & More. De uit- komst was opvallend volgens Peter-Jan Hendriks, directeur Traffi c & More. “Bijna de helft van de wegbeheerders geeft aan andere prioriteiten en inzichten te hebben met betrek- king tot de bereikbaarheid tijdens wegwerkzaamheden. Ter- wijl men anderzijds wel herkent dat de slechte bereikbaarheid


18 Nr.4 - 2015 OTAR


van een winkelgebied als grootste ergernis onder onderne- mers en consumenten geldt.” Dit blijkt volgens hem ook uit het hoge aantal klachten die bij gemeenten binnenkomen over ongeschikte of niet duidelijke tijdelijke bebording. “In Utrecht en andere grote steden heeft men meer aandacht voor deze problematiek dan in de kleinere woonkernen. Terwijl schaal- grootte in dit geval geen invloed heeft op de individuele ondernemer of consument. In die steden heeft men de BLVC (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie, red.) plannen ingevoerd.”


Hendriks legt uit dat bij City Mobility alle verkeerstromen cen- traal staan. “De bereikbaarheid van winkels en de doorstro- ming in het stadscentrum vormen de basis, met veiligheid als


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54