This page contains a Flash digital edition of a book.
Salland-Twentetunnel


gaand verkeer om het centrum te leiden en moet ook de door- stroming van het verkeer in de regio verbeteren. Tijdens de laatste testen was gebleken dat de grote hoeveelheid ICT-toe- passingen die tegenwoordig de veiligheid in de tunnels moe- ten bewaken, tot problemen leiden. Niet zelden gaat het om wel vijftig verschillende toepassingen die onder meer nodig zijn voor de verlichting, signalering van calamiteiten als brand, spookrijders of te hoge vrachtwagens en die een serie serieu- ze testen moeten doorstaan. Veiligheid staat immers voorop. Hoewel de aparte veiligheidstoepassingen in de Twente-Sal- landtunnel afzonderlijk wel bleken te werken, heeft Rijkswa- terstaat veel moeite gehad om alle systemen op elkaar af te stemmen. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat ble- ken de complexiteit en de realisatietijd om de problemen op te lossen uitgebreider dan verwacht. Dat had onder meer te maken met het feit dat de ICT-systemen door verschillende partijen beheerd werden.


De kwestie heeft tot uitstel van de openstelling van de tun- nel geleid waarover Kamervragen gesteld zijn. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat zijn de problemen inmid- dels opgelost en kan het verkeer uiterlijk in september van dit jaar eindelijk gebruik maken van de nieuwe verbinding. “De communicatie tussen de systemen in de tunnel en het lande- lijke bediennetwerk werkt nu naar behoren. Op dit moment wordt er volop getest met de systemen. Ook volgen er nog trainingen voor organisatie en personeel dat met de tunnel gaat werken.”


32 Nr.4 - 2015 OTAR


Investeren om problemen te voorkomen Vrijdag, die eerder aan de Westerscheldetunnel werkte – ‘ex- tra’ tolinkomsten van die tunnel zijn gebruikt voor de bouw van de Sluiskiltunnel – weet dat een integrale aanpak vanaf de eerste dag werkt. “Vanaf de aanbesteding hebben we met de toekomstige operator en een vaste contactpersoon van de brandweer alle keuzes en de achtergronden daarvan doorge- sproken. En zij hebben ook suggesties gedaan om de tunnel zo optimaal mogelijk in te richten. Op die manier hebben we verrassingen kunnen voorkomen.” Want dat kost tijd en uit- eindelijk geld.


De vroege betrokkenheid van operators en hulpdiensten bij het Sluiskiltunnelproject mag dan voor de bouwcombinatie van belang zijn, de inzet van mensen en uren is niet vanzelf- sprekend, weet ook Vrijdag. “Iedereen heeft het druk, maar het is ons gelukt om op alle niveaus mensen te betrekken. En


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54