This page contains a Flash digital edition of a book.
COLUMN Roelof Reinders Roelof Reinders


Roelof Reinders is sinds 2006 werkzaam als advocaat bij Pels Rijcken advocaten en notarissen, in de sectie Ruimte en Mi- lieu. Roelof adviseert en procedeert voor overheden en bedrijven in ruimtelijke or- deningskwesties. Hij staat rijk, provin- cies en gemeenten bij in diverse tunnel- projecten. www.pelsrijcken.nl


Tunnelvisie De Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels. Kortweg: “de Warvw” (al klinkt wat mij betreft “de Tunnelwet” kloeker). Hij kent slechts 20 artikelen. Maar dat betekent niet dat de wetgever het eenvoudig heeft gemaakt. En zeker niet voor de tunnelbeheerder die in het gelukkige bezit is van een of meer oude wegtunnels. Al deze tunnels moeten gaan voldoen aan de ei- sen van de Tunnelwet en aan de tunnelveiligheidseisen die gelden bij of krachtens de Woningwet. Dat is dus de nieuwe groepsrisiconorm, maar ook de vele technische eisen voor bestaande wegtunnels uit het Bouwbesluit 2012. Voor TEN-tunnels langer dan 500 meter moest dat al op 1 mei 2014, voor de overige tunnels (de “provinciale en gemeentelijke tunnels”) is de deadline 1 mei 2019. En dat betekent: renoveren. Opvallend genoeg regelt de Tunnelwet over renovatie bijna niks. Behalve de uiterste datum zegt de wet eigenlijk maar één ding, namelijk dat na een wezenlijke wijziging een openstellingsvergunning nodig is. En daar wringt hem meteen de schoen. Want deze eis werkt prima als de tunnelbeheerder de tunnel rustig een half jaar dicht kan doen totdat de volledige renovatie in één keer voltooid is. Maar juist dat is over het algemeen de optie die het minst voor de hand ligt. Een wegtunnel heeft vaak een onmisbare functie voor de verkeerscirculatie in de stad of regio. In dat geval kiezen tunnel- beheerders logischerwijs voor een renovatie waarbij de tunnel deels open blijft, of een renovatie met volledige afsluiting, maar in etappes, bijvoor- beeld in verkeersluwe periodes.


Als men dan bij zo’n gefaseerde aanpak meteen in de eerste fase een forse ingreep pleegt, kan er juridisch bezien ook al meteen sprake zijn van een wezenlijke wijziging en dus van de verplichting om een openstellingsver- gunning te hebben. Maar die wordt alleen verleend als de tunnel aan de norm en alle eisen uit het Bouwbesluit 2012 voldoet. En dat doet hij nog niet (anders was de renovatie al klaar!). Een vicieuze cirkel dus. Om daar in de praktijk uit te komen heeft elke tunnelbeheerder een duidelijke visie no- dig: een tunnelvisie.


Een tunnelvisie is voor mij een volledig plan van aanpak voor de renovatie. Op maat gemaakt. Er wordt gekeken naar de volgorde van de planning van de werkzaamheden. Welke werkzaamheden doe je meteen, welke kan je beter tot het laatst uitstellen? Wat is het effect van de ingrepen op de tun- nelveiligheid en wanneer, bezien in de tijd, is sprake van een wezenlijke wijziging? Elementair in de tunnelvisie is in mijn optiek dat de tunnel op elk moment in de renovatie veilig in gebruik is en dat de veiligheid gedu- rende de renovatie een opgaande lijn vertoont. En dat dit ook stap voor stap wordt bijgehouden in een logboek.


Het doel van de tunnelvisie is om zoveel mogelijk te voorkomen dat in de renovatie een wezenlijke wijziging plaatsvindt op een moment dat de aan- vraag van een openstellingsvergunning nog niet mogelijk is. En om, als die situatie onvermijdelijk is, de onderbouwing op de plank te hebben om een verzoek tot handhaving met succes te bestrijden. Dat vergt het nodige puz- zelwerk, maar een goede tunnelvisie vooraf garandeert dat de renovatie zonder juridische complicaties kan worden uitgevoerd, met aandacht voor zowel veiligheid als doorstroming van het verkeer.


Nr.4 - 2015 OTAR O Nr.4 - 2015TAR 37


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54