This page contains a Flash digital edition of a book.
Veiligheid


Het thema veiligheid probeert de projectorganisatie zo breed mogelijk in de openbare ruimte te realiseren. Roozen: “Maar bij een intensief gebruikt gebied als het Stationsgebied moet je er bijvoorbeeld heel scherp op zijn dat er geen obstakels, kuilen of andere gevaren schuilen voor fietsers en voetgan- gers en dat bijvoorbeeld de borden ook goed staan. Tijdelijke maatregelen en voorzieningen voeren wij daarom in de mees- te gevallen uit alsof het een permanente voorziening betreft. Dat biedt de beste garantie dat er niets over het hoofd wordt gezien. Vaak treffen wij ook nog extra voorzieningen om mo- gelijk onveilige situaties tot het minimale te beperken.”


Veiligheid binnen het stationsgebied is volgens Roozen de verantwoordelijkheid van alle betrokkenen, zowel de bouwen- de partijen als de gebruikers, handhavers en Stadswerken. “Veiligheid op de bouwplaatsen is de verantwoordelijkheid van de bouwers zelf, maar zij moeten ook met een scherp oog naar de directe omgeving van de bouwplaats kijken om eventuele spill-over effecten goed in de gaten te houden. Maar ook als wij het met Stadswerken niet voor elkaar krijgen het openbare gebied goed schoon te houden, gaat de veilig- heid en veiligheidsbeleving snel achteruit. En ja, dat heeft ook met leefbaarheid te maken. Zie ook onze keuze om half hoge, dichte hekken te plaatsen rond bijvoorbeeld tijdelijke parkeer- terreinen en bouwplaatsen. Enerzijds zijn zij bedoeld de rom- melige aanblik van deze terreinen aan het zicht te onttrekken en verwaaien van rommel te voorkomen, anderzijds biedt de geringe hoogte ook sociale veiligheid en kunnen aan de hek- ken geen fietsen worden vastgezet die de doorgang over het trottoir beperken. Je moet werkelijk overal aan denken en het is een continue zorg omdat er vele projecten achter elkaar en door elkaar ten uitvoer komen. Ook voor de veiligheid hebben wij twee inspecteurs rondlopen en ook bij dit thema maken we gebruik van dwarskijkers.”


Communicatie met burgers De jarenlange overlast rond het Stationsplein, maken een goede communicatie met inwoners en gebruikers onontbeer- lijk. Dat geldt niet alleen voor het goed en op tijd informe- ren van de burgers over wat er allemaal gaat gebeuren, maar ook het daadwerkelijk betrekken van de mensen bij wat er in hun leefomgeving gaande is en welke resultaten er wor- den geboekt. Roozen: “Geen gemakkelijke opgave omdat op verschillende momenten in de tijd op verschillende plaatsen werkzaamheden plaatsvinden. De Utrechters zijn al van begin af aan betrokken bij het hele project met voorlichtingsbijeen- komsten, het referendum, het Masterplan, nieuwsbrieven, ad- vertenties, et cetera. Daarnaast is in het nieuwe stadskantoor een permanent informatiecentrum ingericht dat voortdurend wordt geactualiseerd.”


Eigen verantwoordelijkheid


Alle partners hebben zich contractueel verbonden aan een goede communicatie rond het hele project. Zo wordt maan- delijks een bijeenkomst gehouden waar de laatste ontwikke- lingen worden besproken en op elkaar afgestemd. “Wij pro- beren de communicatie zoveel mogelijk gezamenlijk te doen,


communicatie-uitingen te bundelen, om inwoners te behoe- den voor een overkill aan afzonderlijke informatie”, vervolgt Roozen. Dat wil zeggen dat projecteigenaren zaken vroeg- tijdig bij ons moeten aanmelden, zeker waar het effecten op het openbaar gebied betreft. Maar elke projecteigenaar heeft tegelijkertijd een eigen verantwoordelijkheid voor wat betreft de communicatie met de directe omgeving, zoals bij calami- teiten, of wanneer bijvoorbeeld onverhoopt blijkt dat er vijf in plaats van vier nachten op een bouwplaats moet worden doorgewerkt.”


Twitterdiensten


Communicatie betekent ook vaak maatwerk. Zo vertelt Roo- zen dat bijvoorbeeld bij het verleggen van een fietspad apart wordt gecommuniceerd met gebruikers ter plekke. “Je moet dus uitzoeken welke maatregelen welke mensen het meeste raken. Zo hebben we kort geleden bij een verlegging ‘s mor- gens aan alle fietsers ‘Snelle Jelle’s’ uitgedeeld ter compen- satie voor de overlast en met een sticker die verwijst naar de website voor nadere informatie.” Verder wordt bij communica- tie-uitingen ook intensief gebruik gemaakt van sociale media en worden ‘Twitterdiensten’ gedraaid om snel op actuele za- ken te kunnen inspelen.


Rondwandeling


Om de mensen nog meer te betrekken bij de werkzaamheden in hun buurt, worden regelmatig rondwandelingen georgani- seerd en bouwplaatsen bezocht, zowel voor omwonenden als doelgroepen, pers en andere geïnteresseerden. “De belang- stelling daarvoor is enorm groot. Voor ons is het leuk om trots over ons werk te kunnen vertellen, maar tegelijkertijd blijkt uit monitoring dat het draagvlak voor alles wat we doen daardoor nog steeds groeiende is. Mensen zijn onder de indruk!”


Tour de France


Het lijkt haast onbestaanbaar dat de gemeente Utrecht juist in deze fase van het project Stationsgebied besloten heeft de start van de Tour de France deze zomer naar de stad te halen. Roozen: “Als je puur naar ons project kijkt zou je zeggen: liever in 2020, ook al om het de wereld pas te laten zien als alles klaar is. Hoewel de inspanning aanvankelijk op 2016 was gericht, zijn we redelijk tijdig geïnformeerd. Geluk- kig schampt de etappe voornamelijk langs ons gebied en is door de Tourwerkgroep goed gekeken naar een reëel tracé. De aanpassingen die we hebben moeten treffen vallen rela- tief mee en een aantal zaken is tijdelijk uitgesteld, zoals het bouwrijp maken van het terrein voor het Stadskantoor voor de aanleg van een parkeergarage. Toch kunnen wij bewon- dering hebben voor de ambitie van de stad om het juist nu te doen. Er zijn al wat werken gereed, zoals het nieuwe Stads- kantoor en over de hele wereld kan men een stad in ontwik- keling aanschouwen en ook de enorme potentie die Utrecht uitstraalt.”


Voor meer informatie, webcambeelden: Stationsgebied Utrecht – CU2030 www.cu2030.nl


Nr.4 - 2015 OTAR O Nr.4 - 2015TAR 17


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54