This page contains a Flash digital edition of a book.
zelfde doel maar ieder onze eigen verantwoordelijkheden en we werken daarbij goed samen, in een goede verstandhou- ding. Partnership is ook: iets doen dat niet in je eigen belang is maar wel in dat van je partner. Palladio voegt iets extra toe met de adviesfunctie en met een team mensen die extra ge- kwalificeerd zijn. Ik zie dat onze mensen graag voor elkaar in- springen en pieken voor elkaar opvangen. Dat is het voordeel: als je iemand hebt die meer weet dan wat op zijn terrein ligt, kan die ook beter meedenken op andere terreinen.” Kaneman illustreert: “Zo had ik laatst een planner die in een risicosessie de challenge deed. Wat bijdraagt aan de goede samenwer- king is dat ons team van 12 medewerkers op dezelfde loca- tie werkt als de overige medewerkers van SAA. Ik ben er van overtuigd dat je niet zo’n kwaliteitssprong kunt maken als je het werk op een afstand doet. Je loopt hier rond; je ziet wat, je hoort wat; daar kun je op inspringen.”


Alle partijen tevreden? De pilot loopt nu één jaar. De managers projectbeheersing en de projectmanagers van SAA zijn zeer tevreden. De belang- rijkste doelen worden volgens planning behaald - tegen la- gere kosten dan bij reguliere inhuur. De integrale aanpak bij de uitbesteding zorgt ervoor dat de opdrachtnemer maxi- maal kan verbeteren en dat Rijkswaterstaat als opdrachtgever maximaal wordt ‘ontzorgd’. Ook de onafhankelijke eenjaars- evaluatie die Rijkswaterstaat onlangs heeft laten uitvoeren is positief. Muntinghe: “Ja, het werkt goed en men is vol lof. Dat is overigens geen garantie dat het ook elders perfect zal ver- lopen. Een project moet wel enige omvang hebben.” Kraak reageert: “Daar ben ik het mee eens: de optimalisatie neemt toe naarmate het project groter is. Maar aan de andere kant: ook met een kleiner project zou je het beoogde effect kunnen bereiken. Het blijft nu eenmaal zo dat je bij inhuur met iemand werkt die er een aantal uren per week moet zijn. Ook als er minder werk is. En ook als het soms gaat om werkzaamhe- den op een lager niveau. Als je dat als organisatie product- gericht kunt oppakken, kun je toch de werkstromen optimali- seren. Bovendien zou je als opdrachtgever projecten kunnen bundelen, dan bereik je eenzelfde effect.”


Winstgevend? En het effect voor de opdrachtnemer, Palladio, hoe is dat? Een begroting maken bij zo’n lang contract - 8 jaar - en daar- bij de risico’s bepalen en inplannen is best lastig. Hoe hou je dat winstgevend? Kraak: “Dat is ook lastig. Je moet de or- ganisatie wel kennen om dit goed te kunnen inschatten. We kennen RWS. Als je weet hoe procedures lopen, hoe je iets voor elkaar kunt krijgen, kun je het beter inschatten. Daarbij spelen natuurlijk ook de verwachtingen dat veel zaken effici- enter kunnen worden ingevuld. We hebben bijvoorbeeld een geavanceerd dashboard gebouwd voor de beheersing van de projecten. Die investering kost in aanvang meer, maar verdient zich later terug doordat je efficiënter werkt. We hebben het traject behoorlijk onder controle en het aantal verrassingen is zeer beperkt.”


44 Nr.4 - 2015 OTAR


Pippi Langkoushuis Het verplaatsen van de Vechthoeve, ofwel het Pippi Langkoushuis is een voorbeeld van de efficiencywinst die de nieuwe samenwerking oplevert. Het monumentale pand stond op grond waar de A1 wordt ver- breed en moest in zijn geheel worden verplaatst, grotendeels over water. Daarvoor moest met tijdelijke afmeerpalen een brug over een dijk worden gebouwd. Wat tegenviel was het aantal vergunningen dat nodig was om over die dijk te mogen en de tijd die het verkrijgen van die ver- gunningen vergde. Maar doordat het project scherp gepland was en de risico’s voortdurend in kaart werden gebracht, vond de verhuizing pre- cies op tijd plaats.


Afstand nemen


Rest de hamvraag: is uitbesteding van de niet-kerntaken van de bedrijfsvoering en projectbeheersing dé oplossing? Mun- tinghe: “Ik zie partnership als de basis om een uitbesteding te laten slagen. Met Palladio werken we daar voortdurend aan door proactief met elkaar mee te denken. Het SAA pro- gramma bestaat uit een optelsom van vijf – inmiddels vier – projecten. De integrale benadering van projectbeheersing bij SAA onder aansturing van eigen mensen van Palladio is een succes. Dat vraagt natuurlijk ook wat van Rijkswaterstaat. Je moet echt in staat zijn de verantwoordelijkheid neer te leggen bij de opdrachtnemer. Dat kan door enige afstand te nemen en te vertrouwen op een goede samenwerking, waarbij bei- de partners een gemeenschappelijk doel nastreven: hogere kwaliteit tegen lagere kosten. Met die instelling zie ik zeker kansen voor uitbesteding van de niet–kerntaken van de be- drijfsvoering en projectbeheersing bij andere Rijkswaterstaat- projecten.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54