This page contains a Flash digital edition of a book.
NUI Galway Strategic Plan 2009-2014
• Struchtúr a thacaíonn le coláistíocht faoi anáil na saoirse ríomhaireachta; timpeallacht, an mhuir agus
acadúla. fuinneamh; beartas poiblí agus eolaíochtaí
• Caidreamh láidir fada le Cathair na Gaillimhe agus an réigiún
sóisialta feidhmeacha; agus na daonnachtaí i
agus gealltanas oibriú le lucht leasa sa phobal.
gcomhthéacs – riachtanais agus láidreachtaí
• Cúlra fada cruthaithe ag freagairt go dearfach do riachtanais
an cheantair mórthimpeall orainn agus
réigiúnacha agus náisiúnta.
tosaíochtaí náisiúnta. Táimid tiomanta
cinntiú go bhfuilimid aitheanta ar fud an
• Gealltanas comhoibriú le hinstitiúidí idirnáisiúnta, mic léinn
domhain dár láidreacht sna príomhréimsí
idirnáisiúnta a mhealladh agus peirspictíocht idirnáisiúnta a
taighde agus scoláireachta seo.
thabhairt do gach mac léinn.
Táim cinnte le tacaíocht, spreagadh agus
Leagann Plean Straitéiseach 2009-2014 amach an bealach chun
dúthracht an phobail acadúil, na foirne
cinn don Ollscoil. Léirítear sa Phlean na bearta a ghlacfar chun cur
riaracháin agus na mac léinn, a léiríodh agus
lenár n-éachtaí i dtimpeallacht thar a bheith dúshlánach. Tá sé
an plean seo á réiteach, go mbeimid in ann
tábhachtach go mbeimid tiomanta go hiomlán do na spriocanna
ag na dúshláin atá romhainn sa lag trá
uaillmhianacha seo a bhaint amach agus go mbeidh pobal uile na
eacnamaíochta seo.
hOllscoile ar bord chun a chinntiú go n-éireoidh linn.
Beidh an Ollscoil níos láidre dá bharr, agus
Tá OÉ Gaillimh meáite ar thaithí foghlama dhearfach agus thacúil a
cuirfidh sí le forbairt eacnamúil, shóisialta
thabhairt dár mic léinn ar fad. Tá sé seo le feiceáil sna deiseanna a
agus chultúrtha na tíre agus an cheantair,
thugtar dár mic léinn taithí foghlama agus forbairt phearsanta a fháil
agus beidh sí níos láidre go hidirnáisiúnta
trí fhoghlaim seirbhíse, obair dheonach agus gníomhaíochtaí seach-
chomh maith.
churaclaim eile go háitiúil, go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta.
Bhí caidreamh maith riamh idir an Ollscoil agus cathair agus
réigiún na Gaillimhe. Tá an-luach againn ar an gcaidreamh sin agus
is mian linn cur leis trí oibriú le páirtithe leasmhara chun a chinntiú
go bhfuil riachtanais eacnamaíochta, shóisialta agus chultúrtha an
James J. Browne, Ph.D., D.Sc., MRIA, C. Eng
réigiúin á gcomhlíonadh. Léiríonn an bhéim a chuirimid ar
Uachtarán
thosaíochtaí taighde sna réimsí seo a leanas – innealtóireacht agus
eolaíocht bhithleighis; ionformaitic, eolaíochtaí fisiciúla agus
Meán Fómhair 2009
• A structure that supports collegiality in a spirit of academic region. Our focus on selected priority
freedom. areas of research – biomedical science
• A strong and enduring relationship with Galway City and its
and engineering; informatics, physical and
hinterland, and a commitment to working with all stakeholders
computational sciences; environment,
in the community.
marine and energy; applied social sciences
• A long-standing record of responding positively to regional
and public policy; and humanities in
and national needs.
context – reflects the needs and
strengths of our hinterland and
• A commitment to engaging with international partner
addresses national priorities. We are
institutions, attracting international visiting students and
determined to ensure that we are recognised worldwide for the
offering all students an international perspective.
strength of our research and scholarship in these key areas.
Strategic Plan 2009-2014 charts the way forward for the
I am confident that with the continued support, enthusiasm, and
University. It outlines the measures we will take to build on our
determination of the entire academic community, support staff,
achievements in a very challenging environment. Central to our
and students, which was demonstrated during the development
success is the full engagement of the entire University community
of this plan, we will overcome the challenges which we face in
and our wholehearted commitment to achieving our ambitious
these difficult economic times.
goals.
We will emerge a stronger University, contributing to the
NUI Galway is committed to providing a positive and supportive
economic, social and cultural development of the nation and our
learning experience for all of our students. This is enhanced by the
hinterland, and with an enhanced position internationally.
many opportunities for experiential learning and personal
development afforded to our students through service learning,
volunteering and other extra-curricular activities in local, national
and international arenas.
James J. Browne, Ph.D., D.Sc., MRIA, C. Eng
The University has always enjoyed an excellent relationship with
President
the city of Galway and its hinterland. We value this relationship
and seek to build on it by working with stakeholders to ensure that
September 2009
we are meeting the economic, social and cultural needs of our
5
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64
Produced with Yudu - www.yudu.com