This page contains a Flash digital edition of a book.
Plean Straitéiseach OÉ Gaillimh 2009-2014

An gá atá le mic léinn ar ardchaighdeán atá díograiseach a Aidhmeanna agus Spriocanna – Oideachas Fochéime
mhealladh.

Gealltanas iomlán na foirne agus na mac léinn do ‘dea-
1. Cinnteoidh OÉ Gaillimh go dtugann ár gcláir fochéime faoi
shaoránacht’ a léirítear trí chomhpháirteachas gníomhach i
riachtanais shóisialta, eacnamaíochta, tionsclaíochta agus
sochaí shibhialta.
chultúrtha an phobail, go léiríonn siad tosaíochtaí náisiúnta,
agus go mbeidh na cláir curtha ar fáil ar an gcaighdeán

Seirbhísí tacaíochta den scoth (tacaíocht ar an gcampas,
idirnáisiúnta is airde. Déanfar é seo tríd an timpeallacht
Leabharlann, ICT, acadúil, riarachán, teicniúil, sóisialta agus
5
sheachtrach a mhaoirsiú go leanúnach, agus freagairt do
tacaíocht thréadach) a bhfuil ról lárnach acu i gcinntiú go n-
riachtanais athraitheacha, trí chláir chuí a fhorbairt agus a
oibríonn comhaltaí foirne agus mic léinn chomh maith agus is
sheachadadh chun na riachtanais sin a chomhlíonadh.
féidir leo, agus atá riachtanach do chaighdeán eispéireas na mac
léinn.
2. Roghnóidh mic léinn fochéime an Ollscoil seo le tabhairt

Forbairt iomlánaíoch na mac léinn, lena n-áirítear faoi chláir theagaisc sna réimsí tosaíochta taighde, agus
rannpháirtíocht i spórt agus áineas, clubanna agus cumainn, roghnóidh lucht fágála scoile sa cheantar máguaird an
agus gníomhaíochtaí cultúrtha, chomh maith lena gcuid obair Ollscoil seo chun ár gcláir a dhéanamh. Meastar ár ndul
acadúil. chun cinn faoin sprioc seo trí phatrún éilimh na gclár, agus

Ár ngealltanas do chreat dearbhú feabhais a cheistíonn agus a
trí chaighdeán na mac léinn a thagann isteach, trí chóras na
fheabhsaíonn ár modheolaíochtaí teagaisc agus foghlama de
Lár-Oifige Iontrála.
shíor chomh maith lenár seirbhísí tacaíochta.
3. Cuirfimid níos mó deiseanna rochtana ar fáil do mhic léinn
neamhthraidisiúnta. Cuirfear tacaíocht ar fáil, go háirithe, do
mhic léinn faoi mhíbhuntáiste socheacnamaíoch ag leibhéal
bunscoile agus meánscoile chun rátaí rannpháirtíochta na
mac léinn seo a mhéadú go dtí an sprioc 7.5% do mhic léinn
na chéad bhliana, a athrófar gach bliain de réir spriocanna na
hOifige Náisiúnta Rochtana. Cinnteoimid go dtugann ár
gcláir éagsúla rochtain éasca do mhic léinn faoi mhíchumas
agus d’fhoghlaimeoirí fásta agus páirtaimseartha, agus go
bhfaigheann said an tacaíocht chuí chun go n-éireoidh leo.
Goals and Targets - Undergraduate Education
1. NUI Galway will ensure that our undergraduate
programmes address the social, economic, industrial and
cultural needs of our wider community, reflect national
priorities, and are delivered to the highest international
standards. We will do this by constantly monitoring the
external environment, and responding to changing needs
and requirements, by developing and delivering appropriate
programmes to meet those identified needs.

The need to continue to attract high-quality and highly- 2. NUI Galway will be the University of choice for
motivated students. undergraduate students interested in teaching programmes

The wholehearted commitment of staff and students to
in our priority areas of research, and the University of choice
‘good citizenship’ exemplified through active engagement in
for school-leavers in our catchment area, in all of our
civil society.
programme offerings. We measure our progress towards
achieving this goal by monitoring the pattern of demand for

Excellent support services (campus environment, Library,
our various programmes, and the quality of our intake,
ICT, academic, administrative, technical, social and pastoral
through the Central Applications Office system.
support) which play a key role in ensuring that staff and
students perform to the best of their ability, and which are
3. We will continue to expand access for non-traditional
an essential underpinning to the quality of the student
students. In particular we will offer support to socio-
experience.
economically disadvantaged students at primary and

The holistic development of our students, which includes secondary level in order to increase participation rates by
participation in sport and recreation, clubs and societies, and these students up to a target of 7.5% of first-year entrants, to
cultural activities, as well as their academic pursuits. be adjusted annually in line with National Access Office

targets. We will ensure our various programme offerings
Our commitment to a quality assurance framework which
facilitate easy access by students with disabilities and adult
constantly interrogates and improves our teaching and
and part-time learners, and that they are provided with
learning methodologies and support services.
appropriate supports to ensure their success.
22
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64
Produced with Yudu - www.yudu.com