This page contains a Flash digital edition of a book.
NUI Galway Strategic Plan 2009-2014
Déanfaidh cumarsáid sheachtrach éifeachtach idirdhealú idir OÉ 5. Déanfaimid cumarsáid éifeachtach inmheánach a fhorbairt a
Gaillimh agus a lucht iomaíochta. Cabhróidh an chumarsáid seo mbainfear an tairbhe is fearr as leis an gcultúr a athrú san
leis an Ollscoil athriocht a chur uirthi féin maidir lena institiúid, agus ina mbeidh an fhoireann agus na mic léinn ag
láidreachtaí acadúla i réimsí tosaíochta saineolais. seasamh an fhóid go héifeachtach don Ollscoil. Trí
chumarsáid inmheánach straitéiseach níos fearr a
Aidhmeanna agus Spriocanna – Cumarsáid
tharraingeoidh aird ar uaillmhianta, ar láidreachtaí agus ar
fhís na hinstitiúide, cuirfimid an t-eolas agus an fhaisnéis a
1. Déanfaimid bunluachanna Bhranda na hOllscoile a fhorbairt
theastóidh uathu ar fáil don fhoireann agus do na mic léinn
agus a chur in iúl. Tá branda láidir a thógáil ar cheann de na
le híomhá dhearfach den institiúid a chur ar fáil don domhan
príomhchuspóirí atá againn chun ár gcumarsáid sheachtrach
mór.
a fheabhsú. Déanfaimid branda láidir OÉ Gaillimh a
fhorbairt a dhéanfaidh idirdhealú idir an Ollscoil agus a lucht
6. Déanfaimid cumarsáid éifeachtach leis na páirtithe
iomaíochta, agus a léireoidh láidreachtaí reatha na hOllscoile
leasmhara seachtracha le tacaíocht a fháil uathu dár
agus a huaillmhianta don am atá le teacht.
ngníomhaíochtaí, agus bainfimid lántairbhe as na héachtaí
2. Bainfimid an tairbhe is mó is féidir linn a bhaint as an
atá déanta againn chun tacaíocht a fháil uathu do
gcumarsáid a bheidh sna meáin trínár bpríomhréimsí
ghníomhaíochtaí amach anseo. Beidh sé mar aidhm againn
taighde agus na cláir atá á gcur ar fáil againn a chur chun
cur leis an gcumhacht atá againn tríd an ngréasán caidreamh
cinn agus tús áite a thabhairt dóibh.
atá againn faoi láthair, chun an áit ar gá caidrimh nua a
bhunú a mheas agus le tairbhe a bhaint ar leibhéal níos
3. Úsáidfimid cumarsáid spreagúil, sprioc-dhírithe i réimse
straitéisí as na caidrimh atá á gcothú againn.
cainéal cumarsáide inár straitéis earcaíochta mac léinn.
4. Déanfaimid láithreacht neartaithe ar an ngréasán a bheidh á
comhordú go gníomhach a fhorbairt, láithreacht a chuirfidh
ar ár gcumas cumarsáid a dhéanamh ar bhealach ábhartha,
leanúnach agus tráthúil. Cinntíonn cumhacht dhomhanda
na meán ar líne gur seo ceann de na príomhréimsí forbartha
againn. Cuirfimid taithí fhíorúil chumarsáide ar fáil a
chuirfidh iontas ar an úsáideoir, agus a chuirfidh taithí
‘iomlán ollscoile' ar fáil ar líne.
Effective external communications will clearly differentiate NUI 5. We will develop effective internal communications which
Galway from its competitors and will assist in repositioning the will be optimised to foster cultural change within the
University in terms of its academic strengths in well-defined institution, and where staff and students will be highly
priority areas of expertise. effective advocates for the University. Through improved
strategic internal communications that highlight the
Goals and Targets - Communications
ambitions, strengths and vision of the institution, we will
equip our staff and students with the knowledge and
1. We will develop and communicate the underlying values of
information they need to present a consistent and positive
the University Brand. Building a strong brand is one of our
image of the institution to the outside world.
primary objectives in enhancing our external
communications. We will develop a strong NUI Galway
6. We will communicate effectively with external stakeholders
brand which will clearly differentiate the University from our
to engage their support for our activities, taking advantage of
competitors, and reflect the University’s current strengths
opportunities to promote our successes with a view to
and future ambitions.
gaining their support for future activities. We will aim to
extend our influence through the network of relationships
2. We will maximise the impact of our communications in the
that we currently hold, to assess where new relationships
media by prioritising and proactively promoting our key
need to be forged and to benefit at a more strategic level
areas of research and programme offerings.
from the relationships that we nurture.
3. We will employ engaging, targeted communications across a
range of communication channels in our student
recruitment strategy.
4. We will develop a strengthened, actively co-ordinated web
presence, which enables us to communicate in a relevant,
consistent and timely way. The global reach of online media
ensures that this is one of our most important areas for
development. We will deliver a virtual communications
experience that exceeds the expectations of the user, and
delivers a ‘whole university’ experience online.
43
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64
Produced with Yudu - www.yudu.com