This page contains a Flash digital edition of a book.
Plean Straitéiseach OÉ Gaillimh 2009-2014
Tá luachanna láidre roinnte taobh thiar de Tá sé de dhualgas orainn cultúr eagraíochtúil a
ghníomhaíochtaí agus d’obair OÉ Gaillimh: chothú atá dírithe ar fheidhmíocht, agus a
éascaíonn agus a aithníonn éachtaí, agus a

Gealltanas d’fheabhas i dteagasc, i dtaighde agus i léann
chuireann freagracht chun cinn, dár bpáirtithe
leasmhara líonmhara lena n-áirítear ár mic

Meas ar shaoirse acadúil
léinn, fostaithe, comhpháirtithe taighde, lucht
4

Coláistíocht a chur chun cinn i ngach idirghníomhaíocht idir
maoinithe agus an státchiste.
phobal na hOllscoile
Tá na luachanna seo láidrithe ag comhpháirteachas iomlán
chomhaltaí uile phobal na hOllscoile agus na bpáirtithe

Gealltanas d’ionracas agus d’oscailteacht i ngach déileáil
leasmhara, ar mhaithe lena chéile, chun spriocanna agus
inmheánach agus sheachtrach
aidhmeanna an Phlean Straitéisigh seo a bhaint amach.

Gealltanas do nuálaíocht, éifeachtacht agus ‘luach ar
airgead’ i ngach seirbhís agus clár á soláthar
The activities and work of NUI Galway are We owe it to our many stakeholders, including
underpinned by strongly-held shared values: our students, employers, research partners,
philanthropic benefactors and the public

A commitment to excellence in teaching, research and
exchequer, to foster an organisational culture
scholarship
which is performance-oriented, and which
facilitates, recognises and rewards achievement,

A respect for academic freedom
and promotes accountability.

The promotion of collegiality in the interactions between all
These values are further embedded by fostering the full
members of the University community
engagement of all members of the University community and
our many external stakeholders, for our mutual benefit, in a

A commitment to integrity and openness in all of our
shared effort to realise the ambitious goals and targets set out in
dealings internally and externally
this Strategic Plan.

A commitment to innovation, effectiveness and ‘value for
money’ in the delivery of all services and programmes
16
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64
Produced with Yudu - www.yudu.com