This page contains a Flash digital edition of a book.
Plean Straitéiseach OÉ Gaillimh 2009-2014
Cuireadh Plean Straitéiseach 2009-2014 le
Is toradh Plean Straitéise 2009-2014 ar shaothar go leor daoine
chéile trí chur chuige rannpháirtíochta ‘ón
aonair agus go leor grúpaí san Ollscoil trí chéile. Bhí ról
mbun aníos’ agus ‘ón mbarr anuas’ a úsáid.
tábhachtach ag Foireann Bainistíochta na hOllscoile agus ag
Coiste Seasta agus Pleanála Straitéisí Údarás na hOllscoile
maidir leis an bpróiseas pleanála a threorú agus maidir le
Tá an plean bunaithe ar fhianaise agus tá spriocanna aontaithe
hionchur ó Dhéin na gColáistí, ó Chinn Scoile, ó Stiúrthóirí
ann a chuirtear in iúl go soiléir ag leibhéal na hOllscoile agus a
Institiúidí Taighde, agus ó dhaoine aonair éagsúla a éascú. Is
shníonn tríd an eagraíocht chuig pleananna aonair Coláistí,
6
éard atá sa phlean toradh próisis dian-rannpháirtíochta a raibh a
Scoileanna agus seirbhísí tacaíochta, ina bhfuil mionanailís ar
laghad foirmiúlachta maorlathais ag baint leis agus ab fhéidir
shonraí agus tagarmharcáil piaraí ina gcuid de.
agus a oiread deiseanna agus ab fhéidir ann a bheith páirteach
ann.
Bhí sainphlé agus sainchomhairleoireacht le páirtithe leasmhara
taobh istigh den Ollscoil agus taobh amuigh di i gceist sa
Is tógáil croí é an tsuim a bhí ag an bhfoireann sa phróieas
phróiseas pleanála, agus d’éirigh leis an bpróiseas an fhoireann a
pleanála agus léiríonn sin go mothaíonn an fhoireann go bhfuil
spreagadh le bearta a bhí insroichte go réalaíoch a aithint agus le
úinéireacht acu ar an bplean agus go bhfuil an fhoireann ag
straitéis a fhorbairt i gcomhréir leis na ceannteidil tosaíochta
geallúint go gcuirfidh sí ár gclár uaillmhianach i bhfeidhm i
straitéise. Bunaíodh láithreán gréasáin ar leith chomh maith chun
gcéim ríthábhachtach an fheidhmithe.
go mbeadh an fhoireann in ann cur leis an bpróiseas pleanála.
Cuireadh sraith cáipéisí ar an láithreán gréasáin seo a bhain leis
an bpróiseas pleanála straitéise, mar aon le réimse leathan
acmhainní leis an bhfoireann a threorú agus le cabhrú leo
pleananna dá réimse áirithe féin a fhorbairt.
Le linn an phróisis, dhréachtaigh na haonaid seirbhíse tacaíochta
láir pleananna aonair chomh maith a bhí ag cur leis an bpróiseas
pleanála ag leibhéal Scoile agus Coláiste. Tá comhordú á
dhéanamh orthu seo le sciathstraitéis seirbhísí tacaíochta a chur
ar fáil a thacóidh le misean acadúil na hOllscoile.
Strategic Plan 2009-2014 has been developed
Strategic Plan 2009-2014 is the product of the contribution of
using both a ‘bottom-up’ and
many individuals and groups throughout the University. The
‘top-down’ engagement approach.
University Management Team and the Standing and Strategic
Planning Committee of Údarás na hOllscoile played an
important role in leading the planning process and facilitating
The plan is evidence-based, and it has agreed and clearly-
input from Deans of Colleges, Heads of Schools, Directors of
articulated targets at a University level which will cascade
Research Institutes, Heads of support units, and many
through the organisation to individual Colleges and Schools
individuals. The plan is the result of an intensive engagement
plans, and support services plans, which will incorporate detailed
process which was characterised by a minimum of bureaucratic
data analyses and peer benchmarking.
formality and a maximum opportunity for contribution.
The planning process involved detailed discussion and
The enthusiasm with which staff engaged in the planning
consultation with internal and external stakeholders, and it
process is very encouraging and it has created a sense of
successfully engaged and energised staff in identifying
ownership for the plan and a commitment to realising our
realistically-achievable measures and in developing strategy in
ambitious programme in the all-important implementation
line with the agreed strategic priority headings. A dedicated
phase.
website was also established to enable staff to contribute to the
planning process. This website was populated with a series of
documents relating to the strategic planning process, as well as a
wide range of resources to guide and assist staff to develop plans
for their own particular areas.
During the process, the central support services units also
drafted individual plans to complement the planning process at
School and College level. These are being co-ordinated to
produce an overall support services strategy in support of the
University’s academic mission.
48
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64
Produced with Yudu - www.yudu.com