This page contains a Flash digital edition of a book.
Plean Straitéiseach OÉ Gaillimh 2009-2014
Aidhmeanna agus Spriocanna – Taighde leo ina n-iarrachtaí, ó tharla gurb é an maoiniú a fhaightear ó
na comhlachtaí seo an phríomhfhoinse maoinithe do mhic
1. Beidh OÉ Gaillimh aitheanta go hidirnáisiúnta as a ceannas léinn taighde.
sna réimsí tosaíochta taighde. Tiocfaidh an t-aitheantas seo
as caighdeán a haschur taighde de réir na bhfoilseachán in
3. Go traidisiúnta, cuireadh mic léinn PhD i ngrúpaí i
irisleabhair den scoth; tagairtí; leabhair agus monagraif;
ndisciplíní agus in aonaid áirithe, agus ghlac comhaltaí
láithreoireachtaí agus páipéir ag comhdhálacha idirnáisiúnta
áirithe foirne freagracht as stiúradh mac léinn. Spreagfar,
5
mór le rá; páipéir bheartais náisiúnta agus idirnáisiúnta; agus
agus, a mhéid is féidir, tabharfar deiseanna d’aonaid acadúla
dámhachtana. Chun an t-aitheantas seo a bhaint amach
tacú le mic léinn taighde, go háirithe mic léinn PhD.
caithfear leanúint leis an bhforbairt a rinneadh sna bearta
Caithfidh an deis a bheith ag gach comhalta foirne acadúil a
éagsúla seo le blianta beaga anuas. Tiocfaidh méadú mór i
bheith gníomhach i dtaighde agus mic léinn PhD a
rith thréimhse an phlean seo, ar aschur taighde, tiocfaidh
spreagadh. Faoi 2014, beidh 90% dár gcomhaltaí foirne
méadú 12% ar an meán sa bhliain ar líon na leabhar, na
acadúla lánaimseartha páirteach i gcláir oideachais
monagraf agus na n-alt piarmheasúnaithe in irisleabhair
struchtúrtha PhD, trí stiúradh mhic léinn PhD agus/nó trí
foilsithe. Feabhsóidh an caighdeán de réir líon méadaithe na
chur le hardmhodúil oideachais PhD in ábhair shonracha
dtagairtí agus na bhfoilseachán in irisleabhair den scoth agus
gach tréimhse trí bliana, agus déanfar iarratais ar
méadú 20% sa bhliain i líon iomlán na dtagairtí i
dhámhachtana maoinithe seachtracha. Tugann cur i
bhfoilseacháin taighde chomhaltaí foirne OÉ Gaillimh.
bhfeidhm threoirlínte dea-chleachtais an IUQB i ndáil le
Cuirfear aschur taighde ar taispeáint sa taisce institúide.
cláir PhD ardán láidir chun cur le heispéireas mac léinn PhD
den scoth.
2. De réir an ghealltanais náisiúnta don Cheathrú Leibhéal in
Éirinn, méadóidh OÉ Gaillimh an líon PhD agus
4. Cruthófar an bonneagar riachtanach fisiciúil chun tacú le
máistreachtaí taighde. Tá sé de chuspóir againn c. 200 céimí
téamaí tosaíochta taighde. Ní éiríonn chomh maith sin lenár
dochtúireachta sa bhliain a bhaint amach. Chun an sprioc
n-uaillmhianta taighde i réimsí áirithe mar gheall ar an easpa
seo a bhaint amach, oibreoidh an Oifig Taighde leis na Cinn
spáis do chomhaltaí foirne agus do mhic léinn taighde. Chun
Scoile agus le Déin na gColáistí chun go leanfaidh an forás ar
an fhadhb seo a shárú, cuirfimid spás taighde ar fáil,
aghaidh in iarratais taighde ar na gníomhaireachtaí éagsúla
maoinithe ag daonchairdeas príobháideach agus ag clár
maoinithe. Molfar do na comhaltaí acadúla foirne maoiniú
PRTLI an Stáit. Go sonrach, forbrófar áiseanna nua don
taighde a fháil ó na comhlachtaí maoinithe cuí agus tacófar
Eolaíocht, Innealtóireacht agus Teicneolaíocht agus do na
Daonnachtaí agus Eolaíochtaí Sóisialta.
Goals and Targets - Research will be supported in their efforts, given that the funding
obtained from these bodies is the major source of funding
1. NUI Galway will be recognised internationally for its for research students.
leadership position in its priority research areas. This
recognition will stem from the quality of its research outputs as
3. Traditionally PhD students have been clustered in particular
measured by publications in high quality journals; citations;
disciplines and units, and responsibility for student
books and monographs; invited presentations and papers at
supervision has been assumed by a subset of academic staff.
prestigious international conferences; national and
We will encourage, and, in so far as possible, provide
international policy papers; and awards. To achieve this
opportunities for all academic units to support research
leadership position we need to continue the impressive growth
students, especially PhD students. All academic staff must
trend of recent years in these various measures. A significantly
have the opportunity to engage in active research and the
increased number of research outputs will be achieved during
formation of PhD students. By 2014, 90% of our full-time
the period of this plan, with an average increase of 12% per
academic staff will be participating in structured PhD
annum in the number of published books, monographs and
education programmes, through PhD student supervision
peer-reviewed journal articles. Enhanced quality will be
and/or contributing to advanced discipline-specific PhD
evidenced by increased citations and publications in top-
education modules in every three-year period, and will be
ranking journals with an increase of 20% per annum in total
making applications for external competitive funding
citations of research publications from NUI Galway staff.
awards. The implementation of the IUQB good practice
Research outputs will be showcased in the institutional
guidelines in respect of PhD programmes provides a solid
repository.
platform on which to build an excellent PhD student
experience.
2. In line with the national commitment to Fourth-Level
Ireland, NUI Galway will continue to increase its PhD and
4. We will create the necessary physical infrastructure to
research masters output. We aim to reach a steady state of c.
support our priority research themes. Our research
200 doctoral graduates per year. To achieve this target, the
ambitions in some areas have been compromised by the lack
Research Office will work with the Heads of Schools and the
of availability of space for research staff and students. We
Deans of the Colleges to continue the recent growth in
will develop research space, funded by private philanthropy
successful research applications to the various funding
and the State’s PRTLI programme, to overcome this
agencies. All academic staff will be encouraged to seek
problem. Specifically we will develop new facilities for
research funding from the appropriate funding bodies and
Science, Engineering and Technology and for the
Humanities and Social Sciences.
28
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64
Produced with Yudu - www.yudu.com