This page contains a Flash digital edition of a book.
NUI Galway Strategic Plan 2009-2014
Cuireann ár ráiteas físe béim ar an méid

de bharr go bhfuilimid suite ar imeall an cheantair is mó
seo a leanas:
Gaeltachta agus ár ndualgas reachtúil cláir Ollscoile trí
Ghaeilge a chur chun cinn, aithnímid go maith ár

trí ‘eispéireas oideachais agus cultúrtha iomlánaíoch’ a
‘ngealltanas ar leith do na réigiúin Ghaeltachta agus do
sholáthar táimid tiomanta d’fhorbairt ár gcuid mac léinn, ní
phobal na Gaeilge.’
go hacadúil amháin, ach ar go leor bealaí eile. Tá sé mar
aidhm againn réimse leathan scileanna saoil a chothú inár

tuigimid go mbraitheann an chaoi a gcuirimid ár gcláir
mic léinn, lena n-áirítear scileanna gairmiúla, spóirt agus
teagaisc agus taighde chun cinn ar ár gcumas mais chriticiúil
cultúrtha, trí dheiseanna foghlaim seirbhíse agus obair
a mhéadú agus sineirgíocht a chruthú trí
dheonach a chur ar fáil dóibh agus trí thacú le
‘chomhpháirtíochtaí straitéiseacha eífeachtacha a fhorbairt
gníomhaíochtaí seach-churaclaim.
agus a chothú le lucht leasa agus le heagraíochtaí ábhartha
réigiúnacha, náisiúnta agus idirnáisiúnta.’

táimid tiomanta do ‘na mic léinn ar fad’, go mbeidh rochtain
iomlán ar fáil ag na mic léinn ar fad, mic léinn thraidisiúnta
Tá OÉ Gaillimh ag obair ar mhaithe le riachtanais agus
agus neamhthraidisiúnta, mic léinn ó chúlra mionlaigh, ó
láidreachtaí réigiúnacha, tosaíochtaí náisiúnta agus na caighdeáin
ghrúpaí éagsúla socheacnamaíochta, mic léinn lánfhásta, mic
idirnáisiúnta is airde. Is mian linn freastal ar riachtanais an
léinn faoi mhíchumas agus mic léinn idirnáisiúnta.
réigiúin agus cur le láidreachtaí an réigiúin, ag cur tosaíochtaí
náisiúnta an Stáit chun cinn, agus, ag an am céanna, ag cur na

léiríonn ár ngealltanas ó thaobh ‘nuálaíochta, feabhais agus
gcaighdeán idirnáisiúnta léinn is airde i bhfeidhm.
ceannaireachta de i sainchláir teagaisc, taighde agus léinn ar
leith’ go gcreidimid go láidir go gcaithfear tosaíocht a
Tá OÉ Gaillimh tiomanta don fheabhas i dtaighde agus i
thabhairt dár n-iarrachtaí agus dár n-acmhainní nuair atá
scoláireacht chomh maith le forbairt mhórcheantar na
acmhainní gann má táimid le toradh maith a bhaint amach.
hOllscoile. Feictear dúinn gur uirlis láidir an Ollscoil don athrú
sóisialta, cultúrtha agus eacnamaíoch, agus tuigimid gur foinse

táimid tiomanta don cheantar mórthimpeall agus don
dinimic intleachtach na hollscoileanna atá mar thaca ag an
phobal a fhorbairt agus creidimid go gcaithfidh ár bpríomh-
nGeilleagar Eolasbhunaithe agus Nuálaíochta, agus go gcuireann
théamaí taighde ‘láidreachtaí na hOllscoile, tosaíochtaí
an Ollscoil deiseanna iontacha ar fáil do dhaoine le barr feabhais
náisiúnta, agus láidreachtaí agus riachtanais an réigiúin’ a
a bhaint amach.
léiriú.
Our vision statement emphasises -

that given our location on the edge of the largest Gaeltacht
region and our statutory responsibility to promote

that in offering ‘a holistic educational and cultural
University programmes through the Irish language, we
experience’ we are committed to the development of our
recognise explicitly our ‘particular commitment to Gaeltacht
students not only academically, but in many other ways. We
regions and the Irish language community.’
aim to foster a wide range of life skills in our students,
including vocational, sporting and cultural skills, by

that we understand that our ability to advance our
providing service learning and volunteering opportunities
programmes of research and teaching depends on our ability
and through supported extra-curricular activities.
to build critical mass and to achieve synergies by building
and sustaining ‘effective strategic partnerships with relevant

that we are committed to a ‘diverse student body’, with full
regional, national and international stakeholders and
access for all potential students, traditional and non-
organisations.’
traditional, including students from minority backgrounds,
students from differing socio-economic groups, mature
NUI Galway operates at the intersection or nexus of regional
students, students with disabilities and international
needs and strengths, national priorities and the highest
students.
international standards. We seek to respond to regional needs
and to build on regional strengths, taking full account of national

that our commitment to ‘innovation, excellence and
priorities as articulated by the State through its various agencies,
leadership in selected and distinctive programmes of
while always working to the highest international standards of
teaching, research and scholarship’ reflects our firm
scholarship.
conviction that in a world of limited resources we must
prioritise our efforts and our resources if we are to achieve
NUI Galway combines a commitment to excellence in research
significant results.
and scholarship with a concern for the development of its
hinterland. We see ourselves as a powerful instrument for social,

that we are committed to the development of our hinterland
cultural and economic transformation, conscious that
and our wider community and are convinced that our
universities are an important source of the intellectual dynamic
priority research themes must reflect ‘the strengths of the
which underpins the Knowledge and Innovation Economy,
University, national priorities, and the strengths and needs of
while also providing unique opportunities to individuals to
the region’.
realise their full potential.
13
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64
Produced with Yudu - www.yudu.com