This page contains a Flash digital edition of a book.
NUI Galway Strategic Plan 2009-2014
5. Leanfaimid orainn ag forbairt seirbhísí tacaíochta taighde atá 8. Leanfaimid orainn ag scaipeadh ár dtorthaí taighde ar an
custaiméir-lárnach agus réamhghníomhach. Braitheann bpobal i gcoitinne trí iad a fhoilsiú in irisleabhair
iarrachtaí taighde na hOllscoile go mór ar sheirbhísí phiarmheasúnaithe den scoth, comhdhálacha, leabhair agus
tacaíochta i réimsí cosúil le hAcmhainní Daonna, Cuntais monagraif.
Taighde, Aistriú Teicneolaíochta, etc. Cé go bhfuil dul chun
cinn mór déanta le blianta beaga anuas, déanfaimid na 9. Tríd an Oifig um Aistriú Teicneolaíochta, leanfaimid orainn
seirbhísí seo a chomhtháthú agus a oiriúnú de réir ag cur lenár ndul chun cinn i maoin intleachtach ónár n-
riachtanais na dtaighdeoirí agus na ngníomhaireachtaí iarrachtaí taighde a chosaint agus, nuair is féidir, a úsáid, trí
éagsúla maoinithe. phaitinní, margaí ceadúnais agus cuideachtaí nua, nuair is
cuí. Méadófar líon na n-iarratas ar phaitinní faoi cheathair
6. Tá go leor den dul chun cinn le blianta beaga anuas déanta agus na socruithe ceadúnais faoi chúig faoi 2014, agus líon
againn mar gheall ar ár gcumas nascadh, comhoibriú agus na gcuideachtaí nua go cúig cinn sa bhliain thar thréimhse an
foghlaim ó chomhlachtaí comhpháirtithe. Leanfaimid orainn Phlean Straitéisigh.
ag forbairt agus ag méadú ár líonraí comhoibríochtaí taighde
mar go n-aithnímid an gá atá le mais chriticiúil agus luach
sineirgí. Táimid ag tagairt go sonrach do chomhpháirtíochtaí
le comhlachtaí taighde, institiúidí eile tríú leibhéal lena n-
áirítear comhoibríochtaí idirnáisiúnta cuí, agus comhlachtaí
cuí príobháideacha agus poiblí.
7. Nuair is cuí, éascóimid comhcheapacháin acadúla le
hinstitiúidí comhpháirteacha i dtéamaí tosaíochta taighde.
Aithnímid go gcaithfear comhcheapacháin acadúla a
sholáthar chun mais chriticiúil agus sineirgí a fháil. Tá an cur
chuige seo go maith in eolaíochtaí leighis agus
innealtóireacht, ach d’fhéadfaí é a úsáid i réimsí eile freisin.
5. We will continue to develop proactive, customer-focused 7. Where appropriate, we will facilitate joint academic
research support services. The University’s research effort is appointments with partner institutions in priority research
critically dependent on support services in areas such as themes. We recognise that in order to achieve critical mass
Human Resources, Research Accounts, Technology and synergies it is sometimes appropriate to provide for joint
Transfer, etc. While considerable progress has been made in academic appointments. This approach has been particularly
recent years, we will continue to integrate and refine these valuable in the medical sciences and engineering, but it can
services in line with the needs of researchers and the various and will be used in other areas as well.
funding agencies.
8. We will continue to disseminate our research findings to the
6. Much of our success in recent years has been based on our
wider community through publication in high-quality peer-
ability to link with, contribute to, and learn from partner
reviewed journals, conferences, books and monographs.
bodies. Recognising the need for critical mass and the value
9. Through our Technology Transfer Office, we will continue to
of synergy, we will continue to develop and expand our
build on our success in protecting and, where feasible,
collaborative research networks. We are referring specifically
exploiting the intellectual property emerging from our
to partnerships with research bodies, other third-level
research efforts, through patents, licence deals and start-up
institutions including appropriate international
companies, where appropriate. We will expand our patent
collaborations, and relevant public and private bodies.
filings and licence agreements by four-fold and five-fold
respectively by 2014, with spin-out or start-up companies
averaging five per annum over the period of the Strategic Plan.
29
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64
Produced with Yudu - www.yudu.com