This page contains a Flash digital edition of a book.
Plean Straitéiseach OÉ Gaillimh 2009-2014
Chun an fhís uaillmhianach atá leagtha

Bonneagar riachtanas caipitil a chur ar fáil agus an úsáid is
amach i bPlean Straitéiseach 2009-2014 a
fearr a bhaint as spás reatha agus freagracht shóisialta
bhaint amach, díreoidh OÉ Gaillimh ar
chorparáideach a chur chun cinn chun timpeallacht campais
níos glaise agus níos inmharthana a chruthú.
sheacht réimse tosaíochta:

Nuálaíocht, solúbthacht agus rathúlacht a chur chun cinn i
5.1 Teagasc, Foghlaim agus Taighde – Ár gcláir measc na foirne agus ár seirbhísí tacaíochta a leasú agus a
5.2 Bonneagar agus Timpeallacht – Ár dtimpeallacht oibre shruthlíniú.
5
5.3 Eagraíocht agus Comhaltaí Foirne

Ár ngealltanas d’oideachas trí Ghaeilge a láidriú, agus ár
– Ár ndaoine agus ár bpróisis
seasamh mar champas eiseamláireach dátheangach a
5.4 An Ghaeilge – Ár ról speisialta
fheabhsú.
5.5 Forbairt Réigiúnach – An pobal i gcoitinne
5.6 Cumarsáid – Ár bhfeasacht

Tionchar a imirt ar ár réigiún trí chomhpháirteachas lenár
5.7 Acmhainní – Ár staid airgid.
gcomhpháirtithe straitéiseacha i soláthar clár, taighde agus
gníomhaíocht pobail.
Trí iarrachtaí OÉ Gaillimh a dhíriú ar na réimsí tosaíochta seo, •
Cumarsáid inmheánach agus sheachtrach den chéad scoth a
déanfaidh sí an méid seo a leanas –
fhorbairt.

Ár gcáil a láidriú in Éirinn agus thar lear mar Ollscoil den •
A mhéad acmhainní agus is féidir a mhealladh chun tacú
scoth tríd an méid seo a leanas a dhéanamh:
lenár misean acadúil, agus a chinntiú go n-úsáidtear na
- an úsáid is fearr agus is féidir a bhaint as ár láidreachtaí
hacmhainní sin mar is cuí.
uathúla agus é a bheith le feiceáil i gcaighdeán agus i
seachadadh ár gclár taighde agus teagaisc ar leithligh;
- tacú, spreagadh agus cur ar chumas ár mac léinn a
5.1 Teagasc, Foghlaim agus Taighde –
bpoitéinseal iomlán a bhaint amach i gcláir acadúla, i saol
Ár gcláir
na hOllscoile, agus an pobal i gcoitinne trí chláir
Sa chuid seo, déantar cur síos ar straitéis ár gclár faoi na
chomhpháirteachas poiblí;
ceannteidil Oideachas Fochéime, Oideachas Iarchéime,
- cur le cuspóirí an ardoideachais, agus freagairt do
Oideachas Aosach agus Leanúnach, agus Taighde.
riachtanais ár lucht leasa, ár réigiún agus ár náisiún.
In order to realise the ambitious vision set

Deliver necessary capital infrastructure, optimise the use of
out in Strategic Plan 2009-2014, NUI Galway
our existing space and promote a spirit of corporate social
will focus on seven strategic
responsibility in contributing to a more sustainable green
campus environment.
priority themes:

Promote and reward innovation, flexibility and achievement
5.1 Teaching, Learning and Research – Our programmes among our staff, and reform and streamline our support
5.2 Infrastructure and Environment – Our working services.
environment

Strengthen our commitment to the provision of University
5.3 Organisation and Staff – Our people and processes
education through Irish and further enhance our standing as
5.4 An Ghaeilge – Our special role
an exemplary bilingual campus.
5.5 Regional Development – Our wider community
5.6 Communications – Our shared awareness

Impact our region through engagement with our strategic
5.7 Resources – Our finances
partners in programme provision, research and community
action.
By focusing our efforts in these priority areas NUI Galway will – •
Develop excellent internal and external communications.

Strengthen our reputation in Ireland and overseas as a •
Attract the maximum possible level of resources to support
University of excellence by:
our academic mission and ensure the appropriate and
- exploiting our unique strengths, reflected in the quality
prudent use of such resources.
and delivery of our selected and distinctive teaching
and research programmes;
5.1 Teaching, Learning and Research –
- supporting, encouraging and enabling our students to
Our programmes
reach their full potential by engaging with their
academic programmes, University life, and with the
In this section, our programme strategy is outlined under the
wider community through civic engagement
headings of Undergraduate Education, Graduate Education,
programmes;
Adult and Continuing Education, and Research.
- contributing to the overall objectives of the higher
education sector, and responding to the needs of our
stakeholders, our region and our nation.
20
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64
Produced with Yudu - www.yudu.com