This page contains a Flash digital edition of a book.
Plean Straitéiseach OÉ Gaillimh 2009-2014
5.2.2 An Timpeallacht Aidhmeanna agus Spriocanna – An Timpeallacht
Tá OÉ Gaillimh an-dílis don timpeallacht agus don 1. Leanfaimid de thimpeallacht oibre d’ardchaighdeán agus de
inbhuanaitheacht ag gach leibhéal, agus tá beartas foirmiúil champas tarraingteach a chur ar fáil don fhoireann, do na
timpeallachta á bheachtú aici. Beidh gníomhartha a bhaineann le mic léinn agus do na cuairteoirí ar fad.
feabhsúcháin timpeallachta bunaithe ar an mbeartas seo agus
cuirfear i bhfeidhm é i gcomhar leis na mic léinn, leis an 2. Cloífimid le prionsabail mhaithe dearaidh nuair a bheidh
5
bhfoireann, leis na soláthróirí seirbhísí agus leis na cuairteoirí ar foirgnimh nua á bhforbairt agus seanfhoirgnimh á n-
fad. Trí fheasacht a chruthú, trí oiliúint a chur ar fáil agus trí athchóiriú againn, ó chéim an choincheapa nó go mbeidh an
chleachtais níos fearr a chothú, cuideoimid le hídiú acmhainní a obair curtha i gcrích, agus cuirfimid béim ar
laghdú. inbhuanaitheacht na bhfoirgneamh, agus ar ídiú fuinnimh
agus astaíochtaí carbóin a laghdú, más féidir.
Go háirithe agus an geilleagar sa drochriocht ina bhfuil sé, is
dócha gur ag méadú a bheidh costais fuinnimh. Cuideoidh 3. Déanfaimid beartas foirmiúil timpeallachta a fhorbairt agus a
freagracht shóisialta chorparáideach a mhúscailt sna páirtithe chur i bhfeidhm. Tabharfar léargas sa phlean seo, a chuirfear
leasmhara ar fad le hídiú acmhainní fuinnimh a laghdú. Tá an i gceann a chéile i gcomhar leis an bhfoireann agus leis na
Ollscoil tosaithe cheana féin ag léiriú a dhílse atá sí don mic léinn, ar ‘lorg’ timpeallachta na hOllscoile. Déanfaimid
fhreagracht shóisialta agus chorparáideach trí theicneolaíochtaí spriocanna comhaontaithe a fhorbairt agus a fhoilsiú ann le
in-athnuaite éagsúla a shuiteáil agus trí bhearta coigiltis fuinnimh hídiú fuinnimh, uisce, agus le táirgeadh dramhaíola in
a thabhairt isteach de réir a chéile ó 2007. aghaidh an aonaid a laghdú.
4. Cothóimid spiorad na freagrachta sóisialta corparáidí sna
gníomhaíochtaí uile, agus cinnteoimid go mbeidh a fhios ag
na páirtithe leasmhara ar fad an bealach le cur le campas níos
inbhuanaithí. Déanfaimid cúram ar leith den fhoireann agus
de na mic léinn a spreagadh le ról réamhghníomhach a
ghlacadh chun an dramhaíl a laghdú, le hídiú fuinnimh a
laghdú go dtí an leibhéal is ísle, agus lena bhródúla atá siad
as an gcampas a léiriú.
Goals and Targets – Environment
1. We will continue to provide a high-quality working
environment and an attractive campus for all staff, students
and visitors.
2. We will continue to incorporate good design principles in
the development of new buildings and refurbishment of
older buildings from the conceptual stage through
construction and delivery, with emphasis on the
sustainability of buildings, minimising energy consumption
5.2.2 Environment
and carbon emissions where possible.
NUI Galway has a strong commitment to the environment and
3. We will develop and implement a formal environmental
sustainability at all levels, and is creating a formal environmental
policy. This plan, to be developed in consultation with staff
policy. This will provide the basis for action in relation to
and students, will make visible the ‘footprint‘ of the
environmental improvements and it will be implemented in co-
University in environmental terms. We will develop and
operation with all students, staff, service providers and visitors.
publish agreed targets and associated actions to reduce
Creating awareness, providing training and encouraging better
energy, water use and waste production per unit area.
practices will help reduce the consumption of resources.
4. We will promote a spirit of corporate social responsibility
In particular, in an economic environment likely to be
throughout all activities, ensuring that all stakeholders are
characterised by increased energy costs, developing a sense of
aware of how they can contribute to a more sustainable
corporate social responsibility in all stakeholders will contribute
campus. In particular, we will encourage our staff and
to a reduction in the consumption of energy resources. The
students to take a proactive role in reducing waste,
University has already begun to demonstrate its commitment to
minimising energy consumption and demonstrating pride in
corporate social responsibility with the installation of various
their campus.
renewable technologies and the phased introduction of energy
efficiency measures since 2007.
32
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64
Produced with Yudu - www.yudu.com