This page contains a Flash digital edition of a book.
NUI Galway Strategic Plan 2009-2014
I rith thréimhse an phlean, áireofar ar phríomhthosaíochtaí na Aidhmeanna agus Spriocanna – Bonneagar
hOllscoile tionscadail chaipitil ar scála mór; ina measc, beidh
foirgneamh nua Innealtóireachta, Foirgneamh Bitheolaíochta
1. Leanfaimid den mhonatóireacht ar an spás agus ar na
Daonna, agus trí fhoirgneamh nua a thacóidh le hiarrachtaí
háiseanna reatha chun an úsáid is fearr a bhaint astu.
taighde na hOllscoile. Cruthóidh na tionscadail seo, a chosnóidh
Tuigeann an Ollscoil go bhfuil costas an-ard ar spás agus ar
timpeall €130m, spás nua thart ar 38,000m
2
agus cuirfidh siad ar
áiseanna a chur ar fáil agus tuigeann sí an deacracht a
chumas na hOllscoile roinnt foirgneamh nach mbeadh oiriúnach
bhaineann le hacmhainní den sórt sin a leithdháileadh go
lena n-úsáid go fadtéarmach do chúrsaí oideachais (na foirgnimh
cothrom agus go héifeachtach. Déanfaimid córas a fhorbairt
ar Oileán Ealtanach, go háirithe, ina bhfuil
a bheidh chomh trédhearcach agus chomh solúbhtha agus is
príomhghníomhaíochtaí Scoil na hInnealtóireachta agus na
féidir ó thaobh spás a roinnt agus ó thaobh an úsáid is fearr a
hIonformaitice lonnaithe) a dhíol.
bhaint as an acmhainn ghann seo.
2. I rith thréimhse an phlean seo déanfaidh an Ollscoil, le
Cinnteoidh an Ollscoil go gcuirfear roinnt tionscadal eile atá ag
tacaíocht ó Fhondúireacht na hOllscoile, ón HEA agus ó
céim na tógála, an dearaidh nó na pleanála tosaigh faoi láthair i
chlár PRTLI, tionscadail bonneagair nua a bhí á bpleanáil a
gcrích. Cuirfidh an Ollscoil, i ndiaidh di teacht ar chomhaontú le
chur i gcrích, lena n-áirítear trí mhórfhoirgneamh taighde,
soláthraithe an mhaoinithe daonchairdis, bailchríoch ar
Foirgneamh na hInnealtóireachta agus Foirgneamh na
phleananna foirgnimh ina lonnófaí Ionad Sheaneolaíocht
Bitheolaíochta Daonna.
Shóisialta na hÉireann agus grúpaí taighde eile a bhíonn ag plé
leis na heolaíochtaí sóisialta agus le gníomhaíochtaí taighde a 3. Leanfaimid orainn ag cur feabhais ar an rochtain atá ag gach
bhaineann leis an ábhar sin. Tabharfaidh an Ollscoil tús áite do úsáideoir, úsáideoirí faoi mhíchumas san áireamh, ar an
thionscadail forbartha a mbeidh gá leo chun freastal go cuí ar gcampas agus ar fhoirgnimh agus ar áiseanna na hOllscoile.
chláir Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, cláir a bhfuil
borradh fúthu.
4. Leanfaimid orainn ag forbairt an mháistirphlean nua don
champas, ina gcuirfear san áireamh forbairtí ar chláir acadúla
na hOllscoile, plean forbartha na cathrach agus an cleachtas
is fearr i bpleanáil áiseanna agus tírdhreacha.
5. Cinnteoimid go gcloífear le héifeachtacht agus le luach a
fháil ar airgead i ngach forbairt bonneagair agus i ngach úsáid
a bhainfear as an mbonneagar sin.
master plan for the campus currently nearing completion. Apart Goals and Targets - Infrastructure
from allowing the planning of individual buildings within an
agreed overall structure, the master plan will facilitate the 1. We will continue to monitor and seek to make best use of
continuation of processes such as integrating the campus with current space and facilities. The University is aware of the
the City and the river, managing both vehicular and pedestrian very high cost of providing space and facilities and the
traffic, and developing internal pathways for health and difficulty in allocating such resources fairly and effectively.
recreation. We will complete the development of a system which
provides for maximum transparency and flexibility in space
During the period of the plan, the University’s top priorities for allocation and optimal use of this scarce resource.
large-scale capital projects include a new Engineering Building, a
Human Biology Building, and three new buildings to support the 2. During the period of this plan the University, with the
University’s research efforts. These projects, costing in the support of Galway University Foundation, the HEA and the
region of €130m, will create new space of approximately PRTLI programme, will complete planned new
38,000m
2
and allow the University to dispose of a number of infrastructural projects, including three major research
premises not suitable for long-term educational use (most buildings, the Engineering Building and the Human Biology
significantly, the premises at Nuns Island housing major Building.
activities of the School of Engineering and Informatics).
3. We will continue to improve access to the campus and to
The University is committed to the completion of a number of University buildings and facilities, for all users, including
other projects already at construction, design or initial planning users with disabilities.
stages. The University will also, following agreement with the
providers of philanthropic funding, finalise plans for a building to 4. We will continue to develop the new master plan for our
house the Irish Centre for Social Gerontology and other research campus, taking account of developments in the University’s
groups involved in social sciences and related research activities. academic programmes, the city development plan and best
The University will prioritise development projects needed to practice in facilities and landscape planning.
provide appropriate accommodation for the expanding
programmes of Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge. 5. We will ensure efficiency and value for money in all
infrastructure development and use.
31
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64
Produced with Yudu - www.yudu.com