This page contains a Flash digital edition of a book.
NUI Galway Strategic Plan 2009-2014
5.1.1 Oideachas Fochéime
In OÉ Gaillimh is iomaí rud atá déanta go dearfach, mar shampla
an feabhas a cuireadh ar an gcóimheas mic léinn le comhaltaí
Forbraíodh ár Straitéis Foghlama, Teagaisc agus Measúnaithe
foirne, an tionchar leanúnach a bhíonn ag an Ionad um Fheabhas
(LTA) agus toisí idirnáisiúnta, náisiúnta, réigiúnacha agus
Foghlama agus Teagaisc (CELT) ar gach gné den teagasc agus
institiúideacha á gcur san áireamh.
den fhoghlaim, gur ghlac an Chomhairle Acadúil leis an LTA
agus, anuas air sin, an tionchar a bhíonn ag teagascóirí aonair ar
Tá tionchar mór ag próiseas Bologna agus ag an gCóras Eorpach
fud an champais.
Aistriú Creidmheasa (ECTS) ar smaointeoireacht OÉ Gaillimh,
agus déantar cur síos ar gach modúl san Ollscoil i dtéarmaí
Bíonn tionchar ag an méid seo a leanas ar ár dteagasc ag leibhéal
creidiúintí ECTS.
fochéime:

Feabhas a bhaint amach i dteagasc agus i dtaighde. Is é seo
Is mó iomaíochta ná riamh atá go náisiúnta agus go
croímhisean na hOllscoile.
hidirnáisiúnta do mhic léinn fochéime agus iarchéime. Tá OÉ
Gaillimh ar cheann de na hollscoileanna is mó tóir sa tír, agus

Comhpháirteachas intleachtach agus rannpháirtíocht
meallann sí mic léinn ó gach cearn den tír, fiú taobh amuigh de ghníomhach na mac léinn agus a gcuid eolais agus a gcuid
cheantar na hOllscoile. Tá sciar seasta den mhargadh náisiúnta tuisceana á bhforbairt.
ag an Ollscoil, ag thart ar 14% den líon cláraithe lánaimseartha.

Aitheantas go spreagann teagascóirí a bhíonn i mbun taighde
fiosrúchán agus suim san ábhar – ról lárnach an oideachais
Cuireann beartas náisiúnta an bhéim, mar is cóir, ar theagasc den
ollscoile.
scoth, agus ar chomhionannas rochtana do mhic léinn
neamhthraidisiúnta, ina measc mionlaigh eitneacha, mic léinn
faoi mhíchumas, mic léinn faoi mhíbhuntáiste sóisialta, agus
foghlaimeoirí fásta. Tá sé tábhachtach na cláir a chur i
gcomparáid le tosaíochtaí náisiúnta sóisialta agus eacnamaíochta,
agus tá tábhacht le cumas na mac léinn tabhairt faoi shaol na
hoibre leis na scileanna agus na hinniúlachtaí a theastaíonn chun
cur go héifeachtach leis an saol oibre. Tá scileanna in-aistrithe na
gcéimithe tábhachtach chun an méid sin a bhaint amach.
5.1.1 Undergraduate Education
Our Learning, Teaching and Assessment Strategy (LTA) was
developed taking into account international, national, regional
and institutional dimensions.
The Bologna process and the associated adoption of the
European Credit Transfer System (ECTS) have greatly
influenced our thinking, and all modules in NUI Galway are now
specified in terms of ECTS credits.
At NUI Galway there have been many positive developments,
Nationally and internationally there is increasing competition for
notably an improvement in staff-student ratios, the continued
students at undergraduate and graduate levels. NUI Galway is
impact of the Centre for Excellence in Learning and Teaching
one of Ireland’s most popular universities, and attracts students
(CELT) on all aspects of teaching and learning, the recent
from all over the country, drawing from well beyond its
adoption by the Academic Council of the LTA and, not least, the
immediate catchment area. The University’s share of the
impact that outstanding individual teachers are making across
national market has been steady, at approximately 14% of full-
the campus.
time University enrolments.
Our approach to undergraduate teaching is informed by the
National policy rightly emphasises excellent teaching, and
following considerations:
equality of access for non-traditional students including ethnic

Achieving excellence in teaching and research.
minorities, students with a disability, socially disadvantaged
This is the core mission of the University.
students, and adult learners. An important consideration is the
relevance of programmes to national social and economic

Intellectual engagement and active participation by students
priorities, and the ability of students to enter the world of work in the development of their knowledge and understanding.
with the skills and competencies needed to contribute

Recognition that research-active teachers inculcate a spirit of
effectively. Developing transferable skills in graduates is
enquiry and communicate an enthusiasm for the subject,
important in order to achieve these outcomes.
both of which are the hallmarks of a university education.
21
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64
Produced with Yudu - www.yudu.com