This page contains a Flash digital edition of a book.
Plean Straitéiseach OÉ Gaillimh 2009-2014
Clár na nÁbhar Contents
1. RÉAMHRÁ 4 1. FOREWORD 4
2. COMHTHÉACS PHLEAN STRAITÉISEACH 2009-2014 6 2. CONTEXT OF STRATEGIC PLAN 2009-2014 6
3. MISEAN AGUS FÍS 10 3. MISSION AND VISION 10
4. NA LUACHANNA 14 4. VALUES 14
5. TOSAÍOCHTAÍ STRAITÉISEACHA 2009-2014 18 5. STRATEGIC PRIORITIES 2009-2014 18
5.1 TEAGASC, FOGHLAIM AGUS TAIGHDE 20 5.1 TEACHING, LEARNING AND RESEARCH 20
5.1.1 Oideachas Fochéime 21 5.1.1 Undergraduate Education 21
5.1.2 Oideachas Iarchéime 24 5.1.2 Graduate Education 24
5.1.3 Oideachas Aosach agus Leanúnach 25 5.1.3 Adult and Continuing Education 25
5.1.4 Taighde 26 5.1.4 Research 26
5.2 BONNEAGAR AGUS TIMPEALLACHT 30 5.2 INFRASTRUCTURE AND ENVIRONMENT 30
5.2.1 Bonneagar 30 5.2.1 Infrastructure 30
5.2.2 An Timpeallacht 32 5.2.2 Environment 32
5.3 AN EAGRAÍOCHT AGUS COMHALTAÍ FOIRNE 33 5.3 ORGANISATION AND STAFF 33
5.4 AN GHAEILGE 38 5.4 AN GHAEILGE 38
5.5 FORBAIRT RÉIGIÚNACH 39 5.5 REGIONAL DEVELOPMENT 39
5.6 CUMARSÁID 42 5.6 COMMUNICATIONS 42
5.7 ACMHAINNÍ 44 5.7 RESOURCES 44
6. AN PRÓISEAS PLEANÁLA 46 6. THE PLANNING PROCESS 46
7. Ó PHLEANÁIL GO FEIDHMIÚ 50 7. FROM PLANNING TO IMPLEMENTATION 50
8. AGUISÍN 1 54 8. APPENDIX 1 54
AGUISÍN 2 56 APPENDIX 2 56
2
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64
Produced with Yudu - www.yudu.com