This page contains a Flash digital edition of a book.
Plean Straitéiseach OÉ Gaillimh 2009-2014
Chun go n-éireoidh linn an plean a chur i
Beidh próiseas fadbhreathnaitheach leanúnach ina thaca ag an
bhfeidhm beidh ar phobal na hOllscoile ar
bplean. Tríd an bpróiseas seo coinneofar súil ghéar ar an
fad a bheith rannpháirteach go hiomlán agus
timpeallacht sheachtrach oideachais, taighde, chultúir, shóisialta
agus eacnamaíoch go réigiúnach, go náisiúnta agus go
go leanúnach ann i rith chéim an
hidirnáisiúnta. Déanfaimid monatóireacht ar a bhfuil ag tarlú
fheidhmithe.
laistigh agus lasmuigh den Ollscoil, agus cinnteofar go mbeidh
OÉ Gaillimh san áit ar féidir léi beart a chur lena briathar maidir
7
Tá plean oibríochtúil á fhorbairt ina mbeidh sonraí maidir le cur lena pleananna uaillmhianacha teagaisc, taighde, scoláireachta
i bhfeidhm an phlean, lena n-áirítear na nithe seo a leanas: agus oibre ar son an phobail, fiú más gá di athrú chun a bheith in
ann é sin a dhéanamh.

tabharfar tosaíocht do thionscadail bunaithe ar a thábhachtaí
atá siad don institiúid, an maoiniú atá ar fáil, agus cúinsí Beidh ról tábhachtach ag an Leas-Uachtarán um Nuálaíocht agus
speisialta eile Feidhmíocht, a bheidh ag tuairisciú go díreach don Uachtarán,

na hamlínte faoina gcríochnófar gach príomhghníomh a
agus a mbeidh ár n-acmhainní Feabhais, Taighde Institiúidigh,
bhaineann lenár sainchuspóirí a chur i gcrích
agus Pleanála Straitéisí mar thaca ag an duine sin, i gcéim an

fheidhmithe.
croí-tháscairí feidhmíochta agus toisí rathúlachta eile

tascanna sonracha an phlean a leithdháileadh ar aonaid nó ar
Tabharfaidh an tUachtarán faoi athbhreithniú bliantúil ar an
dhaoine aonair a bhfuil sé de fhreagracht orthu iad a chur i
bPlean Straitéise, agus tabharfaidh sé tuairisc fhoirmiúil ar na
bhfeidhm, agus pointí tuairisce
torthaí d’Údarás na hOllscoile. Ar an gcaoi sin, beidh deis ag an
Ollscoil leasú a dhéanamh air, más gá.
Déanfar tuairisciú go rialta ar an dul chun cinn atá á dhéanamh i
rith chéim an fheidhmithe chuig an gCoiste Seasta agus Pleanála
Straitéisí agus chuig Údarás na hOllscoile, agus coinneofar pobal
na hOllscoile ar an eolas faoi sin go rialta.
The successful implementation of this plan
The plan will be supported by a continuing
requires the continued intense involvement
foresight process. This will involve scanning
and engagement of the entire University
the external educational, research, cultural,
social and economic environment, regionally,
community throughout the implementation
nationally, and internationally. We will
phase.
continuously monitor developments, both
within and outside the University, to ensure
An operational plan is being developed which will contain the that NUI Galway positions, and where
implementation details, including: necessary repositions, itself to deliver its
ambitious plans for teaching, research,

prioritisation of the initiatives based on their importance for scholarship and contribution to community.
the institution, the availability of funds, and other special
circumstances The Vice-President for Innovation and

timelines for the achievement of each key action to deliver
Performance, reporting directly to the
our specified goals
President, and aided by our Quality,

Institutional Research, and Strategic Planning
key performance indicators and associated success factors
resources, will play a major role in the

assignment of the plan’s specific tasks to units or individuals
implementation phase.
responsible for executing them, and reporting points
The President will oversee an annual review of
There will be regular reporting on progress during the the Strategic Plan, and formally report on the
implementation phase to the Standing and Strategic Planning findings to Údarás na hOllscoile. This will
Committee and to Údarás na hOllscoile, as well as systematic provide an opportunity for the University to
updates for the University community. take corrective action where needed.
52
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64
Produced with Yudu - www.yudu.com