This page contains a Flash digital edition of a book.
Plean Straitéiseach OÉ Gaillimh 2009-2014
5.4 An Ghaeilge – An ról ar leith atá againn
Is é an beartas bunúsach atá leis an ról ceannaireachta seo go
mbeidh ar chumas na hOllscoile freagairt go héifeachtach agus go
Gné ar leith de ról OÉ Gaillimh mar Ollscoil is ea a gealltanas praiticiúil, le tacaíocht na nGníomhaireachtaí Stáit ábhartha, do
straitéiseach maidir le hoideachas Ollscoile trí mheán na Gaeilge a riachtanais uile – riachtanais oideachais, eacnamaíochta, forbartha
sholáthar. Rinneadh tagairt don ghealltanas seo an chéad lá riamh agus chultúrtha – phobal labhartha na Gaeilge mar phobal beo, sa
in Acht Choláiste Phríomh-Scoile na Gaillimhe 1929. Cuireadh Ghaeltacht agus sa tír trí chéile. Chuige sin, tá sé mar aidhm ag an
leis an ngealltanas sin i bPlean Straitéiseach na hOllscoile 2003- Ollscoil infreastruchtúr ardoideachais a fheileann do riachtanais
5
2008 nuair a cuireadh téarmaí níos solúbtha leis. Ar mholadh ón phraiticiúla an phobail sin a sholáthar.
Ollscoil, thug an Stát aitheantas an athuair dó in Acht an Choláiste
Ollscoile Gaillimh (Leasú) 2006 mar ghné riachtanach leanúnach Is trí Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, a bunaíodh le Reacht
de phleanáil forbartha straitéisí na hOllscoile, viz: in 2004 chun ceannaireacht acadúil chomhtháite a léiriú agus cur
le forbairt ghinearálta phobal labhartha na Gaeilge, agus chuige
‘Déanfaidh údarás ceannais ... a chinntiú go mbeidh oideachas a sin, freagracht a ghlacadh as forbairt inbhuanaithe agus as
sholáthar trí mheán na Gaeilge sa Choláiste i measc na seachadadh clár, taighde agus seirbhísí eile trí Ghaeilge, mar aon le
bpríomhaidhmeanna le haghaidh oibriú agus fhorbairt an Choláiste campas eiseamláireach dátheangach a fhorbairt, a chuirfear na
ar príomhaidhmeanna iad a bheidh leagtha amach i ngach plean cuspóirí seo i gcrích.
forbartha straitéisí a ullmhófar tar éis thosach feidhme an ailt seo.’
Tá an-dul chun cinn déanta ag an Ollscoil maidir leis an bhfís a
leagadh amach sna pleananna straitéiseacha a cuireadh i dtoll a
chéile roimhe seo a chur i bhfeidhm. Tá athrú radacach déanta
aici ar an mbonneagar ardoideachais atá ar fáil ag pobal na
Gaeltachta, go háirithe. Cuireann an Ollscoil múnla soláthair
rochtana ar leith ar fáil i bhfoirm trí ionad atá lonnaithe i
gceantair Ghaeltachta. Cuirtear réimse clár lánaimseartha agus
páirtaimseartha céime agus iarchéime ar fáil atá dírithe ar
riachtanais agus ar dheiseanna eacnamaíochta i bpobail Ghaeilge.
Cuireadh na forbairtí suntasacha seo i gcrích le tacaíocht fhial ón
Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta, ó Údarás na
Gaeltachta agus ón Ollscoil féin. Tá sé mar aidhm leis an bPlean
The overarching policy aim in exercising this leadership role is
that the University will respond in an effective and realistic way,
with the support of the relevant State agencies, to the totality of
the needs – educational, economic, developmental and cultural –
of the Irish-speaking community as a living community, in the
Gaeltacht and in the country at large. To that end, the University
aims to provide a higher-education infrastructure appropriate to
the practical needs of that community.
The principal vehicle for realising these goals is Acadamh na
hOllscolaíochta Gaeilge, established by Statute in 2004 to give
coherent academic leadership to, and contribute to the general
5.4 An Ghaeilge – Our special role
development of, the Irish-speaking community and, to that end,
to be responsible for both the sustainable development and
A unique aspect of NUI Galway’s role as a University is its
delivery of programmes, research and other services through
strategic commitment to the provision of University education
Irish, and the development of an exemplary bilingual campus.
through Irish. That commitment was set out initially in the
University College Galway Act 1929. It was elaborated in the
The University has made remarkable progress in implementing
University’s Strategic Plan 2003-08 in expanded and more
the vision set out in its earlier strategic plans. In particular, it has
flexible terms. On the proposal of the University, it was accorded
radically transformed the higher education infrastructure
renewed recognition by the State in the University College
available to the Gaeltacht community. The University provides a
Galway (Amendment) Act 2006 as an essential continuing
unique model of access provision in the form of three outreach
element of the University’s strategic development planning, viz.
centres (Ionaid Ghaeltachta), located in Gaeltacht areas. These
deliver a range of full-time and part-time undergraduate and
‘The governing authority … shall ensure that one of the principal
postgraduate programmes geared to the needs and economic
aims for the operation and development of the College set out in each
opportunities in Irish-language communities. These significant
strategic development plan prepared after the commencement of this
developments have been achieved with the generous support of
section is the provision of education at the College through the
An Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta, Údarás na
medium of the Irish language.’
Gaeltachta, and the University itself. This Strategic Plan aims at
38
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64
Produced with Yudu - www.yudu.com