This page contains a Flash digital edition of a book.
Plean Straitéiseach OÉ Gaillimh 2009-2014
Aidhmeanna agus Spriocanna – Forbairt Réigiúnach 3. Leanfaimid orainn ag tacú le forbairt shóisialta agus
chultúrtha an réigiúin, agus béim ar leith againn ar an
1. Tacóimid le réigiún nuálaíoch, eolasbhunaithe agus nGaeltacht atá in aice láimhe. Leanfaimid orainn ag obair le
iomaíoch, agus cuirfimid chun cinn é, i gcomhréir leis an heagraíochtaí amhail Údaráis Áitiúla, Údarás na Gaeltachta,
Straitéis Náisiúnta Spásúil agus le Tuarascáil Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, BMW Assembly, agus
Réamhfhéachana an BMW Assembly. Déanfar é seo trí le heagraíochtaí cultúir amhail Amharclann an Druid, Music
oibriú i gcomhpháirtíocht le heagraíochtaí pobail, poiblí agus for Galway agus Féile Ealaíon na Gaillimhe, d'fhonn an
5
príobháideacha le cuidiú leo, más cuí agus más féidir, an réigiún a fhorbairt.
caipiteal daonna a fhorbairt agus forbairt shóisialta,
chultúrtha, eacnamaíoch agus tionsclaíoch ár réigiúin a chur
chun cinn.
5.6 Cumarsáid – Ár bhfeasacht á roinnt
2. Leanfaimid orainn den ról lárnach cinnireachta atá againn i
Is tréith thar a bheith tábhachtach an chumarsáid inmheánach
bhforbairt agus i leathnú straitéise nuálaíochta réigiúnaí do
agus sheachtrach a chuirfidh ar chumas OÉ Gaillimh a cuspóirí
Réigiún na Teorann, Lár-Tíre agus an Iarthair agus do Cho.
straitéiseacha a bhaint amach. Beidh branda soiléir agus
an Chláir. Bainfear é sin amach trí chomhpháirtíocht le
teachtaireachtaí tábhachtacha á gcur in iúl sa chumarsáid seo a
hinstitiúidí tríú leibhéal eile sa réigiún.
léireoidh go beacht a bhfuil bainte amach ag an Ollscoil go
hacadúil agus a bhfuil á cur roimpi aici amach anseo.
Cinnteoidh cumarsáid éifeachtach inmheánach go dtuigeann an
fhoireann ar fad treo straitéiseach na hOllscoile, go mbeidh siad
rannpháirteach ann, agus go mbeidh comhfhís acu de thodhchaí
na hOllscoile. Cinnteoidh cumarsáid dhian inmheánach go
mbeidh an fhoireann ar fad ag oibriú le chéile chun na cuspóirí
céanna a bhaint amach, go mbeidh spreagadh agus cúnamh le fáil
acu san iarracht atá ar bun acu na cuspóirí sin a bhaint amach,
agus go mbeidh an fhoireann agus na mic léinn ina ndea-shampla
don Ollscoil.
3. We will continue to support the social and cultural
development of the region, with a particular commitment to
the Gaeltacht hinterland. We will continue to work with
organisations such as Local Authorities, Údarás na
Gaeltachta, the Health Service Executive, the BMW
Assembly, as well as cultural organisations such as the Druid
Theatre Company, Music for Galway, and the Galway Arts
Festival, to further the development of the region.
5.6 Communications – Our shared awareness
Goals and Targets – Regional Development
Excellent internal and external communications are fundamental
in enabling NUI Galway achieve its strategic objectives. These
1. We will promote and provide support for an innovative,
communications will be characterised by a clearly defined brand
knowledge-driven and competitive region in line with the
identity and core messages that accurately reflect the
National Spatial Strategy and the BMW Assembly Foresight
University’s academic achievements and its aspirations for the
Report. This will be achieved by working in partnership with
future.
community, public and private organisations to support
them, where appropriate and feasible, in developing the
Effective internal communications will ensure that all staff
human capital and furthering the social, cultural, economic
understand and are engaged with the strategic direction of the
and industrial development of our region.
University, and have a shared vision of its future. Robust internal
communications will ensure that all staff are working together
2. We will continue to play a central leadership role in the
towards the same organisational goals, that they are encouraged
development and expansion of a regional innovation strategy
and supported in their efforts to contribute to the attainment of
for the BMW Region and Co. Clare. This will be achieved in
those goals, and that staff and students will become better
partnership with other third-level institutions in the region.
advocates for the University.
42
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64
Produced with Yudu - www.yudu.com