This page contains a Flash digital edition of a book.
NUI Galway Strategic Plan 2009-2014
5.3 An Eagraíocht agus Comhaltaí Foirne –
I measc an réimse leathan ábhar a chumhdaítear i gCód
Na daoine agus na próisis atá againn
Rialachais OÉ Gaillimh, tá na hábhair seo a leanas:
Sa rannóg seo, leagaimid amach an straitéis atá againn chun an

Ról Údarás na hOllscoile
fhoireann, an struchtúr eagraíochtúil agus na próisis

Ról an Chathaoirligh agus an Uachtaráin maidir le hÚdarás
eagraíochtúla atá againn a fhorbairt faoi na ceannteidil seo a
na hOllscoile
leanas: Rialachas na hOllscoile, Bainistiú agus Eagrú na

Seisiún eolais do chomhaltaí Údarás na hOllscoile maidir leis
hOllscoile agus Dearbhú Feabhais.
na cúraimí atá orthu

Leasanna atá ag comhaltaí Údarás na hOllscoile a nochtadh

Iniúchadh Inmheánach agus Bainistíocht Riosca
Rialachas na hOllscoile •
An Coiste Iniúchta

Téarmaí Tagartha an Choiste Iniúchta
Tá géarghá le dea-rialachas corparáideach chun go n-éireoidh le

Cairt Iniúchta Inmheánaigh
OÉ Gaillimh na cuspóirí a leagtar amach sa phlean seo a chur i

Soláthar agus Comhlíonadh Cánach
gcrích. Ó tharla a thábhachtaí atá ról na n-ollscoileanna sa

Luacháil Infheistíochta agus Luach ar Airgead
tsochaí agus ó thaobh fhorbairt eacnamaíoch agus shóisialta na

Díol Sócmhainní
tíre, agus i bhfianaise staid reatha an mhaoinithe phoiblí, ní mór

Fochuideachtaí
go mbeadh cothromaíocht idir féinriail agus freagracht sa chur
chuige atá againn i leith an rialachais, rud a mheastaí go
Tá Cód Iompraíochta á fhorbairt ag Údarás na hOllscoile chomh
traidisiúnta a bhí cuí agus a raibh gá leis chun go mbeadh rath ar
maith do chomhaltaí Údarás na hOllscoile agus d’fhostaithe na
an Ollscoil agus chun go gcuirfeadh sí an luach is fearr ar fáil don
hOllscoile. Baineann na riachtanais a shonraítear sa chód seo, a
tsochaí.
bheag nó a mhór, le gach fochuideachta oibriúcháin de chuid OÉ
Gaillimh.
Tá Cód Rialachais curtha i bhfeidhm ag an Ollscoil cheana féin a
chuireann san áireamh an cháipéis uile-ollscoile Governance of
Is gné riachtanach de phróiseas éifeachtach rialachais é bainistiú
Irish Universities – a Governance Code of Legislation, Principles,
riosca. Is cuid de chlár bainistithe riosca na hOllscoile é
Best Practice and Guidelines a chuir comh-Mheitheal ón Údarás
comhordú a dhéanamh ar na réimsí éagsúla a bhfuil freagracht
um Ardoideachas agus ó Chumann na nOllscoileanna
orthu as rioscaí éagsúla, agus as na próisis agus as na rialuithe a
Éireannacha ar fáil.
bunaíodh le bainistiú a dhéanamh ar rioscaí agus/nó le freagairt
dóibh.
5.3 Organisation and Staff –
This NUI Galway Code of Governance covers a wide range of
Our people and processes
issues, including:
In this section, we outline our strategy for developing our staff,

The role of Údarás na hOllscoile
and our organisational structure and processes, under the

The role of An Cathaoirleach and the President in relation
headings of University Governance, University Management
to Údarás na hOllscoile
and Organisation and Quality Assurance.

Briefing for Údarás na hOllscoile members on their
responsibilities

Disclosure of interests by members of Údarás na hOllscoile
University Governance •
Internal Control and Risk Management

Audit Committee
Good corporate governance is critical if NUI Galway is to meet

Terms of Reference for the Audit Committee
the objectives set out in this plan. Given the pivotal role of

Charter for Internal Audit
universities in society and in national economic and social

Procurement and Tax Compliance
development, and the reality of public funding, our approach to

Investment Appraisal and Value for Money
governance must continue to reflect the balance between

Disposal of Assets
autonomy and accountability traditionally regarded as

Subsidiaries
appropriate and indeed necessary if the University is to flourish
and provide the greatest value to society.
Údarás na hOllscoile is also developing a Code of Conduct for
members of the Údarás and employees of the University. The
The University has already put in place a Code of Governance
requirements specified in this code apply in general to all
which takes into account the sector-wide document Governance
operating subsidiaries of NUI Galway.
of Irish Universities: a Governance Code of Legislation, Principles,
Best Practice and Guidelines produced by a joint Working Group
Risk management is an essential component of an effective
of the Higher Education Authority and the Irish Universities
governance process. The University’s risk management
Association.
programme includes coordination among the various areas
responsible for different risks, as well as the processes and
controls established to manage and/or respond to them.
33
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64
Produced with Yudu - www.yudu.com