This page contains a Flash digital edition of a book.
NUI Galway Strategic Plan 2009-2014
Is léir go mbeidh orainn aghaidh a thabhairt ar an gcúlú ii. An tairbhe is mó a bhaint as ioncam ó tháillí na mac léinn
eacnamaíoch go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta as seo go ceann trí phraghsanna a shocrú mar is cuí laistigh de gach
cúpla bliain, agus go mbeidh ar phobal na hOllscoile tarraingt ar na deighleog den mhargadh.
láidreachtaí agus ar na scileanna a chuimsigh siad nuair a bhí an
iii. A chinntiú go bhfuil maoiniú cuí ar fáil le costais iomlána
drochshaol ann cheana le teacht slán sa ghearrthréimhse. Meastar
(forchostais san áireamh) an taighde ar chonradh a
go mbeidh srian leis an maoiniú a bheidh ar fáil ó gach foinse ar
chumhdach.
feadh na cúig bliana go dtí 2014.
iv. An glanioncam ó ghníomhaíochtaí tráchtála a fheabhsú.
Beidh tionchar ag na nithe seo a leanas, go háirithe, ar mhaoiniú na
v. An leibhéal ioncaim atá againn ó bhronntanais
nOllscoile:
daonchairdis a choinneáil agus, más féidir, cur leo.

Laghdú ar an maoiniú athfhillteach in aghaidh an mhic léinn vi. Maoiniú Stáit a aimsiú do thionscadail phráinneacha

Athchomhardú ar mhaoiniú, ó mhaoiniú díreach ón Stát, go dtí forbartha caipitil.
costais na mac léinn, na foirne agus costais eile

D’fhéadfaí go laghdódh líon na mac léinn iasachta ainneoin 2. Cuirfimid romhainn chomh maith an úsáid is fearr a bhaint as
feachtas earcaíochta a bheith dírithe orthu acmhainní atá againn, agus acmhainní pá, neamhphá, caipitil

Laghdú ar ioncam infheistíochta agus tráchtála agus athfhillteacha san áireamh. Déanfar amhlaidh trí chláir

Srianta ar mhaoiniú caipitil an Stáit leanúnacha ‘luach ar airgead’, trí athdhearadh a dhéanamh ar

D’fhéadfaí go mbeadh laghdú ar líon na mbronntanas chleachtais oibre agus tríd an bhfoireann a athlonnú. Sa
daonchairdis chomhthéacs sin, tá tábhacht ar leith le hobair na ndaoine sin
ar fad a bhfuil cúram bainistithe acmhainní agus buiséad orthu,
Aidhmeanna agus Spriocanna – Acmhainní agus tá tábhacht go háirithe le róil cinnireachta an Stiúrthóra
Feidhmiúcháin Oibríochtaí agus an Oifigigh Soláthair.
1. Is é an príomhchuspóir atá againn cur oiread agus is féidir lenár
sruthanna ioncaim de réir mar a bheimid ag baint na Déanfaidh OÉ Gaillimh iarracht chomh maith a chinntiú go
spriocanna uaillmhianacha teagaisc, taighde agus seirbhíse atá mbainfear úsáid éifeachtach as sócmhainní airgid thirim agus as
againn amach. Déanfar é sin mar seo a leanas: sócmhainní infheistíochta agus, más cuí, as áiseanna iasachta. Tá sé
i. Ioncam ó dheontais athfhillteacha Stáit a aimsiú trí seo tábhachtach maidir lenár gclár caipitil, go háirithe.
mheascán cuí de mhic léinn a mhealladh agus céim a
bhronnadh orthu.
It is clear that we face difficult national and international economic ii. Maximising student fee income through appropriate
conditions in the years ahead, and that the University community price-setting within each market segment.
will need to call upon the strengths and skills it honed in previous
iii. Ensuring appropriate funding for the full costs
difficult times to sustain itself in the foreseeable future. It is
(including overheads) of contract research activity.
anticipated that availability of funding from all sources will be
iv. Improving net returns from commercial activities.
severely restricted for the five years to 2014.
v. Maintaining and, if possible, growing our level of
In particular, the following likely impacts on University funding
income from philanthropic gifts.
are of note: vi. Securing State contributions for urgent capital

Reductions in recurrent funding per student development projects.

Rebalancing of funding from direct State funding to student,
staff and other charges
2. We will also seek to make optimum use of existing resources,

Possible reduction in overseas student numbers despite a
including pay, non-pay, capital and recurrent. This will be
focused recruitment drive
achieved through ongoing ‘value for money’ programmes,

Reductions in investment and commercial income
re-engineering of work practices and redeployment of staff.

Restrictions on State capital funding
In this context, the work of all of those charged with

Possible reductions in philanthropic gifts
management of resources and budgets, and specifically the
leadership roles of the Executive Director of Operations and
Goals and Targets- Resources
the Procurement Officer, are particularly important.
1. Our overall goal is to maximise our income streams
NUI Galway will also strive to ensure effective use and balance
consistent with the achievement of our ambitious targets in
of cash and investment assets, and, where appropriate,
teaching, research and service. This will be achieved by:
borrowing facilities. This is particularly important in the context
i. Securing State recurrent grant income by attracting and
of our capital programme.
graduating an appropriate mix of students.
45
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64
Produced with Yudu - www.yudu.com